Matewu 27:1-66

  • UJesu unikelwa kuPilatu (1, 2)

  • UJudasi uyazilengisa (3-10)

  • UJesu phambi kwakaPilatu (11-26)

  • Kuhlekiswa ngaye tjhatjhalazi (27-31)

  • Ubethelwa esigodweni eGolgotha (32-44)

  • Ukufa kwakaJesu (45-56)

  • Ukubulungwa kwakaJesu (57-61)

  • Kugadwe ithuna (62-66)

27  Kuthe nakusako, boke abaphristi abakhulu nabadala besitjhaba babuthana ndawonye babonisana ngokuthi bangambulala njani uJesu.  Bambopha, bamusa kuPilatu, umbusi.  UJudasi omthengisileko, nakabona ukuthi uJesu ugwetjelwe ukufa, wazisola bewabuyisela iimpaparwana ezima-30 zesiliva ebaphristini abakhulu nabadala,  wathi: “Ngonile ngokuthengisa iingazi ezinganamlandu.” Bathi kuye: “Alo-ke thina singenaphi lapho? Ziimbonwa nguwe lezo!”  Wafuthela iimpaparwana zesilivezo ngethempelini wasuka lapho. Wakhamba wayozilengisa.  Yeke abaphristi abakhulu bathatha iimpaparwana zesilivezo, bathi: “Akusisemthethweni ukuzifaka ebulungelweni elicwengileko, ngombana ziyimali yeengazi.”  Ngemva kokubonisana, basebenzisa imali leyo ukuthenga isimu yombumbi bona kube yindawo yokubulunga abantu abangaziwako.  Kungebangelo-ke indawo leyo ibizwa ngokuthi yiNdawo yeeNgazi bekube kunamhlanjesi.  Lokho kwazalisa okwakhulunywa ngomphorofidi uJoromiya nakathi: “Bathatha iimpaparwana ezima-30 zesiliva, intengo ebekuthengiswa ngayo umuntu loyo, okuyintengo ebekwe kuye ngabanye babantwana bakwa-Israyeli, 10  bathenga ngazo isimu yombumbi, ngokwalokho uJehova angiyale ngakho.” 11  Nje-ke uJesu wajama phambi kombusi, umbusi wamphosa ngombuzo, wathi: “UyiKosi yamaJuda na?” UJesu waphendula wathi: “Wena ngokwakho uyatjho.” 12  Kodwana nakasamangalelwa baphristi abakhulu nabadala, akhenge aphendule. 13  UPilatu wathi kuye: “Uyezwa na bona zingaki izinto abakumangalela ngazo?” 14  Wathula du! Lokho kwamrara khulu umbusi. 15  Nje-ke qobe nakuba nomnyanya, bekulisiko bona umbusi atjhaphulule nanyana ngisiphi isibotjhwa esikhethwa siqubuthu. 16  Ngesikhatheso bekubanjwe isibotjhwa esidume kumbi esibizwa bona nguBharabhasi. 17  Kuthe isiqubuthu nasibuthene ndawonye, uPilatu wathi kiso: “Ngimuphi enifuna nginitjhaphululele yena, uBharabhasi namkha uJesu okuthiwa nguKrestu?” 18  UPilatu bekalemuka bona balethe uJesu kuye ngebanga lomona. 19  Godu kuthe nakasahlezi esihlalweni sokwahlulela, umkakhe wathumela umlayezo kuye, wathi: “Hlukana nomuntu olungileko loyo, ngombana ngitshwenyeke khulu ebhudangweni namhlanjesi ngebanga lakhe.” 20  Kodwana abaphristi abakhulu nabadala bahlohlozela isiqubuthu bona sibawe ukutjhatjhululelwa uBharabhasi, bese uJesu abulawe. 21  Umbusi waphendula wathi: “Ngimuphi kilaba ababili enifuna nginitjhaphululele yena?” Bathi: “NguBharabhasi.” 22  UPilatu wathi kiso: “Alo-ke, ngenzeni ngoJesu okuthiwa nguKrestu?” Soke sathi: “Akabulawelwe esigodweni!” 23  Wathi kiso: “Kanti kubayini? Ngibuphi ubumbi abenzileko na?” Nanyana kunjalo saraga ngokurhuwelela sithi: “Akabulawelwe esigodweni!” 24  Nakabona ukuthi indabakhe abayithatheli ehloko, kunalokho kuvuka umguruguru, uPilatu wathatha amanzi wahlamba izandla zakhe phambi kwesiqubuthu, wathi: “Ngimsulwa eengazini zendoda le. Ziboneleni ukuthi niphuma njani.” 25  Boke abantu baphendula bathi: “Iingazi zakhe azibe phezu kwethu nabantwabethu.” 26  Wabatjhaphululela uBharabhasi, kodwana wakhupha umyalo wokobana uJesu arithwe, begodu abulawelwe esigodweni. 27  Amasotja wombusi athatha uJesu amusa ngesigodlweni bese abiza soke isihlopha samabutho sambungelela. 28  Amhlubulisa, ambathisa isambatho esibomvu be, 29  aluka isihlohlo sameva, amthwesa sona, amphathisa umhlanga ngesandleni sakhe sangesidleni. Aguqa phambi kwakhe, ahlekisa ngaye, athi: “Bayede, wena Kosi yamaJuda!” 30  Amkhafulela athatha umhlanga ambetha ngawo ehloko. 31  Emaswapheleni, ngemva kokuhlekisa ngaye, amhlubulisa isambatho esibomvu be, ambathisa isambatho sakhe sangaphandle amraga bona ayokubethelwa esigodweni. 32  Nabaphumako, bafumana indoda yeSirene ebizwa bona nguSimoni. Bayikatelela ukuthi ithwale isigodo sakhe sokuhlunguphazwa.* 33  Nabafika endaweni ebizwa ngokuthi yiGolgotha, okutjho, iNdawo yeKhakhayi, 34  bamnikela iwayini elivangwe nenyongo bona alisele; kodwana uthe angalizwa, wabhala ukulisela. 35  Ngemva kokumbethela esigodweni, babelana izambatho zakhe zangaphandle ngefumbe, 36  bahlala lapho basolo bamgadile. 37  Godu babeka ngehla kwehlokwakhe umlandu abamthwesa wona, batlola ukuthi: “Lo nguJesu iKosi yamaJuda.” 38  Kwabekwa iinlelesi ezimbili eengodweni ziimphahlile, esinye ngesidleni sakhe, esinye ngesinceleni sakhe. 39  Abantu abadlulako bebamthuka, banikina neenhloko 40  bathi: “Wena owathi ungagiriza ithempeli bewulakhe ngamalanga amathathu, zisindise-ke! Nangabe uyindodana kaZimu, hlika lapho esigodweni sokuhlunguphazwa!”* 41  Godu abaphristi abakhulu nabatloli nabadala bahlekisa ngaye, bathi: 42  “Abanye wabasindisa; yena ubhalelwa kuzisindisa! UyiKosi yakwa-Israyeli; akehle nje esigodweni sokuhlunguphazwa,* sizomkholwa. 43  Uthembele kuZimu; akamsindise-ke nangabe uyamfuna, ngombana uthe, ‘NgiyiNdodana kaZimu.’ ” 44  Ngitjho neenlelesi egade ziseengodweni ziimphahlile bezimthuka. 45  Kusukela ngesimbi yetjhumi nambili ngamadina,* inarha yoke yagubuzeswa bumnyama bekwaba ngesimbi yesithathu ntambama.* 46  Kuthe pheze ngesimbi yesithathu ntambama, uJesu warhuwelela ngelizwi elikhulu, wathi: “Eli, Eli, lamasabakthani? okutjho bona, “Zimami, ­Zimami, ungitjhiyeleni na?” 47  Nabezwa lokho, abanye egade bajame lapho bathi: “Indoda le ibiza u-Eliya.” 48  Msinyana omunye wabo wagijima wayokuthatha isipontji wasifaka ngewayinini elimunyu wasihloma emgabeni wamnikela sona bona asele. 49  Kodwana abanye bathi: “Mlise anjalo! Akhesibone ukuthi u-Eliya uzokuza amsindise na.” 50  Godu uJesu warhuwelela ngelizwi elikhulu wahlongakala. 51  Khonokho irharideni lethempeli latleruka laba ziingcenye ezimbili, ukusuka phezulu ukuya phasi, iphasi lasikinyeka, amadwala ahlukana phakathi. 52  Amathuna* avuleka, iindumbu ezinengi zabacwengileko abalele ekufeni zaphoseka ngaphandle 53  zabonwa babantu abanengi. (Ngemva kokobana uJesu avusiwe, abanye abantu ebebasemathuneni bangena edorobheni elicwengileko.) 54  Kodwana isikhulu sebutho nalabo ebebanaso bagade uJesu, nababona ukusikinyeka kwephasi nezinto ezenzekako, barhidlwa livalo, bathi: “Kwamambala lo bekayiNdodana kaZimu.” 55  Khonapho bekunabafazi abanengi ebebabukele bakudanyana, bebalandela uJesu kusuka eGalile bona bamtlhogomele; 56  hlangana nabo bekunoMariya Marhdalina, uMariya unina lakaJakopo noJosisi, nonina lamadodana kaZebediya. 57  Njengombana besekurhwalele, kweza indoda enjingileko ye-Arimathiya, ibizo layo linguJosefa, ebeseyimfundi kaJesu nayo. 58  Indoda le yaya kuPilatu yabawa isidumbu sakaJesu. Ngemva kwalokho uPilatu wakhupha umyalo wokobana inikelwe sona. 59  UJosefa wathatha isidumbu, wasiphuthela ngelineni elihlwengileko lezinga eliphezulu, 60  wasilalisa ethuneni* lakhe elitjha, aligobhodlhe edwaleni. Ngemva kwalokho wageda ilitje elikhulu wavala ngalo umnyango wethuna,* wakhamba. 61  Kodwana uMariya Marhdalina nomunye uMariya bebasolo bahlezi phambi kwethuna. 62  Ngakusasa kwakhona, ebekulilanga lokuLungiselela iSabatha, abaphristi abakhulu nabaFarisi babuthana ndawonye phambi kwakaPilatu, 63  bathi: “Kosi, sikhumbula okwakhulunywa mkhohlisi loya nakasaphila wathi, ‘Ngemva kwamalanga amathathu ngizokuvuswa.’ 64  Ngalokho, khupha umyalo wokobana kugadwe ithuna bekube lilanga lesithathu, ukwenzela bona abafundi bakhe bangezi bamebe bese bathi ebantwini, ‘Uvusiwe kwabafileko!’ Bese ikohliso yamva izakudlula yokuthoma.” 65  UPilatu wathi kibo: “Ningamfumana unogada. Khambani niyoligada ngendlela eningakghona ngayo.” 66  Ngalokho bakhamba bayokuvikela ithuna ngokufaka itshwayo* elitjeni nokubeka unogada.

Imitlolo Ephasi

Mat 27:32  Qala Ihlathululo.
Mat 27:40  Qala Ihlathululo.
Mat 27:42  Qala Ihlathululo.
Mat 27:45  NgesiGirigi “kusukela ngesimbi yesithandathu.” Nawubala kusukela ekuphumeni kwelanga.
Mat 27:45  NgesiGirigi “bekwaba ngesimbi yethoba.” Nawubala kusukela ekuphumeni kwelanga.
Mat 27:52  Namkha “amathuna asikhumbuzo.”
Mat 27:60  Namkha “ethuneni elisikhumbuzo.”
Mat 27:60  Namkha “wethuna elisikhumbuzo.”
Mat 27:66  Nangabe itshwayo belisusiwe, lokho bekuzokutjengisa bona ithuna livuliwe.