Matewu 26:1-75

  • Abaphristi baluka amano wokubulala uJesu (1-5)

  • Amafutha anuka kamnandi athelwa phezu kwakaJesu (6-13)

  • IPhasika lamaswaphela nokukghatjhelwa (14-25)

  • Ukuhlonywa kweSidlo seKosi saNtambama (26-30)

  • Ukubikezelwa kokuphika kwakaPitrosi (31-35)

  • UJesu uthandaza eGetsemani (36-46)

  • UJesu uyabotjhwa (47-56)

  • Ukugwetjwa phambi kweSanhedrini (57-68)

  • UPitrosi uphika uJesu (69-75)

26  UJesu nakaqeda ukutjho koke lokhu, wathi ebafundini bakhe:  “Niyazi ukuthi emalangeni amabili kusuka nje kuzokuba yiPhasika, nokuthi iNdodana yomuntu izokunikelwa bona ibulawe esigodweni.”  Ngemva kwalokho abaphristi abakhulu nabadala besitjhaba babuthana ngesirhodlweni somphristi ophakemeko, ibizo lakhe elinguKhayafasi,  baluka ­amano wokubamba uJesu ngobugirikitjani bambulale.  Bathi: “Singakwenzi emnyanyeni, ngombana abantu bangavusa umguruguru.”  Ngesikhathi uJesu aseBhethaniya emzini kaSimoni obekanobulepheru,  kweza kuye umfazi obekaphethe umjekana we-alabhasta wamafutha abizako anuka kamnandi, wawathela ehlokwenakhe njengombana ahlezi etafuleni.  Nababona lokho, abafundi basilingeka bathi: “Kubayini kudlalwa ngamafutha la?  Phela bekangathengiswa ngemali ethe tjha, bese inikelwa abatlhagako.” 10  Akulemuka lokho, uJesu wathi: “Nimtshwenyelani umfazi lo? Ungenzele into ehle. 11  Ngombana abatlhagako nihlala ninabo, kodwana mina angekhe nihlale ninami. 12  Nakangizesa ngamafutha anuka kamnandi la, ungilungiselela ukubulungwa. 13  Ngiqinisile ngithi kini, nanyana kukuphi lapho kutjhunyayelwa khona iindaba ezimnandezi ephasini loke, nokwenziwe mfazi lo kuzokukhulunywa ngakho akhunjulwe.” 14  Ngemva kwalokho omunye wabaliTjhumi namBili, okuthiwa nguJudasi Iskariyodi, waya ebaphristini abakhulu 15  wathi: “Nizongiphani bona ngimthengise kini?” Bamthembisa iimpaparwana zesiliva ezima-30. 16  Kusukela mhlokho, bekasolo afuna ithuba elihle lokumthengisa. 17  Ngelanga lokuthoma lomnyanya weSikwa esinganaSibiliso, abafundi beza kuJesu, bathi: “Ufuna sikulungisele kuphi bona uyokudla iPhasika?” 18  Wathi: “Iyani edorobheni kuSibanibani nithi kuye, ‘UMfundisi uthi: “Isikhathi engibekelwe sona sesitjhidele; ngizokugidinga iPhasika nabafundi bami emzinakho.” ’ ” 19  Nje-ke abafundi benza njengombana uJesu abayalile, balungiselela iPhasika. 20  Nakurhwalalako, bekahlezi nabafundi bakhe abali-12 etafuleni. 21  Kuthe nabasadlako, wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, omunye wenu uzongithengisa.” 22  Nabezwa lokho batlhuwa khulu, ngamunye wabo wathi kuye: “Kosi, akusingimi, angitjho?” 23  Waphendula wathi: “Loyo ofaka isandla sakhe esitjeni nami, nguye ozongithengisa. 24  INdodana yomuntu iyakhamba, njengombana kutloliwe ngayo, kodwana maye ngaloyo iNdodana yomuntu ezokuthengiswa nguye! Bekuzokuba ngcono ngomuntu loyo ngathana azange abelethwe.” 25  UJudasi, obekazomthengisa kungasikade, wathi: “Akusingimi, angitjho Rabi?” UJesu wathi kuye: “Wena ngokwakho utjhwile.” 26  Njengombana baragela phambili badla, uJesu wathatha isikwa, wathandaza, ngemva kwalokho wasihlephula, wasinikela abafundi, wathi: “Thathani nidle. Lokhu kutjho umzimbami.” 27  Wathatha nekapho, wathandaza, wabanikela yona, wathi: “Selani ngayo noke, 28  ngombana lokhu kutjho ‘iingazi zami zesivumelwano,’ ezizokuphalazwa ngebanga labanengi bona kulitjalelwe izono. 29  Kodwana ngithi kini: Angekhe ngisalisela iwayineli bekube mhlana ngilisela nani lilitjha emBusweni kaBaba.” 30  Emaswapheleni, ngemva kokuvuma iingoma zokudumisa,* baphuma baya eNtabeni yama-Oliva. 31  Nje-ke uJesu wathi kibo: “Noke nizokuwa ngebanga lami kilobu busuku, ngombana kutloliwe ukuthi: ‘Ngizokubetha umelusi, izimvu zomhlambi ziphadlhalale.’ 32  Kodwana ngemva kokuvuswa kwami, ngizonikhambela phambili ngiye eGalile.” 33  UPitrosi yena waphendula wathi: “Nanyana boke bangawa ngebanga lakho, mina angekhe ngiwe!” 34  UJesu wathi kuye: “Ngiqinisile ngithi kuwe, ebusuku banamhlanjesi, ngaphambi kobana umkukurumbu ulile, uzongiphika kathathu.” 35  UPitrosi wathi kuye: “Ngitjho nanyana kungafuze ngife nawe, angekhe ngikuphike.” Boke abanye abafundi batjho okufanako. 36  Ngemva kwalokho uJesu waya nabo endaweni ebizwa ngokuthi yiGetsemani, wathi ebafundini bakhe: “Yijani nihlezi lapha, ngisaya laphaya ngiyokuthandaza.” 37  Wathatha uPitrosi namadodana amabili kaZebediya, wathoma ukutlhuwa begodu watshwenyeka khulu. 38  Wathi kibo: “Ngilisizi khulu, bekube sekufeni. Hlalani lapha. Nihlale niqalile kunye nami.” 39  Waya phambidlana, waguqa ubuso bakhe buqale phasi, wathandaza wathi: “Baba, nakungakghoneka, ikapho le ayidlule kimi. Kodwana, kungabi ngokwentando yami, kube ngokwentando yakho.” 40  Wabuyela ebafundini wabafumana balele, wathi kuPitrosi: “Beningekhe nakghona ngitjho nokuhlala niqalile nami i-iri linye na? 41  Hlalani niqalile begodu nithandaze qobe, bona ningangeni esilingweni. Kwamambala, ummoya uyafisa, kodwana inyama iyabogaboga.” 42  Godu wakhamba wayokuthandaza ihlandla lesibili, wathi: “Baba, nangabe akukghoneki bona lokhu kudlule ngingakakuseli, akwenzeke intando yakho.” 43  Wabuya godu wabafumana balele, ngombana amehlwabo bewadisibezwa buthongo. 44  Wabatjhiya godu, wakhamba wayokuthandaza ihlandla lesithathu, atjho amezwi afanako. 45  Wabuyela ebafundini bakhe wathi kibo: “Ngesikhathi esinje, nilele begodu niphumulile! Qalani! I-iri lokobana iNdodana yomuntu ithengiswe ezandleni zezoni selitjhidele. 46  Sikimani sikhambeni. Loyo ongithengisako sekatjhidele.” 47  Asakhuluma, nango uJudasi, omunye wabaliTjhumi namBili, eza nesiqubuthu esikhulu esiphethe iinsabula neembhuku, sithunywe baphristi abakhulu nabadala besitjhaba. 48  Umthengisakhe bekabanikele itshwayo, wathi: “Loyo engizommanga, nguye enimfunako; mbambeni nimbophe.” 49  Nje-ke watjhinga poro kuJesu, wathi: “Lotjha, Rabi!” Wammanga ngomusa. 50  Kodwana uJesu wathi kuye: “Mfo, uze ngamuphi umnqopho lapha?” Beza-ke babamba uJesu bambopha. 51  Kuthe kusesenjalo, omunye wabakhambisani bakaJesu warhwatjhula isabulakhe, warharhabula isisebenzi somphristi ophakemeko, wasiqunta indlebe. 52  UJesu wathi kuye: “Buyisela isabulakho endawenayo, ngombana boke abasebenzisa isabula bazokubhubha ngesabula. 53  Namkha ucabanga ukuthi angekhe ngabawa uBaba bona angithumele ngesikhathesi amalegiyona* weengilozi angaphezu kwali-12? 54  Nangingenza njalo, izokuzaliseka njani imiTlolo ethi kufuze kwenzeke bunjesi?” 55  Khonokho uJesu wathi esiqubuthwini: “Alo-ke niphumele ukuzokubopha mina niphethe iinsabula neembhuku ngasuthi nizokubamba isilelesi na? Mihla namalanga bengihlala ethempelini ngifundisa, kodwana khenge ningibambe. 56  Kodwana koke lokhu kwenzeke bona kuzaliseke imitlolo yabaphorofidi.” Nje-ke boke abafundi bamtjhiya babaleka. 57  Labo ababopha uJesu bamusa kuKhayafasi umphristi ophakemeko, lapho abatloli nabadala bebabuthene khona. 58  UPitrosi yena waragela phambili amlandela akudenyana bewayokufika ngesirhodlweni somphristi ophakemeko, uthe angangena ngaphakathi, wahlala neensebenzi zendlu khona azokubona ukuthi kuzokuphetha ngani. 59  Abaphristi abakhulu neSanhedrini yoke bebafuna ubufakazi bamala ngoJesu bona bambulale. 60  Kodwana azange babufumane, nanyana kweza abofakazi bamala abanengi. Kamva kweza ababili 61  bathi: “Indoda le yathi, ‘Ngingaligiriza ithempeli lakaZimu bengilakhe ngamalanga amathathu.’ ” 62  Uthe angezwa lokho umphristi ophakemeko wasikima wathi kuye: “Awutjho litho bona uziphendulele? Zizinto bani lezi abantwaba abakumangalela ngazo?” 63  Kodwana uJesu wathula. Ngalokho umphristi ophakemeko wathi kuye: “Ngikufungisa uZimu ophilako bona usitjele ukuthi unguKrestu na, iNdodana kaZimu!” 64  UJesu wathi kuye: “Wena ngokwakho ukutjhwile. Kodwana ngithi kuwe: Kusukela nje nizokubona iNdodana yomuntu ihlezi ngesandleni sokudla soMninimandla woke begodu iza ngamafu wezulu.” 65  Nakezwa lokho umphristi ophakemeko warathula izambatho zakhe, wathi: “Uhlambalazile! Sisabafunelani abanye abofakazi? Niyabona! Nani nizizwele ukuhlambalaza kwakhe. 66  Nicabangani?” Baphendula bathi: “Ufanelwe kukufa.” 67  Bamkhafulela ebusweni bamdula nangamaguduva. Abanye bamwahla ngeempama, 68  bathi: “Siphorofidela, Krestu ndina. Ngubani okubethileko?” 69  UPitrosi bekahlezi ngaphandle ngesirhodlweni, kweza umntazana osisebenzi wathi kuye: “Nawe bewunoJesu weGalile!” 70  Kodwana waphika phambi kwabo boke, wathi: “Angazi ukuthi ukhuluma ngani.” 71  Nakaphumela ngaphandle atjhinga ekumbeni esesangweni, omunye umntazana wathi kilabo abalapho: “Umrhali lo bekanoJesu weNazaretha.” 72  Godu waphika, wafunga wathi: “Angimazi umuntu loyo!” 73  Ngemva kwesikhatjhana, labo abajame lapho beza kuPitrosi bathi: “Kwamambala nawe ungomunye wabo, ngombana eqinisweni, indlela okhuluma ngayo iyakuveza.” 74  Wathoma ukuqalekisa nokufunga wathi: “Angimazi umuntu loyo!” Khonokho umkukurumbu walila. 75  Nje-ke uPitrosi wakhumbula okwatjhiwo nguJesu, athi: “Ngaphambi kobana umkukurumbu ulile, uzabe ungiphike kathathu.” Waphumela ngaphandle wakhihla isililo esibuhlungu.

Imitlolo Ephasi

Mat 26:30  Namkha “amarhubo.”
Mat 26:53  Ilegiyona linye belimasotja angaba zi-4 000 kuya kwazi-6 000, lapha lisetjenziselwe ukuqalisela esibalweni esikhulu, esingakalinganiswa.