Matewu 25:1-46

  • ISIBONAKALISO SOKUBA KHONA KWAKAKRESTU (1-46)

    • Umfanekiso weentombi ezilitjhumi (1-13)

    • Umfanekiso wamatalende (14-30)

    • Izimvu neembuzi (31-46)

25  “UmBuso wezulu ungafaniswa neentombi* ezilitjhumi ezathatha iimbani zazo zayokuhlangabeza umkhwenyana.  Ezihlanu zazo beziziindlhadlha, ezihlanu zazo bezihlakaniphile.  Eziziindlhadlha zathatha iimbani zazo kodwana khenge zithathe namafutha,  kwathi ezihlakaniphileko zaphatha amafutha ngamabhodlelo neembani zazo.  Umkhwenyana wariyada, zoke zayenda zalala.  Phakathi nobusuku kwazwakala itjhada: ‘Nang’ umkhwenyana! Phumani niyomhlangabeza.’  Yeke zoke iintombezo zavuka zalungisa iimbani zazo.  Eziziindlhadlha zathi kezihlakaniphileko, ‘Akhe nisiphungulele amafuthenu, ngombana iimbani zethu sezizokucima.’  Ezihlakaniphileko zaphendula zathi: ‘Mhlamunye nathi azasitlhayelela nasingawabelana nani. Khambani niye kilabo abawathengisako, niyozithengela.’ 10  Nazisayowathenga, umkhwenyana wafika. Iintombi ebesele zilungile zangena naye emnyanyeni womtjhado, kwavalwa umnyango. 11  Ngemva kwesikhathi, iintombi ezikhambilekweza zafika, zathi, ‘Kosi, Kosi, sivulela!’ 12  Wathi kizo, ‘Ngiqinisile ngithi kini, anginazi.’ 13  “Ngalokho hlalani nilindile, ngombana anilazi ilanga ne-iri. 14  “Godu kunjengendoda ezokuthatha ikhambo lokuya endaweni ekude eyabiza iinsebenzi zayo yaziphathisa koke okungokwayo. 15  Yanikela esinye amatalende* amahlanu, esinye amabili, esinye yasinikela linye, ngasinye ngokwamakghonwaso, bese yakhamba. 16  Msinyana isisebenzi esafumana amatalende amahlanu sakhamba sayokurhweba ngawo sazuza amanye amahlanu. 17  Nesisebenzi esafumana amabili senza okufanako sazuza amanye amabili. 18  Kodwana isisebenzi esifumene italende linye sakhamba sayokwemba umgodi safihla imali* yekosaso lapho. 19  “Ngemva kwesikhathi eside, ikosi yeensebenzezo yafika izokuhlola ukuthi zenzeni ngemalayo. 20  Isisebenzi esinikelwe amatalende amahlanu seza ngaphambili saletha namatalende amahlanu esiwazuzileko, sathi, ‘Kosi, unginikele amatalende amahlanu; qala, ngizuze amanye amahlanu.’ 21  Ikosaso yathi kiso: ‘Wenze kuhle, sisebenzi esilungileko nesithembekileko! Uthembekile kokuncani. Ngizokubeka bona utlhogomele nokunengi. Thaba nekosakho.’ 22  Ngokulandelako isisebenzi esanikelwa amatalende amabili seza ngaphambili sathi, ‘Kosi, unginikele amatalende amabili; qala, ngizuze amanye amabili.’ 23  Ikosaso yathi kiso: ‘Wenze kuhle, sisebenzi esilungileko nesithembekileko! Uthembekile kokuncani. Ngizokubeka bona utlhogomele nokunengi. Thaba nekosakho.’ 24  “Emaswapheleni isisebenzi esinikelwe italende linye seza ngaphambili sathi: ‘Kosi, ngiyakwazi bonyana uyindoda engacabangeliko, uvuna lapho ungakatjali khona begodu ubuthelela lapho ungakarhatjhi khona. 25  Yeke ngasaba ngayokufihla italende lakho ehlabathini. Nanti, thatha okungokwakho.’ 26  Ikosaso yathi kiso: ‘Sisebenzi esimbi nesivilaphako, angithi bewazi bona ngivuna lapha ngingakatjali khona begodu ngibuthelela lapha ngingakarhatjhi khona? 27  Ngathana uthethe imalami wayisa ebulungelweni, nangifikako bengizoyifumana inamakonyana. 28  “ ‘Ngalokho, simukeni italende laso nilinikele lesa esinamatalende alitjhumi. 29  Ngombana nanyana ngubani onakho, uzokunikelwa okungeziweko, bese uba nenala. Kodwana onganakho, uzokumukwa ngitjho nalokho anakho. 30  Thathani isiratjhana sesisebenzesi nisiphosele ngaphandle ebumnyameni. Lapho ukulila nokuqinisa amazinywaso kuzoba khona.’ 31  “INdodana yomuntu nayiza ngephazimulwayo, ikunye nazo zoke iingilozi, izokuhlala esihlalweni sayo sobukhosi esiphazimulako. 32  Zoke iintjhaba zizokubuthelwa phambi kwayo, izokuhlukanisa abantu babe ziinqhema ezimbili, njengomelusi nakahlukanisa izimvu neembuzi. 33  Izokubeka izimvu ngesidleni sayo, iimbuzi ngesinceleni sayo. 34  “Yeke iKosi izokuthi kilabo abangesidleni sayo: ‘Yizani nina enibusiswe nguBaba, yidlani ilifa lomBuso anilungiselele lona kusukela ekuthonyisweni kwephasi. 35  Ngombana bengilambile nangipha ukudla; bengomile nangiseza. Bengimqhamuka nangamukela ngeendlini zenu; 36  ngihlubule nangembathisa. Ngigula nangitlhogomela. Bengisejele nangivakatjhela.’ 37  Abalungileko bazoyiphendula bathi: ‘Kosi sakubona nini ulambile sakupha ukudla, namkha womile sakuseza? 38  Sakubona nini umqhamuka sakwamukela ngeendlini zethu, namkha uhlubule sakwembathisa na? 39  Sakubona nini ugula namkha usejele sakuvakatjhela na?’ 40  IKosi izokuthi kibo, ‘Ngiqinisile ngithi kini, ngokwezinga enikwenze ngalo komunye wabancani kubafowethwaba, nikwenzile nakimi.’ 41  “Izokuthi kilabo abangesinceleni sayo: ‘Sukani kimapha, nina eniqalekisiweko, tjhingani emlilweni ongapheliko olungiselelwe uDeveli neengilozi zakhe. 42  Ngombana bengilambile nangidima ukudla; ngomile, akhenge ningiseze. 43  Bengimqhamuka, akhenge ningamukele eendlini zenu; ngihlubule, akhenge ningembathise; ngigula begodu ngisejele, akhenge ningitlhogomele.’ 44  Nabo bazoyiphendula bathi: ‘Kosi sakubona nini ulambile namkha womile namkha umqhamuka namkha uhlubule namkha ugula namkha usejele sangakutlhogomeli?’ 45  Izobaphendula ithi: ‘Ngiqinisile ngithi kini, ngezinga eningakakwenzi ngalo komunye wabancanaba, anikakwenzi nakimi.’ 46  Laba bazokuya ekutjhatjalalisweni kwaphakade, kodwana abalungileko bazokuya ekuphileni okungapheliko.”

Imitlolo Ephasi

Mat 25:1  NgesiGirigi kusetjenziswe ibizo eliqalisela kumuntu wengubo ongakhenge alale nendoda.
Mat 25:15  Italende yamaGirigi beyilingana ne-20.4 kg.
Mat 25:18  NgesiGirigi “isiliva.”