Matewu 24:1-51

 • ISIBONAKALISO SOKUBA KHONA KWAKAKRESTU (1-51)

  • Izipi, ukutlhayela kokudla, nokusikinyeka kwephasi (7)

  • Iindaba ezimnandi zizokutjhunyayelwa (14)

  • Isizi elikhulu (21, 22)

  • Isibonakaliso seNdodana yomuntu (30)

  • Umuthi wamafeyi (32-34)

  • Njengemihleni kaNowa (37-39)

  • Hlalani niqalile (42-44)

  • Inceku ethembekileko nenceku embi (45-51)

24  Kuthe uJesu nakaphuma ngethempelini, abafundi bakhe beza kuye bona bamtjengise imakhiwo yethempeli.  Wathi kibo: “Niyazibona na zoke izintwezi? Ngiqinisile ngithi kini, akunalitje elizokutjhiywa phezu kwelinye lingagirizelwa phasi.”  Asahlezi eNtabeni yama-Oliva, abafundi beza kuye ngemsitheleni, bathi: “Sitjela bona izintwezi zizokwenzeka nini, nokuthi sizokuba yini isibonakaliso sokuba khona kwakho* nesokuphela kwephasi?”  UJesu wabaphendula wathi: “Yelelani bona kungabi nomuntu onidurhisako,  ngombana banengi abazokuza ngebizo lami, bathi, ‘NginguKrestu,’ begodu bazokudurhisa abanengi.  Nizokuzwa ngezipi nemibiko yezipi. Kodwana kunganithusi lokho, ngombana izintwezi kufuze zenzeke, kodwana ukuphela kuzabe kungakafiki.  “Ngombana isitjhaba sizokulwa nesitjhaba, umbuso ulwe nombuso, kuzokuba nokutlhayela kokudla nokusikinyeka kwephasi eendaweni ngeendawo.  Zoke izintwezi zikuthoma kwemirhelo yokugandeleleka.  “Ngemva kwalokho abantu bazonihlunguphaza bebanibulale, nizokuzondwa ziintjhaba zoke ngebanga lebizo lami. 10  Abanengi bazokuwa ekukholweni begodu bazokuthengisana, bahloyane. 11  Kuzokuvela abaphorofidi bamanga abanengi, bakhohlise abanengi; 12  ngebanga lokwanda kokungabi namthetho, ithando labanengi lizokuphola. 13  Kodwana loyo okghodlhelele bekwaba sekupheleni uzokusindiswa. 14  Nje-ke iindaba ezimnandezi zomBuso zizokutjhunyayelwa kilo loke iphasi bona kube bufakazi kizo zoke iintjhaba, ngemva kwalokho isiphelo sizokufika. 15  “Ngalokho, nanibona into enyenyisako ebangela ukutjhabalala, ijame endaweni ecwengileko njengombana umphorofidi uDanyela akhuluma ngayo, (ofundako akalemuke), 16  abaseJudiya ababalekele eentabeni. 17  Umuntu ophezu kwendlu angahliki ayokuthatha ipahla engendlinakhe, 18  umuntu osesimini angabuyeli emva ayokuthatha isambatho sakhe sangaphandle. 19  Maye ebafazini abasidisi nabamunyisako ngesikhatheso! 20  Hlalani nithandaza bona ukubaleka kwenu kungenzeki ebusika namkha ngelanga leSabatha; 21  ngombana ngesikhatheso kuzokuba nesizi elikhulu elingakhenge khelibe khona soloko kwathoma iphasi bekube gadesi, nelingekhe lisaba khona godu. 22  Eqinisweni, ngathana amalanga lawo azange arhunyezwe, akunamuntu obekangasindiswa; kodwana ngebanga labakhethiweko amalanga lawo azokurhunyezwa. 23  “Nje-ke nangabe umuntu uthi kini, ‘Qalani! Nang’ uKrestu,’ namkha, ‘Nanguya!’ Ningamkholwa. 24  Ngombana kuzokuvela aboKrestu bamala nabaphorofidi bamala, bazokwenza iimbonakaliso neemangaliso ezikulu bona badurhise ngitjho nabakhethiweko nakukghonekako. 25  Qalani! Nginiyelelise kusesengaphambili. 26  Ngalokho, nangabe abantu bathi, ‘Nanguya! Usemmangweni,’ ningayi lapho; ‘Nanguya! Ungeenkumbeni ezingaphakathi,’ ningakukholelwa lokho. 27  Yeke njengombana umbani ovela ngepumalanga ubonakala netjhingalanga, kuzokuba njalo nokuba khona* kweNdodana yomuntu. 28  Lapho kunento efileko khona, kulapho namadlanga azokubuthana khona. 29  “Msinyana ngemva kwesizi lamalanga lawo, ilanga lizokufiphazwa, inyezi ayizukukhanya, iinkwekwezi zizokuwa zivela ezulwini, namandla wezulwini azokusikinywa. 30  Ngemva kwalokho isibonakaliso seNdodana yomuntu sizokuvela ezulwini, bese zoke iintjhaba zizokuba lisizi, begodu zizokubona iNdodana yomuntu iza iselifwini inamandla nephazimulo ekulu. 31  Izokuthumela iingilozi zayo ngomdumo omkhulu webhorompita, zizokubuthelela abakhethiweko ndawonye bavela emagumbini amane wephasi, ukusukela komunye umkhawulo wezulu ukuya komunye. 32  “Nje-ke fundani emfanekisweni womuthi wamafeyi: Nawumila iimpande ezincani, utlhurha namakari, niyazi bona ihlobo selitjhidele. 33  Yeke nani, nanibona zoke izintwezi, yazini bona iseduze, isemnyango. 34  Ngiqinisile ngithi kini, isizukulwanesi angekhe sidlule zingakenzeki zoke izintwezi. 35  Izulu nephasi kuzokudlula, kodwana amezwami angekhe adlule. 36  “Malungana nelangelo ne-irelo akakho owaziko, ngitjho neengilozi ezulwini namkha iNdodana, kodwana nguBaba kwaphela owaziko. 37  Yeke njengombana beyinjalo imihla kaNowa, kuzokuba njalo nokuba khona* kweNdodana yomuntu. 38  Njengombana bekunjalo ngemihla yangaphambi koMthwalela, abantu bebadla basela, amadoda athatha nabafazi bendiswa, bekwaba lilanga uNowa angena ngalo ngemkhunjini, 39  akhenge batjheje bekwafika uMthwalela wabarhurhula boke, kuzokuba njalo nokuba khona kweNdodana yomuntu. 40  Ngesikhatheso amadoda amabili azabe asesimini; enye izokuthathwa, enye itjhiywe. 41  Abafazi ababili bazabe basila elitjeni; omunye uzokuthathwa omunye atjhiywe. 42  Ngalokho-ke, hlalani niqalile, ngombana anilazi ilanga iKosenu ezokuza ngalo. 43  “Kodwana yazini into yinye: Ngathana umninimuzi bekasazi isikhathi sobusuku* isela elizokufika ngaso, bekazokuhlala aphapheme begodu bekangekhe avumela bona umuzakhe ugqekezwe. 44  Ngebanga lalokho, nani kufuze nizibonakalise nikulungele, ngombana iNdodana yomuntu izokufika nge-iri eningalicabangiko. 45  “Kuhlekuhle ngubani inceku ethembekileko nehlakaniphileko ikosayo eyibeke phezu kweensebenzi zayo, bona izinikele ukudla kwazo ngesikhathi esifaneleko? 46  Iyathaba inceku leyo okuzokuthi ikosayo nayifikako iyifumane yenza njalo! 47  Ngiqinisile ngithi kini, izoyibeka phezu kwakho koke okungokwayo. 48  “Kodwana inceku embi leya nakungenzeka ithi ehliziywenayo, ‘Ikosami iyariyada,’ 49  bese ithoma ukubetha iinceku esebenza nazo, idle beyisele neendakwa, 50  ikosi yenceku leyo izokufika ngelanga engakalilindeli, nangesikhathi engasaziko, 51  begodu izoyijezisa kabuhlungu khulu, iyiphosele endaweni yabazenzisi. Lapho ukulila nokuqinisa amazinywayo kuzoba khona.

Imitlolo Ephasi

Mat 24:3  Qala Ihlathululo.
Mat 24:27  Qala Ihlathululo.
Mat 24:37  Qala Ihlathululo.
Mat 24:43  Namkha “bekawazi umlindo.”