Matewu 20:1-34

  • Iinsebenzi zesimu yamadiribe nomrholo olinganako (1-16)

  • Ukufa kwakaJesu kuyabikezelwa godu (17-19)

  • Isibawo seenkhundla emBusweni (20-28)

    • UJesu usihlengo sabanengi (28)

  • Amadoda amabili azimphofu ayapholiswa (29-34)

20  “UmBuso wezulu unjengomninimuzi owaphuma ekuseni ayokuqatjha iinsebenzi zesimakhe yamadiribe.  Ngemva kokuthi avumelene neensebenzi ukuthi uzozibhadela udenariyu ngelanga, wazithumela esiminakhe yamadiribe.  Waphuma godu pheze ngesimbi yethoba ekuseni,* wabona abanye bajame etatawini lokuthengisela banganamsebenzi;  wathi kibo, ‘Nani khambani niye esiminami yamadiribe, ngizoninikela umrholo onifaneleko.’  Batjhinga khona. Godu waphuma ngesimbi yetjhumi nambili ngamadina* nangesimbi yesithathu ntambama* wenza okufanako.  Ekugcineni, pheze ngesimbi yesihlanu ntambama,* waphuma wafunyana abanye bajamile, wathi kibo, ‘Nijameleni lapha ilanga loke ningasebenzi?’  Baphendula bathi, ‘Ngombana akekho osiqatjhileko.’ Wathi kibo, ‘Nani iyani esiminami yamadiribe.’  “Kuthe nakuhlwako, umnikazi wesimu yamadiribe wathi enduneni, ‘Biza iinsebenzi uzibhadele umrholwazo, uthome ngezokugcina bese ugcina ngezokuthoma.’  Kweza amadoda wangesimbi yesihlanu ntambama, ngayinye yafumana udenariyu. 10  Kwathi nakufika lawa wokuthoma, azitjela ukuthi wona azokurholelwa ukudlula amanye, kodwana nawo afumana udenariyu. 11  Nakawufumanako, athoma ukunghonghoyila kumninimuzi 12  athi, ‘Amadoda afike ekugcineni la asebenze i-iri linye tere; kodwana uwarholele njengathi esisebenze budisi khulu ilanga loke kutjhisa bhe!’ 13  Kodwana nakaphendula omunye wabo wathi, ‘Mngani, ayikho into embi engikwenza yona. Angithi mina nawe sivumelene ngodenariyu, kghani nginamala? 14  Thatha okungokwakho ukhambe. Ngifuna ukunikela lo wokugcina umrholo olingana newakho. 15  Kghani anginalungelo lokwenza engikufunako ngezinto zami? Namkha ilihlo lakho linomona ngombana mina ngilungile?’ 16  Ngokunjalo-ke, bokugcina bazokuba ngebokuthoma, nabokuthoma bazokuba ngebokugcina.” 17  Nakasendleleni akhuphukela eJerusalema, uJesu wabizela abafundi bakhe abali-12 ngeqadi wathi: 18  “Lalelani! Sikhuphukela eJerusalema, iNdodana yomuntu izokunikelwa ebaphristini abakhulu nebatlolini. Bazoyigwebela ukufa 19  bayinikele ebantwini beentjhaba ukuthi bahlekise ngayo, bayirithe, beyibulawelwe esigodweni; bese iyavuswa ngelanga lesithathu.” 20  Ngemva kwalokho, unina wamadodana kaZebediya weza kuye anamadodanakhe, waguqa azokubawa okuthileko kuye. 21  UJesu wathi kuye: “Ufunani?” Waphendula wathi: “Ngibawa ukhiphe ilizwi lokobana amadodanami amabili la ahlale nawe emBuswenakho, enye ngesidleni sakho enye ngesinceleni sakho.” 22  UJesu waphendula wathi: “Aniyazi into eniyibawako le. Ningayisela na ikapho engiyiselako?” Bathi kuye: “Iye.” 23  Wathi kibo: “Kwamambala nizoyisela ikaphami, kodwana ukuhlala ngesidleni sami namkha ngesinceleni sami akusingekwami bona ngingaphisana ngakho, kungekwalabo abakulungiselelwe nguBaba.” 24  Kwathi abanye abalitjhumi nabezwa ngendaba leyo, bathukuthelela abantwana bomuntu ababilaba. 25  Kodwana uJesu wababizela kuye wathi: “Niyazi bona ababusi beentjhaba bakatelela ubukhosi babo phezu kwabantu, nabadosiphambili babo bayabalawula. 26  Akukafaneli kube njalo phakathi kwenu; kodwana nanyana ngubani ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu kufuze abe sisebenzi senu, 27  nanyana ngubani ofuna ukuba ngewokuthoma phakathi kwenu kufuze abe sisebenzi senu noke. 28  Njengombana neNdodana yomuntu ingakazeli ukwenzelwa, kodwana izele ukwenzela abanye nokunikela ngokuphila kwayo bona kube sihlengo sabanengi.” 29  Njengombana baphuma eJerikho, isiqubuthu esikhulu samlandela. 30  Nje-ke, amadoda amabili aziimphofu ebewahlezi eqadi kwendlela ezwa bona uJesu uyadlula, arhuwelela athi: “Kosi, Ndodana kaDavida, sirhawukela!” 31  Kodwana isiqubuthu sawakhalima, sathi awathule; kunalokho arhuwelela khulu kunekuthomeni, athi: “Kosi, Ndodana kaDavida, sirhawukela!” 32  UJesu wajama, wawabiza, wathi: “Nifuna nginenzeleni?” 33  Athi: “Kosi, sibawa uvule amehlwethu.” 34  UJesu wawarhawukela, wathinta amehlwawo, khonokho abona, begodu amlandela.

Imitlolo Ephasi

Mat 20:3  NgesiGirigi “pheze ngesimbi yesithathu.” Nawubala kusukela ekuphumeni kwelanga.
Mat 20:5  NgesiGirigi “pheze ngesimbi yesithandathu.” Nawubala kusukela ekuphumeni kwelanga.
Mat 20:5  NgesiGirigi “pheze ngesimbi yethoba.” Nawubala kusukela ekuphumeni kwelanga.
Mat 20:6  NgesiGirigi “pheze ngesimbi yetjhumi nanye.” Nawubala kusukela ekuphumeni kwelanga.