Matewu 19:1-30

  • Umtjhado nokutlhala (1-9)

  • Isipho sokungatjhadi (10-12)

  • UJesu ubusisa abantwana (13-15)

  • Umbuzo wesokana elinjingileko (16-24)

  • Ukuzidela ngebanga lomBuso (25-30)

19  UJesu nakaqeda ukukhuluma izintwezi, wasuka eGalile waya emikhawulweni yeJudiya ngaphetjheya kweJordani.  Isiqubuthu esikhulu samlandela, walapha abagulako lapho.  AbaFarisi beza kuye bafuna ukumlinga, bambuza bathi: “Kuvumelekile na ukuthi indoda itlhale umkayo ngananyana ngisiphi isizathu?”  Wabaphendula wathi: “Akhenge nifunde na ukuthi owababumba kusukela ekuthomeni wabenza baba ngomduna nomsikazi  wathi: ‘Ngalokho indoda izokutjhiya uyise nonina inamathele kumkayo, begodu ababilaba bazokuba yinyama yinye’?  Nje-ke abasesebabili, kodwana bayinyama yinye. Ngalokho-ke, lokho uZimu akuhlanganisileko, akungabi nomuntu okuhlukanisako.”  Bathi kuye: “Alo-ke, kubayini uMosi ayale bona indoda inikele umkayo incwadi yokumqotha bese iyamtlhala?”  Wathi kibo: “Acabangela iinhliziyo zenu eziqinileko, uMosi waninikela imvume yokutlhala abafazi benu, kodwana bekungasi njalo ekuthomeni.  Ngiyanitjela ukuthi nanyana ngubani otlhala umkakhe ongakenzi izenzo zomseme ezisisono,* bese atjhade nomunye uyafeba.”* 10  Abafundi bakhe bathi kuye: “Nangabe ubujamo bunjalo ngendoda nomkayo, kungcono ukungatjhadi.” 11  Wathi kibo: “Akusibo boke abantu abakghona ukuwamukela amezwi la, kodwana ngilabo abanesiphiwo kwaphela. 12  Ngombana kunabaphakulwa ababelethwe banjalo, godu kunabaphakulwa abenziwe babantu, kunabanye abazenze abaphakulwa ngebanga lomBuso wezulu. Loyo okghona ukukwamukela lokho akakwamukele.” 13  Ngemva kwalokho kwalethwa kuye abantwana bona ababeke izandla begodu abathandazele, kodwana abafundi babakhalima. 14  UJesu wathi: “Vumelani abantwana beze kimi, ningalingi ukubavimba, ngombana umBuso wezulu ungewabanjalo.” 15  Wababeka izandla, wasuka lapho. 16  Kweza kuye isokana elithileko lathi: “Mfundisi, khuyini ehle ekufuze ngiyenze bona ngizuze ukuphila okungapheliko?” 17  Wathi kilo: “Kubayini ungibuza ukuthi yini ehle? Munye kwaphela omuhle. Nokho, nangabe ufuna ukungena ekuphileni, ragela phambili ulalela imiyalo.” 18  Lathi kuye: “Miphi?” UJesu wathi: “Ungabulali, ungafebi, ungebi, ungafakazi amala, 19  hlonipha uyihlo nonyoko, begodu kufuze uthande umakhelwanakho njengombana uzithanda wena.” 20  Isokana lathi kuye: “Ngiyilalele yoke imiyalo le; khuyini okhunye okusafuze ngikwenze?” 21  UJesu wathi: “Nangabe ufuna ukuba ngopheleleko, khamba uyokuthengisa koke onakho begodu uphe abatlhagako, uzokuba nomnotho ezulwini; bese uyeza ungilandele.” 22  Isokaneli nalizwa lokhu, lakhamba litlhuwile, ngombana belinepahla enengi. 23  UJesu wathi ebafundini bakhe: “Kwamambala ngithi kini kuzokuba budisi ngomuntu onjingileko ukungena emBusweni wezulu. 24  Godu ngithi kini, kubulula ngekamela ukungena entunjeni yenalidi kunomuntu onjingileko ukungena emBusweni kaZimu.” 25  Abafundi nabezwa lokho barareka khulu, bathi: “Kuhlekuhle ngubani ongasindiswa?” 26  Abaqale ngemehlweni, uJesu wathi kibo: “Lokhu akwenzeki ngabantu, kodwana ngoZimu zoke izinto ziyenzeka.” 27  Yeke uPitrosi wathi: “Qala! Sitjhiye koke sakulandela; alo-ke thina sizokuzuzani?” 28  UJesu wathi kibo: “Ngiqinisile ngithi kini, lokha izinto zenziwa ziba zitja, nalokha iNdodana yomuntu ihlala esihlalweni sayo sobukhosi esiphazimulako, nina eningilandeleko nizokuhlala eenhlalweni zobukhosi ezili-12, nahlulele iintjhaba ezili-12 zakwa-Israyeli. 29  Woke umuntu otjhiye izindlu namkha abafowabo namkha abodadwabo namkha uyise namkha unina namkha abantwana namkha amasimu ngebanga lebizo lami, uzozifumana ngokubuyelelwe kalikhulu begodu uzokuzuza ilifa lokuphila okungapheliko. 30  “Kodwana abanengi abangebokuthoma bazokuba ngebokugcina nebokugcina bazokuba ngebokuthoma.

Imitlolo Ephasi

Mat 19:9  NgesiGirigi yi-por·neiʹa. Qala Ihlathululo.
Mat 19:9  NgesiGirigi kusetjenziswe ibizo eliqalisela emntwini otjhadileko oya emabhayini nomuntu angakatjhadi naye.