Matewu 18:1-35

  • Omkhulu kunabo boke emBusweni (1-6)

  • Izinto ezibangela ukuwa (7-11)

  • Umfanekiso wemvu elahlekileko (12-14)

  • Indlela yokuzuza umfowenu (15-20)

  • Umfanekiso wesisebenzi esingalibaleliko (21-35)

18  Ngesikhatheso abafundi beza kuJesu bathi: “Ngubani omkhulu kunabo boke emBusweni wezulu?”  UJesu wabiza umntwana, wamjamisa phakathi kwabo  wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, ngaphandle kokobana nitjhuguluke nifane nabantwana abancani, angekhe ningene emBusweni wezulu.  Ngalokho, ozozithoba njengomntwana lo, nguye omkhulu kunabo boke emBusweni wezulu;  nanyana ngubani owamukela umntwana onjengalo, ngebanga lebizo lami, uyangamukela nami.  Kodwana nanyana ngubani owisa omunye wabancanaba abakholelwa kimi, kuzokuba ngcono ngaye bona kubotjhelwe entanyenakhe ilitje lokusila elizombeleziswa ngudumbana, bese acwiliswe phakathi kwelwandle.  “Maye ngephasi ngebanga lezinto ezibangela ukuwa! Kuliqiniso bona izinto ezibangela ukuwa zizokuba khona nakanjani, kodwana maye kiloyo izinto ezibangela ukuwa eziza ngaye!  Ngalokho, nangabe isandla namkha inyawo lakho likwenza wone,* likhuphe ulilahle. Kungcono ukungena ekuphileni unganasandla namkha ungananyawo kunokuthi uphoselwe ngemlilweni ongapheliko unezandla zombili namkha iinyawo zombili.  Godu, nangabe ilihlo lakho likwenza wone, likhuphe ulilahle. Kungcono ukungena ekuphileni unelihlo linye kunokobana uphoselwe ngemlilweni ovuthako weGehena* unamehlo womabili. 10  Yelelani bona ningadeleli omunye wabancanaba, ngombana ngiyanitjela ukuthi iingilozi zabo ezulwini zihlala zibona ubuso bakaBaba osezulwini. 11— — 12  “Nicabangani? Nangabe umuntu unezimvu ezili-100 bese kulahleke yinye, angekhe na atjhiye ezima-99 entabeni ayokufuna leyo elahlekileko? 13  Nakungenzeka ayifumane, kwamambala ngiyanitjela ukuthi uzokuthaba khulu ngayo ukudlula leza ezima-99 ezingakalahleki. 14  NoBaba osezulwini akafisi bona namunye wabancanaba alahleke. 15  “Ukungezelela kilokho, nangabe umfowenu uyakona, khamba uyomambulela umtjhaphwakhe* ninobabili kwaphela. Nakakulalelako, uzabe umzuzile umfowenu. 16  Nangabe akakulaleli, thatha munye namkha ababili, bona enye nenye indaba iqinisekiswe ngemilomo yabofakazi ababili namkha abathathu. 17  Nangabe akabalaleli, bikela ibandla. Nakangalilaleli nebandla, mthathe njengomuntu weentjhaba nanjengomthelisi. 18  “Ngiqinisile ngithi kini, nanyana yini eningayibopha ephasini, seyibotjhiwe nezulwini, nanyana yini eningayitjhaphulula ephasini, seyitjhatjhululiwe nezulwini. 19  Godu ngiqinisile ngithi kini, nangabe ababili benu ephasini bavumelana ngokubawa nanyana yini eqakathekileko, izokwenzeka kibo ngebanga lakaBaba osezulwini. 20  Ngombana lapho kunababili namkha abathathu abahlangene ngebizo lami, nami ngiphakathi kwabo.” 21  Ngemva kwalokho uPitrosi weza kuJesu wathi: “Kosi, umfowethu kufuze angone kangaki ngisolo ngimlibalela? Kghani amahlandla alikhomba na?” 22  UJesu wathi: “Ngithi kuwe, ingasi amahlandla alikhomba, kodwana amahlandla ama-77. 23  “Kungebangelo umBuso wezulu ungafaniswa nekosi ebeyifuna iinsebenzi zayo ziyibhadele iinkolodo zazo. 24  Nayithoma ukuzibhadelisa, kwalethwa isisebenzi egade siyikoloda amatalende azi-10 000.* 25  Ngebanga lokobana besingakghoni ukubhadela, ikosaso yayala bona sona nomkaso nabantwabaso nazo zoke izinto esinazo zithengiswe bese kubhadelwa isikolodo saso. 26  Ngalokho isisebenzi saguqa, sakhothama ekosinaso, sathi, ‘Ngibawa ungibekezelele, ngizokubhadela koke.’ 27  Ikosi yasirhawukela, yasitjhaphulula, yasula isikolodo saso. 28  Kodwana isisebenzi leso saphumela ngaphandle sahlangana nesisebenzi esisebenza naso, egade sisikoloda abodenariyu abali-100, sasibamba sasikghama, sathi, ‘Ngibhadela koke ongikoloda khona.’ 29  Isisebenzi esisebenza naso saguqa sasincenga, sathi, ‘Ngibawa ungibekezelele, ngizokubhadela.’ 30  Kodwana sabhala, senza bona isisebenzi leso sivalelwe ejele bekube kulapho singakghona ukubhadela soke isikolodo saso. 31  Ezinye iinsebenzi ezisebenza naso zithe zingabona okwenzekileko, zatshwenyeka khulu, zakhamba zayokubikela ikosazo koke okwenzekileko. 32  Yeke, ikosi yasibiza yathi kiso: ‘Sisebenzi esimbi, ngisule soke isikolodo sakho lokha nawungirabhelako. 33  Bekungakafuzi nawe ube nomusa esisebenzini osebenza naso njengombana nami ngikwenzele umusa na?’ 34  Ngalokho ikosaso, yasilingeka khulu, yasisa kibonogada bejele ukuthi basivalele bekube kulapho isibhadele soke isikolodo saso. 35  UBaba osezulwini uzokwenza okufanako kini nangabe ngamunye wenu akalibaleli umfowabo ngehliziywakhe yoke.”

Imitlolo Ephasi

Mat 18:8  NgesiGirigi “likubangela bona uwe.”
Mat 18:9  Qala Ihlathululo.
Mat 18:15  NgesiGirigi “uyomkhalima.”
Mat 18:24  Amatalende azi-10 000 wesiliva bekalingana nabodenariyu abazi-60 000 000.