Matewu 17:1-27

  • UJesu uyatjhuguluka (1-13)

  • Ukukholwa okunjengembewu yemastadi (14-21)

  • Ukufa kwakaJesu kuyabikezelwa godu (22, 23)

  • Umthelo ubhadalwa ngesipaparwana esiphuma emlonyeni wehlambi (24-27)

17  Ngemva kwamalanga asithandathu uJesu wathatha uPitrosi noJakopo nomfowabo uJwanisi bakhuphukela entabeni ede.  UJesu watjhuguluka phambi kwabo; ubuso bakhe baphazimula njengelanga, izambatho zakhe zamanya* njengokukhanya.  Kuthe kusesenjalo, kwabonakala uMosi no-Eliya bakhuluma naye.  UPitrosi wathi kuJesu: “Kosi, kuhle ngathi ukuba lapha. Nawuthandako, ngizokuhloma amatende amathathu lapha, linye kube ngelakho, elinye kube ngelakaMosi, bese elinye kube ngelaka-Eliya.”  Angakaqedi ukukhuluma, bagubuzeswa lilifu eliphazimulako, kwazwakala ilizwi elifwinelo lithi: “Le yiNdodanami, engiyithandako, engiyamukeleko. Yilaleleni.”  Nabezwa lokho, abafundi basaba khulu baguqa, bakhothamisa iinhloko.  UJesu watjhidela kibo, wabathinta, wathi: “Vukani. Ningasabi.”  Nabavukako, babona uJesu sekayedwa.  Njengombana behla entabeni, uJesu wabayala wathi: “Ningatjeli muntu ngombono lo bekube kulapho iNdodana yomuntu ivuswa kwabafileko.” 10  Nokho, abafundi bambuza ukuthi: “Kubayini-ke, abatloli bathi u-Eliya kufuze eze qangi?” 11  Wabaphendula wathi: “Kwamambala u-Eliya uyeza begodu uzokubuyisela zoke izinto esigeni. 12  Nje-ke ngithi kini, u-Eliya uzile, kodwana azange bamlemuke, bazenzela umathanda ngaye. INdodana yomuntu nayo izokutlhaga ngendlela efanako ezandleni zabo.” 13  Yeke abafundi balemuka ukuthi ukhuluma ngoJwanisi uMbhabhadisi. 14  Nabatjhidela esiqubuthwini, kweza indoda, yaguqa phambi kwakhe, yathi: 15  “Kosi, ngibawa urhawukele indodanami, ngombana inesifo sokuwa begodu iyagula. Sekukanengi iwela ngemlilweni nemanzini. 16  Ngiyilethe ebafundini bakho, kodwana babhalelwe kuyilapha.” 17  UJesu waphendula wathi: “Maye sizukulwana esingakholwako nesikhohlakeleko, kuzabe kube nini nginani? Kufuze nginibekezelele isikhathi esingangani? Iletheni kimapha.” 18  UJesu wakhalima idimoni, laphuma emsaneni loyo, walapheka khonokho. 19  Ngemva kwalokho abafundi baya kuJesu ngerhorhomejeni bathi: “Kubayini thina sibhalelwe kuliqotha?” 20  Wathi kibo: “Ngombana ninokukholwa okuncani. Kwamambala ngithi kini, naningaba nokukholwa okulingana nembewu yemastedi, nizokuthi entabeni le, ‘Suka lapho uye lapha,’ izokusuka, begodu ayikho into engekhe yenzeke kini.” 21  —— 22  Bekungesikhathi bahlangene eGalile uJesu nakazakuthi: “INdodana yomuntu izokukghatjhelwa ezandleni zabantu, 23  bazoyibulala, kodwana ngelanga lesithathu izokuvuswa.” Abafundi baba lisizi khulu. 24  Nabafika eKapernawumi, amadoda abuthelela umthelo wethempeli* eza kuPitrosi athi: “Umfundisenu uyawubadela na umthelo wethempeli?” 25  Wathi: “Iye.” Nokho, nakangena ngendlini, uJesu wakhuluma naye qangi wathi: “Ucabangani, Simoni? Amakhosi wephasi awufumana kuphi umthelo wepahla yerhwebo namkha umthelo womuntu ngamunye? Emadodanenawo namkha kwabanye abantu?” 26  Nakathi: “Kwabanye abantu,” uJesu wathi kuye: “Nakunjalo-ke, amadodana awawubhadeli umthelo. 27  Kodwana bona singavusi umguruguru, iya elwandle, uphosele isithiyahlambi sakho, uthathe ihlambi yokuthoma ozoyibamba, nawuvula umlomayo, uzokufumana isipaparwana sesiliva.* Sithathe ubanikele sona, ubhadalele mina nawe.”

Imitlolo Ephasi

Mat 17:2  Namkha “zaba mhlophe.”
Mat 17:24  NgesiGirigi “iinhlamvu ezimbili zedrakhma,” ezilingana nomrholo wamalanga angaba mabili.
Mat 17:27  NgesiGirigi “ihlamvu yestateri,” ebeyiqalwa njengelingana namadrakhma amane.