Matewu 16:1-28

  • Isibawo sesibonakaliso ( (1-4)

  • Isibiliso sabaFarisi nabaSadusi (5-12)

  • Iinlodlhelo zomBuso (13-20)

    • Ibandla lakhiwa edwaleni (18)

  • Ukufa kwakaJesu kuyabikezelwa (21-23)

  • Abafundi beqiniso (24-28)

16  AbaFarisi nabaSadusi beza kuye bona bamlinge, bambawa bona abenzele isibonakaliso esivela kuZimu.  UJesu wathi: “Nakutjhinga ilanga, nithi, ‘Kusasa lizokubalela, ngombana amafu abomvu komlilo,’  bese ekuseni nithi, ‘Namhlanjesi kuzokuba makhaza kune nezulu, ngombana amafu abomvu komlilo begodu asibekele.’ Niyakwazi ukuhlathulula ubujamo bezulu ngokuqala amafu, kodwana anikghoni ukuhlathulula amatshwayo weenkhathi.  Sizukulwana esimbi nesifebako,* nihlala nifuna isibonakaliso, kodwana akunasibonakaliso enizokwenzelwa sona ngaphandle kwesakaJona.” Wakhamba, wabatjhiya lapho.  Nje-ke, abafundi bayamela ngale kwelitsha bakhohlwa ukuphatha isikwa.  UJesu wathi kibo: “Yelelani, nitjheje isibiliso sabaFarisi nabaSadusi.”  Bathoma ukukhuluma bodwa, bathi: “Asikaphathi izikwa.”  Azi lokhu, uJesu wathi: “Kubayini nikhuluma nodwa ngokobana anikaphathi izikwa, nina eninokukholwa okuncani?  Anizwisisi nanje, namkha anikhumbuli izikwa ezihlanu endabeni yabantu abazi-5 000 nokuthi nabutha abomantji abangaki? 10  Namkha izikwa ezilikhomba endabeni yabantu abazi-4 000 nokuthi nabutha abomantji abakhulu abangaki? 11  Kuza njani ningalemuki ukuthi angikhulumi ngesikwa? Kodwana yelelani isibiliso sabaFarisi nabaSadusi.” 12  Yeke bazwisisa bona bekangatjho ukuthi bayelele isibiliso sesikwa, kodwana bayelele ifundiso yabaFarisi nabaSadusi. 13  Nakafika esifundeni seKhesariya Filipi, uJesu wabuza abafundi bakhe wathi: “Abantu bathi iNdodana yomuntu ingubani?” 14  Bathi: “Abanye bathi inguJwanisi uMbhabhadisi, abanye bathi ingu-Eliya, abanye bathi inguJoromiya namkha omunye wabaphorofidi.” 15  Wathi: “Alo-ke, nina nithi ngingubani?” 16  USimoni Pitrosi wathi: “UnguKrestu, iNdodana kaZimu ophilako.” 17  UJesu wathi kuye: “Thaba Simoni ndodana kaJona, ngombana lokho awukakwembulelwa mumuntu, kodwana ukwembulelwe nguBaba osezulwini. 18  Godu ngithi kuwe: Wena unguPitrosi, begodu edwaleneli ngizokwakha ibandla lami, amasango weThuna* angeze alihlula. 19  Ngizokunikela iinlodlhelo zomBuso wezulu, begodu nanyana yini ongayibopha ephasini seyibotjhiwe nezulwini, nanyana yini ongayitjhaphulula ephasini seyitjhatjhululiwe nezulwini.” 20  Ngalokho wabatjela indlebe ukuzwa abafundi bakhe bona bangatjeli namunye ukuthi unguKrestu. 21  Kusukela lapho, uJesu wathoma ukuhlathululela abafundi bakhe bona kufuze aye eJerusalema, begodu uzokutlhagiswa khulu badala nabaphristi abakhulu nabatloli abe abulawe, bese avuswe ngelanga lesithathu. 22  UPitrosi wamdosela eqadi, wamkhalima wathi: “Ungazihloboki Kosi; angeze kwenzeke kuwe lokhu.” 23  Nakaphendukako, wathi kuPitrosi: “Iya emva kwami Sathana! Usiqabo phambi kwami, ngombana awucabangi imicabango kaZimu kodwana yabantu.” 24  UJesu wathi ebafundini bakhe: “Nanyana ngubani ofuna ukungilandela, akazidele athathe isigodo sakhe sokuhlunguphazwa* angilandele qobe. 25  Ngombana nanyana ngubani ofuna ukusindisa ukuphila kwakhe uzokulahlekelwa ngikho, kodwana nanyana ngubani olahlekelwa kuphila kwakhe ngebanga lami uzokufumana. 26  Kuzomsiza ngani umuntu ukuzuza iphasi loke kodwana alahlekelwe kuphila kwakhe? Namkha yini umuntu angayinikela bona afumane ukuphila kwakhe? 27  Ngombana iNdodana yomuntu izokuza ngephazimulo kaYise ineengilozi zayo, bese yahlulela ngamunye ngokwemisebenzakhe. 28  Ngiqinisile ngithi kini, kunabanye abajame lapha abangekhe bafe bangakayiboni iNdodana yomuntu iza emBuswenayo.”

Imitlolo Ephasi

Mat 16:4  Namkha “nesingakathembeki.”
Mat 16:18  NgesiGirigi “weHayidesi.”
Mat 16:24  Qala Ihlathululo.