Matewu 15:1-39

  • Amasiko wabantu abekwa ebaleni (1-9)

  • Ukusilaphala kuvela ehliziyweni (10-20)

  • Ukukholwa okukhulu komfazi womFunisiya (21-28)

  • UJesu upholisa amagulo amanengi (29-31)

  • UJesu usuthisa abazi-4 000 (32-39)

15  Ngemva kwalokho abaFarisi nabatloli beza kuJesu bavela eJerusalema, bathi kuye:  “Kubayini abafundi bakho beqa isiko labokhokho na? Abahlambi* izandla nabazokudla.”  Wabaphendula wathi: “Kubayini nina neqa umyalo kaZimu ngebanga lesiko lenu?  Ngokwesibonelo, uZimu wathi, ‘Hlonipha uyihlo nonyoko,’ bewathi ‘Othuka* uyise namkha unina kufuze abulawe.’  Kodwana nina nithi, ‘Othi kuyise namkha kunina: “Nanyana yini ebenginganisiza ngayo sengiyinikele kuZimu njengesipho,”  akutlhogeki ahloniphe uyise.’ Ngalokho nilenze langasebenzi ilizwi lakaZimu ngebanga lesiko lenu.  Bazenzisi, u-Isaya waphorofida kufanele ngani nakathi:  ‘Abantwaba bangidumisa ngeendebe zabo, kodwana iinhliziyo zabo zikude khulu nami.  Bangilotjha ngelize, ngombana bafundisa imiyalo yabantu njengokungathi ziimfundiso zami.’ ” 10  Wabizela isiqubuthu eduze, wathi kiso: “Lalelani begodu nizwisise: 11  Okungena ngemlonyeni womuntu akusikho okumsilaphazako, kodwana okuphuma ngemlonyenakhe ngikho okumsilaphazako.” 12  Ngemva kwalokho, abafundi beza kuye bathi: “Uyazi bona abaFarisi bahlabekile nabezwa lokho okutjhwileko?” 13  Wathi: “Nanyana ngisiphi isitjalo esingakatjalwa nguBaba wezulwini sizokuruthulwa. 14  Baliseni banjalo. Babarholi abaziimphofu. Nje-ke, nangabe isiphofu sinqophisa isiphofu, zombili zizokuwela ngemgodini.” 15  UPitrosi wathi: “Sibawa usihlathululele umfanekiso ogade ukhuluma ngawo.” 16  Wathi kuye: “Kanti nani anikazwisisi nanje? 17  Anazi na bona nanyana yini engena ngemlonyeni idlulela ngemathunjini bese iphumela ngaphandle komzimba? 18  Kodwana, koke okuphuma ngemlonyeni kusuka ehliziyweni, lokho ngikho okusilaphaza umuntu. 19  Ngokwesibonelo, ehliziyweni kuphuma imicabango emimbi, ukubulala, ukufeba,* izenzo zomseme ezisisono,* ukweba, ukunikela ubufakazi obumamanga, nokuhlambalaza. 20  Lezo zizinto ezisilaphaza umuntu; kodwana ukudla ngezandla ezingakahlanjwa* akumsilaphazi umuntu.” 21  Nakasuka lapho, uJesu waya esifundeni seTirosi neSidoni. 22  Kwafika kuye umfazi womFunisiya* ohlala esifundeneso warhuwelela wathi: “Ngirhawukela, Kosi, Ndodana kaDavida. Indodakazami ihlukumezeke khulu ngebanga lokungenwa lidimoni.” 23  Kodwana uJesu zange amphendule. Yeke abafundi bamncenga bathi: “Mqothe, ngombana usolo asilandela asililela.” 24  Waphendula wathi: “Angikathunyelwa kwabanye abantu kodwana ngithunyelwe ezimvwini ezilahlekileko zendlu ka-Israyeli.” 25  Kodwana umfazi loyo weza kuye waguqa, wathi: “Kosi, ngisiza!” 26  Wamphendula wathi: “Akukalungi ukuthatha isikwa sabantwana usiphosele izinjana.” 27  Umfazi lo wathi kuye: “Kunjalo Kosi, kodwana nezinjana zidla iintshuntshuru eziwa etafuleni lamakhosazo.” 28  UJesu wamphendula wathi: “Mfazi, ukukholwa kwakho kukhulu; akwenzeke njengesifiso sakho.” Indodakazakhe yalapheka khonokho 29  Nakasuka lapho, uJesu waya hlanu kweLwandle leGalile, wakhuphukela entabeni, wahlala lapho. 30  Ngemva kwalokho isiqubuthu esikhulu seza kuye, saletha abantu abaziinrhole, abaqhwalileko, abaziimphofu, abaziimumu, nabanye abanengi, sababeka eenyaweni zakhe, wabalapha. 31  Isiqubuthu sarareka khulu nasibona iimumu zikhuluma, iinqhwala zipholiswa, iinrhole zikhamba, iimphofu zibona; sadumisa uZimu ka-Israyeli. 32  UJesu wabiza abafundi bakhe wathi kibo: “Ngiyasirhawukela isiqubuthwesi, ngombana sesihlezi nami amalanga amathathu abe asikadli litho. Angifuni ukusikhambisa silambile, ngombana singaphelelwa mamandla endleleni.” 33  Abafundi bathi kuye: “Njengombana sisendaweni ekude kangaka nemizi, sizosifumanaphi isikwa esaneleko esingasuthisa isiqubuthu esingaka?” 34  UJesu wathi: “Ninezikwa ezingaki?” Bathi: “Ezilikhomba, neenhlambi ezincani ezimbalwa.” 35  Wabawa isiqubuthu bona sihlale phasi, 36  wathatha izikwa ezilikhomba neenhlambi, wathokoza uZimu, wazihlephula wanikela abafundi bakhe, abafundi bazinikela isiqubuthu. 37  Boke badla basutha, babutha abomantji abakhulu abalikhomba abazele ukudla okuseleko. 38  Abadlileko bekumadoda azi-4 000, ngaphandle kwabafazi nabantwana. 39  Emaswapheleni, ngemva kokukhambisa isiqubuthu, wakhwela ngesikepeni waya esifundeni seMagadani.

Imitlolo Ephasi

Mat 15:2  Kutjho, ukuhlamba ngokwesiko.
Mat 15:4  Namkha “okhuluma kumbi.”
Mat 15:19  NgesiGirigi kusetjenziswe ibizo eliqalisela emntwini otjhadileko oya emabhayini nomuntu angakatjhadi naye.
Mat 15:19  Ubunengi bebizo lesiGirigi elithi por·neiʹa. Qala Ihlathululo.
Mat 15:20  Kutjho, ezingakahlanjwa ngokwesiko.
Mat 15:22  Namkha “womKanana.”