Matewu 14:1-36

  • UJwanisi uMbhabhadisi uquntwa ihloko (1-12)

  • UJesu usuthisa abazi-⁠5 000 (13-21)

  • Jesu ukhamba phezu kwamanzi ((22-33)

  • Ukupholiswa eGenezaretha (34-36)

14  Ngesikhatheso uHerode, umbusi wesifunda, wezwa ngezinto uJesu azenzako  wathi eensebenzini zakhe: “Lo nguJwanisi uMbhabhadisi. Uvusiwe kwabafileko, kungakho anamandla wokwenza iimangaliswezi.”  UHerode* bekabophe uJwanisi amvalele ngejele ngebanga lakaHerodiya, umkaFlebhe umfowabo.  Ngombana uJwanisi bekasolo athi kuye: “Akukavumeleki ukuthi abe mkakho.”  Nokho, ngitjho nanyana bekafuna ukumbulala, bekasaba abantu, ngombana bebamthatha njengomphorofidi.  Kwathi nakugidingwa ilanga lamabeletho lakaHerode, indodakazi kaHerodiya yagida, begodu yamthabisa khulu uHerode  kangangobana wafunga ukuyinikela nanyana yini eyibawako.  Yona-ke, ihlohlozelwa ngunina, yathi: “Ngibawa unginikele ihloko kaJwanisi uMbhabhadisi ngesitja.”  Nanyana ikosi beyilisizi, kodwana nayicabanga ngesifungo esenze phambi kwabantu edla nabo, yathi ayinikelwe yona. 10  Ngalokho yakhipha ilizwi lokobana uJwanisi aquntwe ihloko asejele. 11  Ihlokwakhe yalethwa ngesitja yanikelwa umntazana loyo, yena wayinikela unina. 12  Kamva abafundi bakaJwanisi beza bakhupha isidumbu sakhe basibulunga; bakhamba bayokubikela uJesu. 13  UJesu nakezwa lokho, wasuka lapho ngesikepe waya endaweni enganabantu bona abe yedwa. Isiqubuthu sithe singezwa lokho, samlandela ngeenyawo sivela emadorobheni. 14  Wathi nakafika ngeligwini, wabona isiqubuthu esikhulu, wasirhawukela, walapha abagulako kiso. 15  Nakurhwalalako, abafundi beza kuye bathi: “Indawo le immango, begodu sekuntambama; tjela abantwaba bona bakhambe, ukwenzela bona baye ezabelweni bazithengele ukudla.” 16  UJesu wathi kibo: “Akutlhogeki bakhambe; bapheni nina ukudla.” 17  Bathi kuye: “Sinezikwa ezihlanu neenhlambi ezimbili kwaphela.” 18  Wathi: “Ziletheni kimapha.” 19  Watjela isiqubuthu bona sihlale etjanini. Wathatha izikwa ezihlanu neenhlambi ezimbili, waqala ezulwini, wathandaza, ngemva kwalokho wahlephula izikwa, wazinikela abafundi, abafundi bazipha abantu. 20  Boke badla basutha, babuthelela okuseleko, kwazala abomantji abali-12. 21  Boke abadlileko bekumadoda angaba zi-5 000, ngaphandle kwabafazi nabantwana. 22  Msinyana ngemva kwalokho, watjela abafundi bakhe bona bakhwele ngesikepeni bamkhambele phambili baye eligwini elingaphetjheya, kukulapho yena atjela isiqubuthu bona sikhambe. 23  Isiqubuthu nasele sikhambile, wakhuphukela entabeni ayedwa wayokuthandaza. Nakurhwalalako, bekalapho yedwa. 24  Ngesikhatheso isikepe besele sikude khulu* neligu, silwisana namagagasi ngombana ummoya bewuphambana nabo. 25  Kodwana ngomlindo wesine wobusuku* uJesu weza kibo, akhamba phezu kwelwandle. 26  Bathe nabambona akhamba phezu kwelwandle, abafundi bakhe bathukwa, bathi: “Mbono!” Barhuwelela bathukiwe. 27  Khonokho uJesu wakhuluma nabo, wathi: “Yibani nesibindi! Ngimi; ningasabi.” 28  UPitrosi wamphendula wathi: “Kosi, nangabe nguwe, ngitjela bona ngize kuwe ngikhamba phezu kwamanzi.” 29  Wathi: “Iza!” UPitrosi waphuma ngesikepeni wakhamba phezu kwamanzi watjhinga kuJesu. 30  Kodwana wathi nakaqala isiwuruwuru, wasaba. Nakathoma ukucwila, warhuwelela wathi: “Kosi, ngisindisa!” 31  Msinyana uJesu walula isandla sakhe wambamba, wathi kuye: “Wena onokukholwa okuncani, kubayini uvumele ukuzaza?” 32  Nabafika ngesikepeni, isiwuruwuru sathula. 33  Nje-ke labo abangesikepeni bamkhothamela, bathi: “Kwamambala wena uyiNdodana kaZimu.” 34  Bayamela ngaphetjheya bajama eGenezaretha. 35  Abantu balapho nabambonako, barhatjha umlayezo kiyo yoke indawo leyo, baletha boke abagulako kuye. 36  Bamncenga bona bakghwathe nje kwaphela umphetho wesambatho sakhe sangaphandle, boke ebebasikghwatha bebaphola, baphile tswe!

Imitlolo Ephasi

Mat 14:3  Kutjho, uHerode Antiphasi. Qala Ihlathululo.
Mat 14:24  NgesiGirigi “ngamastadiyu amanengi.” Istadiyu linye lilingana namamitha ali-185.
Mat 14:25  Kutjho, ngabo-3:​00 ekuseni bekube nakuphuma ilanga ngabo-6:​00 ekuseni.