Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Matewu 13:1-58

OUTLINE OF CONTENTS

 • IMIFANEKISO YOMBUSO (1-52)

  • Umtjali (1-9)

  • Ibanga lokuthi uJesu asebenzise imifanekiso (10-17)

  • Umfanekiso womtjali uyahlathululwa (18-23)

  • Ikoroyi nekhula (24-30)

  • Imbewu yemastadi nesibiliso (31-33)

  • Ukusetjenziswa kwemifanekiso kuzalisa isiphorofido (34, 35)

  • Umfanekiso wekoroyi nekhula uyahlathululwa (36-43)

  • Amagugu afihliweko namaparele amahle (44-46)

  • Inede (47-50)

  • Amagugu amatjha namadala (51, 52)

 • UJesu akhenge amukelwe endaweni yekhabo (53-58)

13  Mhlokho uJesu wasuka endlini leyo, wayokuhlala hlanu kwelwandle.  Isiqubuthu esikhulu seza kuye, wakhwela ngesikepeni wahlala phasi, isiqubutho soke besijame magega nelwandle.  Wasifundisa izinto ezinengi ngemifanekiso, athi: “Kwaphuma umtjali wayokutjala.  Njengombana atjala, enye imbewu yawela eqadi kwendlela, kwafika iinyoni zayidla.  Enye yawela endaweni enamatje lapho bekunganahlabathi enengi khona, yamila khonokho ngombana ihlabathi beyiyincani.  Kodwana kuthe nakuphuma ilanga, layirhabula beyatjhwaba ngombana beyinganamirabhu.  Enye yawela emeveni, ameva akhula ayiminyanisa.  Kwathi enye yawela ehlabathini ehle, yathoma ukuthela, enye yathela ngokubuyelelwe nge-100, enye ngama-60, enye ngama-30.  Oneendlebe akezwe.” 10  Abafundi beza kuye bathi: “Kubayini ukhuluma nabo ngemifanekiso?” 11  Nakabaphendulako wathi: “Nina niphiwe ukuzwisisa iimfihlo ezicwengileko zomBuso wezulu, kodwana bona abakaphiwa. 12  Ngombana nanyana ngubani onakho, uzokungezelelwa khona, abe nokunengi; kodwana onganalitho, uzokuthathelwa nalokho anakho. 13  Kungebangelo-ke ngikhuluma nabo ngemifanekiso; ngombana baqalile kodwana ababoni, bayezwa kodwana abakwenzi abakuzwako, begodu abazwisisi. 14  Isiphorofido saka-Isaya siyazaliseka kibo. Sithi: ‘Kwamambala nizokuzwa kodwana angekhe nizwisise, nizokuqala kodwana angekhe nibone. 15  Ngombana iinhliziyo zabantwaba ziqinile, begodu bazwile ngeendlebe zabo kodwana khenge basabele, bavale amehlwabo, bona bangaboni, bangezwa litho ngeendlebe zabo, bangazwisisi ngeenhliziyo zabo begodu batjhuguluke ngibalaphe.’ 16  “Nokho, nina niyathaba ngombana amehlwenu ayabona neendlebe zenu ziyezwa. 17  Kwamambala ngithi kini, abaphorofidi abanengi nabantu abalungileko bebafisa ukubona izinto enizibonako kodwana akhenge bazibone, nokuzwa izinto enizizwako kodwana azange bazizwe. 18  “Nje-ke, lalelani ihlathululo yomfanekiso wendoda eyatjalako. 19  Imbewu etjalwe eqadi kwendlela, ngiloyo ozwa ilizwi lomBuso kodwana angalizwisisi, bese kufike omumbi aruthule okutjalwe ehliziywenakhe. 20  Imbewu etjalwe endaweni enamatje, ngiloyo olizwako ilizwi alamukele ngethabo. 21  Nokho, ngombana anganamrabhu ubambelela isikhatjhana, nakuvela imiraro namkha ukuhlunguphazwa ngebanga lelizwi, uyawa. 22  Imbewu etjalwe hlangana nameva, ngiloyo olizwako ilizwi, kuthi amatshwenyeko wephaseli namandla akhohlisako wobunjinga kuminyanise ilizwi, kulenze lingatheli. 23  Kodwana imbewu etjalwe ehlabathini ehle, ngiloyo olizwako ilizwi alizwisise, athele iinthelo ngokubuyelelwe nge-100, enye ngama-60, enye ngama-30.” 24  Wabenzela omunye umfanekiso, wathi: “UmBuso wezulu ungafaniswa nomuntu owatjala imbewu ehle esiminakhe. 25  Kwathi abantu basalele, kwafika inaba lakhe latjala ikhula hlangana nekoroyi lakhamba. 26  Kuthe ikoroyi nayikhulako iveza iinthelo, nekhula nalo labonakala. 27  Ngalokho iinsebenzi zomuntu loyo zafika kuye zathi, ‘Kosi, akhenge utjale imbewu ehle esiminakho na? Alo-ke, kubayini kunekhula?’ 28  Wathi kizo, ‘Linaba elenze lokhu.’ Iinsebenzi zathi kuye, ‘Ufuna sikhambe siyoliruthula?’ 29  Wathi, ‘Awa, ngombana ngisaba ukuthi naniliruthulako, ningaruthula nekoroyi. 30  Kuliseni kukhule koke bekube sikhathi sokuvuna, ngesikhathi sokuvuna ngizokuthi kubavuni: Thomani ngokuruthula ikhula nilenze libe yinyanda niyolitjhisa; bese nibuthelela ikoroyi ngesilulwini sami.’ ” 31  Wabenzela omunye umfanekiso, wathi: “UmBuso wezulu unjengembewu yemastedi eyathathwa mumuntu wayoyitjala esiminakhe. 32  Nanyana iyimbewu encani kunazo zoke, kodwana nasele ikhulile, iba sitjalo nomuthi omkhulu, lapha iinyoni zifika zakhele eempandeni zawo.” 33  Wabenzela omunye umfanekiso, wathi: “UmBuso wezulu ufana nesibiliso esathathwa mfazi wasihlanganisa neflowuru enengi kufikela lapho ihlama ikhukhumala khona.” 34  UJesu watjho koke lokhu esiqubuthwini asebenzisa imifanekiso. Kwamambala, bekangakhulumi nabo ngaphandle komfanekiso, 35  bona kuzaliseke okwakhulunywa ngomphorofidi owathi: “Ngizokukhuluma ngemifanekiso; ngizokumemezela izinto ebezifihlekile kusukela ekuthomeni kwephasi.” 36  Ngemva kokukhambisa isiqubuthu, wangena ngendlini. Abafundi bakhe beza kuye bathi: “Sihlathululela umfanekiso wekhula esimini.” 37  Wabaphendula wathi: “Umtjali wembewu ehle yiNdodana yomuntu; 38  isimu liphasi. Imbewu ehle, madodana womBuso, kodwana ikhula madodana womumbi, 39  inaba elatjala ikhula nguDeveli. Isivuno kuphela kwephaseli, begodu abavuni ziingilozi. 40  Ngalokho, njengombana ikhula libuthelelwa bese liyatjhiswa, kuzokuba njalo nokuphela kwephaseli. 41  INdodana yomuntu izokuthumela iingilozi zayo, zikhuphe emBuswenayo zoke izinto ezibangela ukuwa nabantu abanganamthetho, 42  zizobaphosela emlilweni omkhulu. Lapho kuzokuba nokulila nokuqinisa kwabo amazinyo. 43  Ngesikhatheso abantu abalungileko bazokuphazima njengelanga emBusweni kaBababo. Oneendlebe akezwe. 44  “UmBuso wezulu ufana namagugu afihlwe esimini, umuntu wawafumana wawafihla godu; ngebanga lethabo, wakhamba wayokuthengisa koke anakho wathenga isimu leyo. 45  “Godu umBuso wezulu ufana nomrhwebi okhamba indawo ngeendawo afunana namaparele amahle. 46  Kuthe nakafumana iparele lezinga eliphezulu, wakhamba, msinyana wathengisa zoke izinto anazo walithenga. 47  “Godu umBuso wezulu ufana nenede ephoselwa ngelwandle, ibuthe yoke imihlobo yeenhlambi. 48  Nasele izele, bayidosela ngaphandle eligwini, bese bahlala phasi bazihlukanise, ezihle bazifake ngezitjeni, kuthi ezimbi bazilahle. 49  Ngilokho okuzokwenzeka ekupheleni kwephasi. Iingilozi zizokuphuma ziyokuhlukanisa abambi hlangana nabalungileko 50  zizobaphosela emlilweni omkhulu. Lapho kuzokuba nokulila nokuqinisa kwabo amazinyo. 51  UJesu wababuza wathi: “Niyazizwisisa na zoke izintwezi?” Bathi kuye: “Iye.” 52  Wathi kibo: “Nakunjalo-ke, woke umfundisi ofundiswa ngomBuso wezulu ufana nomninimuzi, okhupha amagugu amatjha namadala ngesilulwini sakhe.” 53  UJesu nakaqeda ukwenza imifanekiso le, wakhamba. 54  Nakafika endaweni yekhabo, wathoma ukubafundisa emasinagogenabo, kangangobana abantu bababaza bathi: “Umuntu lo ukuthathaphi ukuhlakanipha okungaka namandla wokwenza iimangaliso? 55  Kghani akusiyindodana yombazi le? Unina akusinguMariya, nabafowabo akusinguJakopo, uJosefa, uSimoni noJudasi? 56  Nabo boke abodadwabo, abahlali nathi la? Alo-ke, ukuthathaphi koke lokhu?” 57  Babhala ukukholelwa kuye. Kodwana uJesu wathi kibo: “Umphorofidi uyahlonitjhwa kezinye iindawo ngaphandle kwendaweni yekhabo nemzinakhe.” 58  Akhenge enze iimangaliso ezinengi lapho ngebanga lokungakholwa kwabo.

Imitlolo Ephasi