Matewu 12:1-50

  • UJesu, ‘yiKosi yeSabatha’ (1-8)

  • Indoda enesandla esitjhwabeneko iyalatjhwa (9-14)

  • Isisebenzi sakaZimu esithandekako (15-21)

  • Amadimoni aqothwa ngommoya ocwengileko (22-30)

  • Isono esingalitjalelwako (31, 32)

  • Umuthi waziwa ngeenthelo zawo (33-37)

  • Isibonakaliso sakaJona (38-42)

  • Ummoya omumbi nawubuyako (43-45)

  • Unina nabafowabo bakaJesu (46-50)

12  Ngesikhatheso uJesu nabafundi bakhe badlula hlangana namasimu wekoroyi ngeSabatha. Abafundi bakhe balamba bathoma ukukha iinqwambi zekoroyi badla.  Kuthe abaFarisi nabababonako bathi kuye: “Qala! Abafundi bakho benza into engakavumeleki ngeSabatha.”  Wathi kibo: “Azange nifunde na ukuthi uDavida wenzani lokha yena namadoda ebekakhamba nawo balambile?  Wangena ngendlini kaZimu, badla izikwa zomnikelo,* okuyinto engakavumeleki bona yena namadoda akhamba nawo bayenze, kodwana bekubaphristi kwaphela ebabavumelekile.  Akhenge nifunde na emThethweni bona ngamaSabatha, abaphristi ethempelini bayaweqa umthetho weSabatha kodwana bangabi mlandu?  Nokho ngiyanitjela bona okukhulu kunethempeli kulapha.  Thana benazi bona kutjho ukuthini ukuthi, ‘Ngifuna umusa ingasi umhlatjelo,’ bengeze nabaphara ngomlandu abamsulwa.  Ngombana iNdodana yomuntu iyiKosi yeSabatha.”  Wathi nakasuka lapho, wangena ngesinagogeni labo, 10  wafumana kunendoda enesandla esitjhwabeneko.* Ukuze bafumane into abangammangalela ngayo bambuza bathi, “Kuvumelekile na ukulapha ngeSabatha?” 11  Wathi kibo: “Ukube bewunemvu yinye bese iwela ngemgodini ngeSabatha, ukhona kini obekangeze ayidosa ayikhuphe na? 12  Umuntu uqakatheke kangangani-ke kunemvu! Yeke kusemthethweni ukwenza okuhle ngeSabatha.” 13  Yeke wathi endodeni leyo: “Thabulula isandla sakho.” Yasithabulula, sathabuluka safana nesinye. 14  AbaFarisi baphuma bayokuluka amano wokumbulala. 15  Kuthe bona uJesu akulemuke lokho, wasuka lapho. Abantu abanengi bamlandela, walapha boke abagulako, 16  kodwana wabayelelisa ukuthi bangamvezi, 17  bona kuzaliseke okwatjhiwo ngomphorofidi u-Isaya, owathi: 18  “Nasi isisebenzi sami engisikhethileko, engisithandako, engithabileko ngaso! Ngizokubeka ummoyami phezu kwaso, sizokwenza iintjhaba zazi bona ubulungiswa buyini. 19  Angeze siphikisane namuntu namkha sirhuwelele, akunamuntu ozokuzwa iphimbo laso eendleleni ezikulu. 20  Angeze siwuqedelele umhlanga otshinyekileko, nesibani esififiyelako asizusicima, bekube kulapho siletha ubulungiswa ngepumelelo. 21  Kwamambala, iintjhaba zizokuthembela ebizweni laso.” 22  Baletha kuye indoda enedimoni, esiphofu begodu esimumu, wayilapha, yeke indoda leyo yakhuluma beyabona. 23  Zoke iinqubuthu zarareka zathi: “Kghani kungenzeka bona ngiyo le iNdodana kaDavida?” 24  AbaFarisi nabezwa lokhu bathi: “Umrhali lo uqotha amadimoni ngoBhelzabhulu,* umbusi wamadimoni.” 25  Alemuka ukuthi bacabangani, wathi kibo: “Woke umbuso ohlukene phakathi uyatjhabalala, nanyana ngiliphi idorobho namkha umuzi ohlukene phakathi uzokuwa. 26  Nje-ke, nangabe uSathana uqotha uSathana, kutjho bona uhlukene phakathi; alo-ke, umbuswakhe uzakujama njani? 27  Nangabe ngiqotha amadimoni ngoBhelzabhulu, amadodanenu awaqotha ngobani? Kungebangelo azokuba bahluleli benu. 28  Kodwana nangabe ngiqotha amadimoni ngommoya kaZimu, umBuso kaZimu sewufikile kini. 29  Umuntu angangena njani ngendlini yekakaramba athathe izinto zayo ngaphandle kobana ayibophe qangi? Nasele ayibophile, angakghona-ke ukuthatha izinto ezingendlinayo. 30  Nanyana ngubani ongasisehlangothini lami ulwa nami, nanyana ngubani ongabutheleli nami uyahlakaza. 31  “Ngalokho ngithi kini, abantu abenza nanyana ngisiphi isono nokuhlambalaza bazokulitjalelwa, kodwana ohlambalaza ummoya ocwengileko ngeze alitjalelwe. 32  Ngokwesibonelo, okhuluma kumbi ngeNdodana yomuntu, uzokulitjalelwa; kodwana okhuluma kumbi ummoya ocwengileko, ngeze alitjalelwa, ephasineli namkha kwelizako. 33  “Nangabe umumuthi omuhle neenthelo zakho zizokuba zihle, nangabe umumuthi omumbi neenthelo zakho zizokuba zimbi, ngombana umuthi waziwa ngeenthelo zawo. 34  Bantwana beenyoka, ningakukhuluma njani okuhle nibambi? Ngombana umlomo ukhuluma lokho okuphuphuma ngehliziyweni. 35  Umuntu olungileko ukhupha izinto ezihle emnonwenakhe omuhle, umuntu omumbi ukhupha izinto ezimbi emnonwenakhe omumbi. 36  Ngiyanitjela bona abantu bazaziphendulela ngeLanga lesaHlulelo malungana nezinto ezingakhi abazikhulumako; 37  ngombana ngamezwenu kuzokuthiwa nilungile begodu ngamezwenu kuzokuthiwa nimlandu.” 38  Abanye abatloli nabaFarisi bamphendula bathi: “Mfundisi, senzela isibonakaliso.” 39  Nakabaphendulako wathi: “Sizukulwana esimbi nesifebako* nihlala nifuna isibonakaliso, kodwana akunasibonakaliso enizokwenzelwa sona ngaphandle kwesibonakaliso somphorofidi uJona. 40  Njengombana uJona bekangemathunjini wehlambi ekulu amalanga amathathu nobusuku obuthathu, neNdodana yomuntu izokuba sethuneni amalanga amathathu nobusuku obuthathu. 41  Abantu beNiniva bazokuvuka nesizukulwanesi ngesikhathi sesahlulelo begodu basibone simlandu, ngombana bona batjhuguluka uJona nakatjhumayela kibo. Kodwana ngithi kini, lapha kunomkhulu kunoJona. 42  Indlovukazi yesewula izokuvuswa nesizukulwanesi ngesikhathi sesahlulelo begodu isibone simlandu, ngombana yona yeza isuka emaphethelweni wephasi izokuzwa ukuhlakanipha kwakaSolomoni. Kodwana ngithi kini, lapha kunomkhulu kunoSolomoni. 43  “Ummoya omumbi nawuphuma emntwini, udlula eendaweni ezinganamanzi ufuna indawo yokuphumula kodwana ungayifumani. 44  Bese uthi, ‘Ngizokubuyela emzinami lapha ngisuka khona,’ nawufikako, ufumane indlu inganamuntu kodwana ithanyeliwe begodu ikghatjisiwe. 45  Bese uyakhamba, uze neminye imimoya elikhomba emimbi khulu kunawo, ingene ngaphakathi ihlale; ubujamo bamaswaphela bomuntu loyo bube bumbi khulu kunebokuthoma. Kuzokuba njalo-ke nangesizukulwana esimbesi.” 46  Ngesikhathi asakhuluma nesiqubuthu, unina nabafowabo bebajame ngaphandle, bafuna ukukhuluma naye. 47  Omunye umuntu wathi kuye: “Unyoko nabafowenu bajame ngaphandle, bafuna ukukhuluma nawe.” 48  Wamphendula wathi: “Ngubani umma, begodu bobani abafowethu?” 49  Akhomba abafundi bakhe, wathi: “Qalani! Nangu umma nabafowethu! 50  Nanyana ngubani owenza intando kaBaba osezulwini, loyo nguye ongumfowethu nodadwethu nomma.”

Imitlolo Ephasi

Mat 12:4  Namkha “izikwa zombukiso.”
Mat 12:10  Namkha “esirholopheleko.”
Mat 12:24  Ibizweli liqaliselwe kuSathana.
Mat 12:39  Namkha “nesingakathembeki.”