Markosi 8:1-38

  • UJesu usuthisa abazi-⁠4 000 (1-9)

  • Bambawa isibonakaliso (10-13)

  • Isibiliso sabaFarisi noHerode (14-21)

  • Indoda esiphofu iyalatjhwa eBhethesayida (22-26)

  • UPitrosi ulemuka uKrestu (27-30)

  • Kubikezelwa ukufa kwakaJesu (31-33)

  • Abafundi beqiniso (34-38)

8  Emihleni leyo, kwaba nesinye isiqubuthu esikhulu, naso besinganakudla. Yeke wabiza abafundi wathi kibo:  “Ngiyabarhawukela abantwaba ngombana sebahlezi nami amalanga amathathu begodu abanakudla.  Nangingathi bakhambe baye emakhaya balambile, bazokuphelelwa mamandla endleleni, ngombana abanye babo babuya kude.”  Abafundi bakhe bamphendula bathi: “Endaweni ekude kangaka nemizi, umuntu angasifumanaphi isikwa esaneleko esingasuthisa abantwaba?”  Wathi kibo: “Ninezikwa ezingaki?” Bathi: “Ezilikhomba.”  Wayala isiqubuthu bona sihlale phasi. Wathatha izikwa ezilikhomba, wathokoza uZimu, wazihlephula wazinikela abafundi bakhe, bona banikela isiqubuthu.  Godu bebaneenhlambi ezincani ezimbalwa, wathokoza uZimu, watjela abafundi bakhe ukuthi nazo bazinikele isiqubuthu.  Badla basutha, babutha abomantji abakhulu abalikhomba abazele ukudla okuseleko.  Nje-ke bekumadoda azi-4 000. Ngemva kwalokho wathi bakhambe. 10  Msinyana wangena ngesikepeni nabafundi bakhe baya esifundeni seDalmanutha. 11  Kweza abaFarisi bathoma ukuphikisana naye, bamkatelela ukuthi abenzele isibonakaliso esivela ezulwini, banqophe ukumlinga. 12  Wabubula emmoyenakhe bese wathi: “Kubayini isizukulwanesi sifuna isibonakaliso? Ngiqinisile ngithi, akunasibonakaliso esizokwenzelwa isizukulwanesi.” 13  Wabatjhiya lapho, wakhwela ngesikepeni godu, wayamela ngeligwini elingaphetjheya. 14  Nokho, bakhohlwa ukuphatha isikwa, bebanganalitho kibo esikepeni ngaphandle kwesikwa sinye tere. 15  Wabayelelisa ngokukhanyako wathi: “Yelelani; nitjheje isibiliso sabaFarisi nesibiliso sakaHerode.” 16  Bathoma ukuphikisana bodwa ngokuthi abanasikwa. 17  Alemuka lokho, wathi kibo: “Kubayini niphikisana ngokuthi aninasikwa? Anikaboni begodu anikalemuki na? Kghani iinhliziyo zenu ziseselikhuni ekuzwisiseni? 18  ‘Nanyana ninamehlo, aniboni na; nanyana nineendlebe, anizwa na?’ Anikhumbuli na ukuthi 19  lokha nangihlephulela amadoda azi-5 000 izikwa ezihlanu, nabutha abomantji abangaki abazele ukudla okuseleko?” Bathi kuye: “Abalitjhumi nambili.” 20  “Nalokha nangihlephulela amadoda azi-4 000 izikwa ezilikhomba, nabutha abomantji abakhulu abangaki abazele ukudla okuseleko?” Bathi kuye: “Abalikhomba.” 21  Ngalokho wathi kibo: “Anikazwisisi nanje?” 22  Nje-ke bafika eBhethesayida. Lapho abantu baletha kuye indoda esiphofu, bamrabhela bona ayithinte. 23  Wabamba indoda esiphofu leyo ngesandla waya nayo ngaphandle kwemizi. Wayikhafulela emehlweni, wabeka izandla zakhe kiyo wayibuza: “Ubonani?” 24  Indoda leyo yaqala yathi: “Ngibona abantu, kodwana babonakala njengemithi ekhambakhambako.” 25  Godu wabeka izandla zakhe emehlweni wendoda leyo, yabona kuhle. Amehlwayo alapheka, yabona yoke into kuhle. 26  Wayithumela ekhaya, wathi: “Ungangeni ngemzini.” 27  UJesu nabafundi bakhe baya ezabelweni zeKhesariya Filipi, nabasendleleni wathoma ukubuza abafundi bakhe, wathi: “Abantu bathi ngingubani?” 28  Bathi kuye: “Batjho unguJwanisi uMbhabhadisi, kodwana abanye bathi ungu-Eliya, abanye bathi ungomunye wabaphorofidi.” 29  Wabuza bona wathi: “Alo-ke, nina nithi ngingubani?” UPitrosi wathi: “UnguKrestu.” 30  Yeke wabayala ngokuqinileko ukuthi bangatjeli muntu ngaye. 31  Wathoma ukubafundisa bona iNdodana yomuntu kufuze iqalane namatshwenyeko amanengi begodu ininwe badala, baphristi abakhulu nabatloli, beyibulawe, ivuke ngemva kwamalanga amathathu. 32  Kwamambala, watjho lokho ngokutjhaphulukileko. Kodwana uPitrosi wamdosela eqadi, wamkhalima. 33  Nakezwa lokho wajika, waqala abafundi bakhe, wakhalima uPitrosi, wathi: “Iya emva kwami, Sathana! Ngombana awucabangi imicabango kaZimu kodwana yabantu.” 34  Nje-ke wabizela isiqubuthu nabafundi bakhe kuye wathi kibo: “Nanyana ngubani ofuna ukungilandela, akazidele athathe isigodo sakhe sokuhlunguphazwa* angilandele qobe. 35  Ngombana nanyana ngubani ofuna ukusindisa ukuphila kwakhe kuzomlahlekela, kodwana nanyana ngubani olahlekelwa kuphila kwakhe ngebanga lami nangebanga leendaba ezimnandi uzokusindisa. 36  Kuzomsiza ngani umuntu ukuzuza iphasi loke kodwana alahlekelwe kuphila kwakhe?* 37  Namkha, khuyini umuntu angayinikela bona afumane ukuphila kwakhe?* 38  Nanyana ngubani oneenhloni ngami nangamezwami esizukulwaneni esifebako* nesinesonwesi, iNdodana yomuntu izokuba neenhloni ngaye nayiza ngephazimulo kaYise ineengilozi ezicwengileko.”

Imitlolo Ephasi

Mar 8:34  Qala Ihlathululo.
Mar 8:36  Namkha “mphefumulwakhe.”
Mar 8:37  Namkha “umphefumulwakhe.”
Mar 8:38  Namkha “esingakathembeki.”