Markosi 7:1-37

  • Amasiko wabantu abekwa ebaleni (1-13)

  • Ukusilaphala kuvela ehliziyweni (14-23)

  • Ukukholwa komfazi weSiriyafunisiya (24-30)

  • Indoda engezwako eendlebeni iyalatjhwa (31-37)

7  Nje-ke abaFarisi nabanye babatloli ebebavela eJerusalema babuthanela kuye.  Babona abanye babafundi bakhe badla ngezandla ezisilapheleko, okutjho ukuthi, ezingakahlanjwa.*  (Ngombana abaFarisi nawo woke amaJuda abadli bangakahlambi izandla bekufike endololwaneni, babambelela esikweni labokhokho babo,  godu nababuya ematatawini wokuthengisela, abadli bangakahlambi. Manengi namanye amasiko abawafumeneko nababambelela kiwo, njengokucwiliswa kweenkapho, imijeka, nezitja zekhopha.)  Yeke abaFarisi nabatloli bambuza bathi: “Kubayini abafundi bakho bangaphethi isiko labokhokho, ngombana badla ngezandla ezisilapheleko?”  Wathi kibo: “U-Isaya waphorofida kufanele ngani bazenzisi, njengombana kutloliwe ukuthi, ‘Abantwaba bangidumisa ngeendebe zabo, kodwana iinhliziyo zabo zikude khulu nami.  Bangilotjha ngelize, ngombana bafundisa imiyalo yabantu njengokungathi ziimfundiso zami.’  Nilisa umyalo kaZimu nikakarele esikweni labantu.”  Wanaba wathi kibo: “Ninamano wokudelela umyalo kaZimu bona niphethe isiko lenu. 10  Ngokwesibonelo, uMosi wathi, ‘Hlonipha uyihlo nonyoko,’ bewathi, ‘Othuka uyise namkha unina kufuze abulawe.’ 11  Kodwana nina nithi, ‘Nangabe umuntu uthi kuyise namkha kunina: “Nanyana yini ebenginganisiza ngayo iyikorbana (okutjho ukuthi, isisipho esinikelwe kuZimu),” ’ 12  anisamvumeli bona enzele uyise namkha unina ngitjho nento yinye. 13  Ngalokho nenza ilizwi lakaZimu lingasebenzi ngebanga lesiko lenu enilidlulisela kwabanye. Nenza nezinye izinto ezinengi ezifana nalokhu.” 14  Yeke wabizela isiqubuthu kuye godu, wathi kiso: “Ngilalelani noke, nizwisise nokuthi kutjho ukuthini lokhu. 15  Akunalitho elingena ngemlonyeni elingasilaphaza umuntu; kodwana izinto eziphuma ngaphakathi komuntu ngizo ezimsilaphazako.” 16  —— 17  Nje-ke kwathi nasekangene ngendlini ekude nesiqubuthu, abafundi bakhe bambuza ngomfanekiso awenzileko. 18  Ngalokho wathi kibo: “Kanti nani anizwisisi njengabo? Anazi ukuthi okungena emlonyeni akumsilaphazi umuntu? 19  Ngombana akungeni ngehliziywenakhe, kodwana kungena ngemathunjini, bese kuphumele ngaphandle komzimba.” Ngokutjho lokhu, bekahlathulula ukuthi koke ukudla kuhlwengile. 20  Wanaba wathi: “Okuphuma ngaphakathi komuntu ngikho okumsilaphazako. 21  Ngombana ngaphakathi, eenhliziyweni zabantu, kuvela imicabango elimazako, izenzo zomseme ezisisono,* ukweba, ukubulala, 22  ukufeba,* ukuba marhamaru, ukwenza okumbi, ukukhohlisa, ukwenza amanyala ungabi neenhloni,* umona,* ukuhlambalaza, ukuzikhakhazisa nokungabi nangqondo. 23  Zoke izinto ezimbezi ziphuma ngaphakathi bese zisilaphaze umuntu.” 24  Wasuka lapho waya esifundeni seTirosi neSidoni. Lapho wangena ngendlini ethileko, bekangafuni bona abantu bazi, kodwana azange akghone ukuzifihla. 25  Khonokho, umfazi othileko obekanomntazanyana onedimoni wezwa ngaye weza kuye waguqa phambi kwakhe. 26  Umfazi loyo bekamGirigi, omSiriyafunisiya ngokubelethwa; wamrabhela ngokubuyelelweko bona aqothe idimoni endodakazinakhe. 27  Kodwana uJesu wathi kuye: “Kufuze kusuthe abantwana qangi, ngombana akukalungi ukuthatha isikwa sabantwana usiphosele izinjana.” 28  Umfazi lo wamphendula wathi: “Iye, kosi, kodwana ngitjho nezinjana ezingaphasi kwetafula zidla iintshutshuru eziwiswe bantwana abancani.” 29  Nakezwa lokho wathi kuye: “Ngombana utjho lokho, khamba; idimoni liphumile endodakazinakho.” 30  Wakhamba-ke waya kwakhe wafumana umntwana alele embhedeni, idimoni liphumile kuye. 31  Nakabuya esifundeni seTirosi, wakhamba ngeSidoni waya eLwandle leGalile, wadlula esifundeni seDekapolisi.* 32  Nje-ke baletha kuye indoda engezwako eendlebeni engakghoni nokukhuluma kuhle, bamrabhela bona ayibeke izandla. 33  Watjhinga nayo ngerhorhomejeni, lapho kunganasiqubuthu khona. Wafaka iminwakhe eendlebeni zendoda le, wakhafula, ngemva kwalokho wathinta ilimu layo. 34  Waqala phezulu ezulwini, wadosa ummoya wathi kiyo: “Efatha,” okutjho ukuthi, “Vuleka.” 35  Khonokho iindlebe zayo zavuleka, ilimu layo lararuluka, yathoma ukukhuluma kuhle. 36  Wayala abantu bona bangatjeli muntu, kodwana nakabayalako, kulapho-ke ebebayirhatjha khona khulu indaba leyo. 37  Kwamambala, abantu barareka khulu, bathi: “Wenze koke kuhle. Wenze nabantu abangezwako bezwa neemumu zakhuluma.”

Imitlolo Ephasi

Mar 7:2  Kutjho, ukuhlamba ngokwesiko.
Mar 7:21  Ubunengi bebizo lesiGirigi elithi por·neiʹa. Qala Ihlathululo.
Mar 7:22  NgesiGirigi kusetjenziswe ibizo eliqalisela emntwini otjhadileko oya emabhayini nomuntu angakatjhadi naye.
Mar 7:22  NgesiGirigi, a·selʹgei·a. Qala Ihlathululo.
Mar 7:22  NgesiGirigi “ilihlo elinomona.”
Mar 7:31  Namkha “Esifundeni Esinamadorobho Alitjhumi.”