Markosi 6:1-56

  • UJesu bayamala endawenekhabo (1-6)

  • AbaliTjhumi namBili banikelwe iinqophiso zomsebenzi wokutjhumayela (7-13)

  • Ukufa kwakaJwanisi uMbhabhadisi (14-29)

  • UJesu usuthisa abazi-⁠5 000 (30-44)

  • UJesu ukhamba phezu kwamanzi (45-52)

  • Ukulatjhwa eGenezaretha (53-56)

6  Wasuka lapho waya endawenekhabo, abafundi bakhe bamlandela.  Ngelanga leSabatha, wathoma ukufundisa esinagogeni, abantu abanengi abamuzwako bababaza bathi: “Umuntu lo uzithathaphi zoke izintwezi? Kubayini anikelwe ukuhlakaniphokhu, neemangaliso ezinje zenzeka ngaye?  Kanti lo akasimbazi na, indodana kaMariya, umfowabo kaJakopo, uJosefa, uJudasi noSimoni? Kanti abodadwabo abasinathi lapha?” Babhala ukukholelwa kuye.  Kodwana uJesu wathi kibo: “Umphorofidi uyahlonitjhwa kezinye iindawo ngaphandle kwendaweni yekhabo neenhlotjeni zakhe nemzinakhe.”  Ngalokho akhenge enze nasinye isimangaliso ngaphandle kokubeka abantu abambalwa abagulako izandla, wabalapha.  Kwamambala, wararwa kungakholwa kwabo. Wabhoda izabelo zendawo leyo, afundisa.  Wabiza abaliTjhumi namBili wabathuma ngababili ngababili, wabanikela namandla wokuqotha amadimoni.  Godu wabayala bona bangaphathi isikwa, isikhwama sokudla, nemali eenkhwanyeni zabo, kodwana bangaphatha idondolo kwaphela,  bambathe amapatlagwana, kodwana bangambathi izambatho ezimbili. 10  Wathi kibo: “Kinanyana ngimuphi umuzi eningena kiwo, hlalani lapho bekube kulapho nikhamba endaweni leyo. 11  Nanyana kukuphi lapho banganamukeli namkha banganilaleli khona, naniphuma lapho, thintithani iinyawo zenu bona kube bufakazi kibo.” 12  Bakhamba-ke batjhumayela ukuthi abantu kufuze batjhuguluke, 13  baqotha amadimoni amanengi bazesa abantu abanengi abagulako ngamafutha, babalapha. 14  IKosi uHerode yezwa ngalokhu, ngombana ibizo lakaJesu besele lidume khulu, abantu bebathi: “UJwanisi uMbhabhadisi uvusiwe kwabafileko, kungakho anamandla wokwenza iimangaliso.” 15  Kodwana abanye bebathi: “Ngu-Eliya.” Kanti abanye bebathi: “Mphorofidi njengomunye wabaphorofidi bekadeni.” 16  UHerode nakezwa lokhu, wathi: “UJwanisi loya engamqunta ihloko, uvusiwe.” 17  Phela uHerode wathumela bona kubotjhwe uJwanisi afakwe ngejele ngebanga lakaHerodiya, umkaFlebhe umfowabo, ngombana uHerode bekatjhade naye. 18  Ngombana uJwanisi bekasolo athi kuHerode: “Akukavumeleki ukuthi uthathe umkamfowenu.” 19  Kungalokho uHerodiya ambambela amavunda wafuna nokumbulala, kodwana khenge akghone. 20  UHerode bekamsaba uJwanisi, azi ukuthi uyindoda elungileko necwengileko, yeke bekamvikela. Qobe nakamzwako, bekangazi ukuthi enzeni, kodwana waragela phambili athabela ukumlalela. 21  UHerodiya wafumana ithuba uHerode nakenzela iinkhulu zakhe neenduna zepi namadoda adumileko eGalile isidlo santambama ngelanga lakhe lamabeletho. 22  Indodakazi kaHerodiya yeza yagida yathabisa uHerode nalabo abahlezi naye etafuleni. Ikosi yathi emntazaneni: “Bawa nanyana yini oyifunako, ngizokunikela yona.” 23  Wafunga kuye wathi: “Nanyana yini oyibawako, ngizokunikela yona, ngitjho kungaba yingcenye yombuswami.” 24  Waphuma wathi kunina: “Ngibaweni?” Unina wathi: “Ihloko kaJwanisi uMbhabhadisi.” 25  Msinyana waya ekosini watjho isibawo sakhe, wathi: “Ngibawa unginikele ihloko kaJwanisi uMbhabhadisi ngesitja khona nje.” 26  Nanyana yezwa ubuhlungu, ikosi yasamukela isibawo sakhe, ngebanga lesifungo sayo neemvakatjhi zayo. 27  Khonokho ikosi yathumela unogada yamyala bona alethe ihloko kaJwanisi. Yeke wakhamba waqunta ihloko kaJwanisi ngejele 28  wayiletha ngesitja. Wayinikela umntazana, yena wayinikela unina. 29  Abafundi bakhe nabezwa ngalokhu, bayokuthatha isidumbu sakhe basibulunga ethuneni.* 30  Abapostoli babuthana kuJesu bambikela koke abakwenzileko nabakufundisileko. 31  UJesu wathi kibo: “Nambani sikhambe siye endaweni enganabantu niyokuphumula kancani.” Ngombana banengi ebebafika nebebakhamba, akhenge bafumane isikhathi sokuphumula ngitjho nesokudla. 32  Bakhamba-ke ngesikepe baya endaweni enganabantu bona babe bodwa. 33  Kodwana abantu bababona nabakhambako, abanengi bazi ngakho, baphuma bavela kiwo woke amadorobho bagijima ngeenyawo babafikelela. 34  Kuthe nakahlikako, wabona isiqubuthu esikhulu, wasirhawukela, ngombana besinjengezimvu ezinganamelusi. Wathoma ukusifundisa izinto ezinengi. 35  Ntambama, abafundi bakhe beza kuye bathi: “Indawo le immango, begodu sekuntambama. 36  Tjela abantwaba bakhambe baye emaphandleni nezabelweni eziseduze bayozithengela ukudla.” 37  Wathi kibo: “Bapheni nina ukudla.” Bathi kuye: “Sikhambe na siyokuthenga isikwa esibiza abodenariyu abama-200 bese siphe abantwaba bona badle?” 38  Wathi kibo: “Akheniyokuqala ukuthi ninezikwa ezingaki!” Nababuyako, bathi: “Zihlanu, neenhlambi ezimbili.” 39  Wayala boke abantu bona bahlale etjanini ngokweenqhema. 40  Yeke bahlala ngokweenqheema ezinabantu abali-100 nezinabantu abama-50. 41  Wathatha izikwa ezihlanu neenhlambi ezimbili, waqala ezulwini wathandaza. Wahlephula izikwa wanikela abafundi bakhe bona banikele abantu, wahlukanisela boke abantu iimfesi ezimbili. 42  Badla boke, basutha, 43  babuthelela iinsalela zezikwa zazala abomantji abali-12, ngaphandle kwebeenhlambi. 44  Labo abadla izikwezo, bekumadoda azi-5 000. 45  Msinyana ngemva kwalokho, watjela abafundi bakhe bona bakhwele ngesikepeni bamtjhiye baye eligwini elingaphetjheya ngeBhethesayida, yena asale atjela abantu bona bakhambe. 46  Kodwana ngemva kokubalayelisa, waya entabeni wayokuthandaza. 47  Nasekurhwalele, isikepe besele siphakathi nelwandle, kodwana yena bekayedwa enarheni leyo. 48  Nakababona batlhagiswa kuphehla isikepe, ngombana ummoya bewuphambana nabo, pheze ngomlindo wesine wobusuku* weza ngakibo akhamba phezu kwelwandle; kodwana bekabonakala ngasuthi ufuna ukubadlula. 49  Kuthe nabambona akhamba phezu kwelwandle, bacabanga bathi: “Mbono!” Barhuwelela. 50  Boke bambona, bathukwa. Kodwana khonokho wakhuluma nabo wathi: “Yibani nesibindi! Ngimi; ningasabi.” 51  Wakhwela ngesikepeni nabo, ummoya wathula du. Nababona lokhu barareka khulu, 52  ngombana khenge bazwisise okutjhiwo simangaliso sezikwa, iinhliziyo zabo zaragela phambili zilikhuni ekuzwisiseni. 53  Nasele bayamele ngaphetjheya kwenarha, baya eGenezaretha babopha isikepe sabo eduze neligu. 54  Kodwana msinyana nabahlika ngesikepeni, abantu balemuka ukuthi nguJesu. 55  Bagijima soke isifundeso baletha kuye abagulako babathwele ngemikghadi babasa endaweni abezwe ukuthi ukiyo. 56  Nanyana kunini nakangena esabelweni namkha edorobheni namkha emaphandleni, bebaletha abagulako ematatawini wokuthengisela, bamrabhela bona abavumele bakghwathe umphetho wesambatho sakhe sangaphandle. Boke ebebasikghwatha bebaphola.

Imitlolo Ephasi

Mar 6:29  Namkha “ethuneni elisikhumbuzo.”
Mar 6:48  Kutjho, pheze ngesimbi yesi-3 ekuseni bekube sekuphumeni kwelanga pheze ngesimbi yesi-6 ekuseni.