Markosi 4:1-41

 • IMIFANEKISO YOMBUSO (1-34)

  • Umtjali (1-9)

  • Ibanga lokuthi uJesu asebenzise imifanekiso (10-12)

  • Kuhlathululwa umfanekiso womtjali (13-20)

  • Isibani asibekwa ngaphasi kwesitja (21-23)

  • Isilinganiso enilinganisa ngaso (24, 25)

  • Umtjali olalako (26-29)

  • Imbewu yemastedi (30-32)

  • Ukusetjenziswa kwemifanekiso (33, 34)

 • UJesu ukhalima isiwuruwuru (35-41)

4  Godu wathoma ukufundisa aseqadi kwelwandle, isiqubuthu esikhulu sabuthana eduze kwakhe. Wakhwela ngesikepeni wahlala kiso kudanyana neligu, kodwana soke isiqubuthu besiseduze nelwandle, magega neligu.  Wathoma ukusifundisa izinto ezinengi asebenzisa imifanekiso, wathi kibo:  “Yenilalele. Kwaphuma umtjali ayokutjala.  Njengombana atjala, enye imbewu yawela eqadi kwendlela, kwafika iinyoni zayidla.  Enye yawela endaweni enamatje lapho bekunganahlabathi enengi khona, yamila khonokho ngombana ihlabathi beyiyincani.  Kodwana kuthe nakuphuma ilanga, layirhabula beyatjhwaba ngombana beyinganamirabhu.  Enye imbewu yawela emeveni, ameva akhula ayiminyanisa, azange ithele.  Kodwana enye yawela ehlabathini ehle, yakhula yanda, yathoma ukuthela, yathela ngokubuyelelwe ngama-30, ngama-60, nange-100.”  Godu wathi: “Oneendlebe, akezwe.” 10  Kuthe nasekayedwa, abanye abafundi nabapostoli abaliTjhumi namBili beza kuye bambuza ngemifanekiso ayenzileko. 11  Wathi kibo: “Nina ninikelwe ifihlo ecwengileko yomBuso kaZimu, kodwana kilabo abangaphandle zoke izinto zingemifanekiso, 12  khona kuzakuthi, nanyana baqalile, bangaboni, nanyana bezwa, bangazwisisi; bangatjhuguluki balitjalelwe.” 13  Waraga wathi kibo: “Nanibhalelwa kuzwisisa umfanekiso lo, nizoyizwisisa njani eminye imifanekiso? 14  “Umtjali utjala ilizwi. 15  Nje-ke, laba ngilabo abaseqadi kwendlela lapho ilizwi litjalwe khona; kwathi msinyana ngemva kokulizwa, kwafika uSathana wasusa ilizwi elitjalwe kibo. 16  Ngokufanako, laba ngilabo abatjalwe endaweni enamatje; msinyana ngemva kokuzwa ilizwi, balamukela ngethabo. 17  Nje-ke abanayo imirabhu kibo, kodwana baraga isikhatjhana; bese kuthi nakuvela amatshwenyeko namkha ukuhlunguphazwa ngebanga lelizwi, bayawa. 18  Kusesenabanye abatjalwe hlangana nameva. Laba ngilabo abezwe ilizwi, 19  kodwana amatshwenyeko wephaseli namandla akhohlisako wobunjinga nesifiso sakho koke kungena eenhliziyweni zabo kuminyanise ilizwi, kulenze lingatheli. 20  Emaswapheleni, labo ebebatjalwe ehlabathini ehle ngilabo abalalele ilizwi balamukela ngokutjhaphulukileko, bathela ngokubuyelelwe ngama-30, ngama-60, nange-100.” 21  Godu wathi kibo: “Isibani asibekwa ngaphasi kwesitja namkha ngaphasi kombhede. Sibekwa endaweni ephakemeko. 22  Ngombana akukho okufihliweko okungekhe kwambulwe; akukho okufihlwe ngobuthakgha okungekhe kuphumele emtarini. 23  Oneendlebe akezwe.” 24  Godu wathi kibo: “Tjhejani lokho enikuzwako. Ngesilinganiso enilinganisa ngaso, nizokulinganiswa ngaso, kwamambala, kuzokungezelelwa okunengi kini. 25  Ngombana loyo onakho uzokunikelwa okungeziweko, kodwana loyo onganakho, ngitjho nalokho anakho uzokumukwa khona.” 26  Waraga wathi: “Ngokunjalo umBuso kaZimu unjengalokha umuntu arhatjha imbewu ehlabathini. 27  Uyalala ebusuku avuke ekuseni, imbewu iyatlhurha ikhule​—ukuthi lokho kwenzeka njani, akazi. 28  Ihlabathi ngokwayo iveza iinthelo kancanikancani, ithoma ngokuveza ihlanga, bese kuza isiqwambi, iswaphelise ngokuveza iinthoro ngesiqwanjini. 29  Kodwana msinyana isitjalo nasivuthiweko, ufaka isegere, ngombana isikhathi sokuvuna sesifikile.” 30  Waraga wathi: “Singawufanisa nani umBuso kaZimu, namkha singawuhlathulula ngamuphi umfanekiso? 31  Unjengembewu yemastedi, etjalwa ehlabathini iyimbewu encani kunazo zoke ephasini. 32  Kodwana nasele itjaliwe, iyakhula idlule zoke ezinye iintjalo zemirorho ibe neempande ezikulu, kangangobana iinyoni zikghona ukufumana indawo yokuhlala ngaphasi komthunzayo.” 33  Wakhuluma ilizwi kibo asebenzisa imifanekiso eminengi enjalo, kuye ngokuthi bebakghona ukuzwisisa kangangani. 34  Kwamambala, bekangakhulumi nabo ngaphandle komfanekiso, kodwana zoke izinto bekazihlathulula ebafundini bakhe ngerhorhomejeni. 35  Mhlokho nakuhlwako, wathi kibo: “Asiyameleni ngeligwini elingaphetjheya.” 36  Kuthe ngemva kobana bakhambise isiqubuthu, bamthatha ngesikepe, nezinye iinkepe bezilapho naye. 37  Yeke kwavuka isiwuruwuru esikhulu, amagagasi bewasolo abetha isikepe, kangangobana bekusele kancani bona isikepe sizale amanzi. 38  Kodwana bekangemva esikepeni, alele emsamelweni. Ngalokho bamvusa bathi kuye: “Mfundisi, akukutshwenyi na ukuthi siyafa?” 39  Khonokho wavuka wakhalima ummoya, wathi elwandleni: “Thula uthi du!” Ummoya wathula, kwathula du! 40  Wathi kibo: “Kubayini nisaba kangaka? Anikabi nokukholwa nanje?” 41  Kodwana bagubuzeswa kusaba okungakajayeleki, bakhuluma bodwa bathi: “Kuhlekuhle ngubani umuntu lo? Ngitjho nommoya nelwandle kuyamlalela.”

Imitlolo Ephasi