Markosi 3:1-35

  • Indoda etjhwabene isandla iyalatjhwa (1-6)

  • Iwoma labantu magega nelwandle (7-12)

  • Abapostoli abali-12 (13-19)

  • Ukuhlambalaza ummoya ocwengileko (20-30)

  • Unina nabafowabo bakaJesu (31-35)

3  Godu uJesu wangena ngesinagogeni, wafumana kunendoda enesandla esitjhwabeneko.*  AbaFarisi bamqalisisa bafuna ukubona ukuthi uzoyilapha na ngeSabatha, ukuze bammangalele.  Wathi endodeni etjhwabene* isandla: “Sikima uze phakathi nendawo.”  Wathi kibo: “Kuvumelekile na ngeSabatha ukwenza okuhle namkha ukulimaza, ukusindisa ukuphila* namkha ukubulala?” Kodwana bathula du.  Wabaqala asilingekile, ezwa nobuhlungu ngokungazweli kweenhliziyo zabo, wathi endodeni leyo: “Thabulula isandla sakho.” Yasithabulula, isandla sayo sathabuluka.  Khonokho abaFarisi baphuma benza umhlangano nabalandeli behlangano kaHerode, barerisana ngaye ukuze bambulale.  UJesu wakhamba nabafundi bakhe baya elwandle, iwoma labantu abavela eGalile neJudiya lamlandela.  Ngitjho newoma labantu abavela eJerusalema, e-Idumiya, ngaphetjheya kweJordani, namagega neTirosi neSidoni, nalizwa ngezinto ezinengi ebekazenza leza kuye.  Watjela abafundi bakhe ukuthi bamlungiselele isikepe esincani khona isiqubuthu singazomminyezela. 10  Ngombana wapholisa abantu abanengi, boke egade bagula khulu bebasunduzelana kuye bona bamthinte. 11  Ngitjho nemimoya emimbi, neyimbonako, beyiguqa ngamadolo phambi kwakhe irhuwelele ithi: “UyiNdodana kaZimu!” 12  Kodwana kanengi bekayikhalima bona ingakhulumi ukuthi ungubani. 13  Wakhuphukela entabeni wabiza labo abafunako, beza kuye. 14  Wahloma isiqhema sabali-12, wababiza ngokuthi bapostoli, bekazokukhamba nabo abathume nokobana bayokutjhumayela 15  wabanikela namandla wokuqotha amadimoni. 16  Isiqhema sabali-12 asakhako,* bekunguSimoni, loyo amthiya ibizo elithi Pitrosi, 17  uJakopo indodana kaZebediya noJwanisi umfowabo kaJakopo (nalaba wabathiya ibizo elithi Bhowanerigesi elitjho ukuthi “Amadodana Womdumo”), 18  u-Andrisi, uFlebhe, uBhartholomewu, uMatewu, uTomasi, uJakopo indodana ka-Alfiyosi, uThadiyosi, uSimoni umKanana,* 19  noJudasi Iskariyodi, owathengisa uJesu ngokukhamba kwesikhathi. Ngemva kwalokho uJesu waya ngendlini ethileko, 20  godu isiqubuthu sababungelela kangangobana khenge bafumane nethuba lokudla. 21  Iinhlobo zakhe nazizwa ngalokhu, zaphuma zifuna ukuyombamba, ngombana bezithi: “Uyarhapha.” 22  Nabatloli ebebavela eJerusalema bebathi: “UnoBhelzabhulu,* uqotha amadimoni ngombusi wamadimoni.” 23  Wababiza, wakhuluma nabo asebenzisa imifanekiso wathi: “USathana angamqotha njani uSathana? 24  Nangabe umbuso uhlukene phakathi, umbuso loyo ngeze wajama; 25  nomuzi nangabe uhlukene phakathi, umuzi loyo ngeze wakghona ukujama. 26  NoSathana nakalwa yedwa, uhlukene phakathi, ngeze akwazi ukujama kodwana kuzokuba kuphela kwakhe. 27  Akunamuntu ongangena ngendlini yekakaramba ebe izinto zayo ngaphandle kobana ayibophe qangi. Nasele ayibophile, angakghona-ke ukuthatha izinto ezingendlinayo. 28  Ngiqinisile ngithi kini, abantu bazokulitjalelwa zoke izinto, kungakhathaliseki ukuthi ngiziphi izono abazenzileko, namkha ukuhlambalaza abakukhulumileko. 29  Kodwana nanyana ngubani ohlambalaza ummoya ocwengileko ngeze alitjalelwe bekube nini nanini kunalokho unomlandu wesono saphakade.” 30  Watjho lokhu ngombana bebathi: “Unommoya omumbi.” 31  Nje-ke kwafika unina nabafowabo, bajama ngaphandle bathumela othileko bona ayombiza. 32  Njengombana bekunesiqubuthu sihlezi simbungelele, bathi kuye: “Unyoko nabafowenu bangaphandle bayakufuna.” 33  Wabaphendula wathi: “Ngubani umma nabafowethu na?” 34  Ngemva kwalokho waqala labo abahlezi phasi bambungelele wathi: “Nangu umma nabafowethu! 35  Nanyana ngubani owenza intando kaZimu, loyo umfowethu nodadwethu nomma.”

Imitlolo Ephasi

Mar 3:1  Namkha “esirholopheleko.”
Mar 3:3  Namkha “erholophele.”
Mar 3:4  Namkha “umphefumulo.”
Mar 3:16  Namkha “asihlomako.”
Mar 3:18  Namkha “otjhisekako.”
Mar 3:22  Ibizweli liqaliselwe kuSathana.