Markosi 2:1-28

  • UJesu ulapha isirhole (1-12)

  • UJesu ubiza uLevi (13-17)

  • Umbuzo ngokuzila ukudla (18-22)

  • UJesu, ‘iKosi yeSabatha’ (23-28)

2  Ngemva kwamalangana uJesu wabuyela eKapernawumi, kwarhatjheka iindaba zokobana ukhona ekhaya.  Kwabuthana abantu abanengi kangangobana indlu yazala swi, bekwayokufikela emnyango, yeke wathoma ukutjhumayela kibo ilizwi.  Kwalethwa kuye umuntu orholopheleko agugwe madoda amane.  Kodwana akhenge akghone ukumngenisa ngokunqophileko kuJesu ngebanga lesiqubuthu, ngalokho avula itjhuba ephahleni elingehla kwakaJesu, ehlisa umkghadi* egade kulele kiwo umuntu orholopheleko loyo.  UJesu nakabona ukukholwa kwawo, wathi korholopheleko: “Ndodana, izono zakho zilitjalelwe.”  Nje-ke abanye babatloli bebalapho, bahlezi bacabanga ngeenhliziyweni zabo bathi:  “Kubayini umrhali lo akhuluma ngalendlela? Uyahlambalaza. Ngubani ongalibalela izono ngaphandle kwakaZimu yedwa?”  Khonokho uJesu alemuka lokho abakucabangako ngeenhliziyweni zabo, wathi kibo: “Kubayini nicabanga izinto enizicabangakwezo ngeenhliziyweni zenu?  Ngikuphi okulula, ukuthi emntwini orholopheleko, Izono zakho zilitjalelwe,’ namkha ukuthi, ‘Vuka uthathe umkghadakho ukhambe’? 10  Kodwana bona nazi ukuthi iNdodana yomuntu inamandla wokulibalela izono ephasini​—” wathi endodeni erholopheleko: 11  “Ngithi kuwe, Vuka, uthathe umkghadakho, ukhambe uye ekhaya.” 12  Khonokho yavuka, yathatha umkghadayo yakhamba phambi kwabo boke. Nje-ke boke abantu barareka, badumisa uZimu, bathi: “Okunje khona siyathoma ukukubona.” 13  Godu waya eqadi kwelwandle, soke isiqubuthu besilokhu simlandela, wathoma ukusifundisa. 14  Njengombana adlula, wabona uLevi indodana ka-Alfiyosi ahlezi e-ofisini lomthelo, wathi kuye: “Ngilandela.” Khonokho wasikima wamlandela. 15  Kamva uJesu bekangendlini kaLevi adla, abathelisi abanengi nezoni bebadla naye nabafundi bakhe, ngombana bebabanengi kibo abamlandelako. 16  Kodwana abatloli babaFarisi nababona ukuthi udla nezoni nabathelisi, bathi ebafundini bakhe: “Kanti udla nabathelisi nezoni na?” 17  Nakezwa lokho, uJesu wathi kibo: “Abaphilileko abamtlhogi udorhodere, kodwana ngabagulako abamtlhogako. Angikazeli ukubiza abantu abalungileko, kodwana ngizele ukubiza izoni.” 18  Nje-ke abafundi bakaJwanisi nabaFarisi bebazila ukudla. Beza kuye bathi: “Kubayini abafundi bakaJwanisi nabafundi babaFarisi bazila ukudla, kodwana abafundi bakho bangazili?” 19  UJesu wathi kibo: “Abangani bomkhwenyana abanalo ibanga lokuzila umkhwenyana nakasesenabo, akusinjalo? Awa angekhe bazile, umkhwenyana nakasesenabo. 20  Kodwana kuzokufika isikhathi umkhwenyana azokususwa ngaso kibo, bazokuzila-ke mhlokho. 21  Akakho othungela ipetjhi yetjhila elitjha esambathweni esidala. Nakangenza njalo, itjhila elitjha lizokudosa elidala, bese kuvuleka itjhuba elidlula lekuthomeni. 22  Godu, akakho othela iwayini elitjha ngeenkhwanyeni* zewayini ezidala. Nakangenza njalo, iwayini lizokudabula iinkhwamezo, konakale iwayini neenkhwama. Kodwana iwayini elitjha lithelwa ngeenkhwanyeni zewayini ezitjha.” 23  Kuthe nakadlula emasimini wekoroyi ngeSabatha, abafundi bakhe bathoma ukukha iinqwambi zekoroyi njengombana bakhamba. 24  Yeke abaFarisi bathi kuye: “Akhuqale abafundi bakho! Kubayini benza into engakavumeleki ngeSabatha?” 25  Wathi kibo: “Azange nifunde na ukuthi uDavida wenzani lokha nakadududu kukulapho yena namadoda ebekakhamba nawo balambile? 26  Endabeni emalungana no-Abhiyathari umphristi omkhulu, uDavida wangena ngendlini kaZimu wadla izikwa zomnikelo,* okungakavumeleki bona zidliwe nginanyana ngubani ngaphandle kwabaphristi, nokuthi wanikela amanye wamadoda akhambisana nawo ezinye zazo.” 27  Bese wathi kibo: “ISabatha libe khona ngebanga lomuntu, ingasi bona umuntu ube khona ngebanga leSabatha. 28  Ngalokho-ke iNdodana yomuntu iyiKosi ngitjho neyeSabatha.”

Imitlolo Ephasi

Mar 2:4  Namkha “ihlaka, isitretjhara.”
Mar 2:22  Iinkhwamezi bezenziwa ngesikhumba.
Mar 2:26  Namkha “izikwa zombukiso.”