Markosi 16:1-20

  • UJesu uvusiwe (1-8)

16  Kuthe nakuphela iSabatha, uMariya Marhdalina, uMariya unina kaJakopo, noSalome bathenga amafutha anuka kamnandi bona bazokuzesa isidumbu sakaJesu.  Ekuseni khulu ngelanga lokuthoma leveke, baya ethuneni* kodwana bafika ilanga seliphumile.  Bebakhuluma bodwa bathi: “Kazi sizaligedelwa ngubani ilitje okuvalwe ngalo ithuna?”  Kodwana nabathi mehlo suka, babona ilitjelo ligediwe, nanyana bekulilitjekazi elikhulu.  Kuthe nabangena ngethuneni, babona isokana lihlezi ngesidleni, limbethe isambatho esimhlophe, barareka.  Lathi kibo: “Ningarareki. Ngiyazi ukuthi nifuna uJesu weNazaretha obulawelwe esigodweni. Uvusiwe. Akekho la. Qalani, nasi indawo ebekalaliswe kiyo.  Khambani niyokubikela abafundi bakhe noPitrosi nithi, ‘Unikhambela phambili uya eGalile. Nizombona lapho, njengombana anitjela.’ ”  Kuthe nabaphuma ethuneni, babaleka, bathuthumela begodu bararekile. Azange bakhulumise muntu ngombana bebasaba.* LONG CONCLUSION Certain ancient manuscripts (ACD) and versions (VgSyc,p) add the following long conclusion, but which אBSysArm omit:  After he rose early on the first day of the week he appeared first to Mary Magʹda·lene, from whom he had expelled seven demons. 10  She went and reported to those who had been with him, as they were mourning and weeping. 11  But they, when they heard he had come to life and had been viewed by her, did not believe. 12  Moreover, after these things he appeared in another form to two of them walking along, as they were going into the country; 13  and they came back and reported to the rest. Neither did they believe these. 14  But later he appeared to the eleven themselves as they were reclining at the table, and he reproached their lack of faith and hardheartedness, because they did not believe those who had beheld him now raised up from the dead. 15  And he said to them: “Go into all the world and preach the good news to all creation. 16  He that believes and is baptized will be saved, but he that does not believe will be condemned. 17  Furthermore, these signs will accompany those believing: By the use of my name they will expel demons, they will speak with tongues, 18  and with their hands they will pick up serpents, and if they drink anything deadly it will not hurt them at all. They will lay their hands upon sick persons, and these will become well.” 19  So, then, the Lord Jesus, after having spoken to them, was taken up to heaven and sat down at the right hand of God. 20  They, accordingly, went out and preached everywhere, while the Lord worked with them and backed up the message through the accompanying signs.

Imitlolo Ephasi

Mar 16:2  Namkha “ethuneni elisikhumbuzo.”
Mar 16:8  Ngokwemitlolo yekadeni ethembekileko, iVangeli lakaMarkosi liphela ngamezwi asevesini 8.