Markosi 15:1-47

  • UJesu phambi kwakaPilatu (1-15)

  • Kuhlekiswa ngaye tjhatjhalazi (16-20)

  • Ubethelwa esigodweni eGolgotha (21-32)

  • Ukufa kwakaJesu (33-41)

  • Ukubulungwa kwakaJesu (42-47)

15  Msinyana ngemva kokuphuma kwelanga, abaphristi abakhulu nabadala kunye nabatloli, iSanhedrini yoke, babuthana babonisana, ngemva kwalokho babopha uJesu bamusa kuPilatu.  UPilatu wamphosa ngombuzo wathi: “UyiKosi yamaJuda na?” Wamphendula wathi: “Wena ngokwakho uyatjho.”  Kodwana abaphristi abakhulu bebammangalela ngezinto ezinengi.  UPilatu wambuza godu, wathi: “Awuziphenduleli na? Qala ukuthi bakummangalela ngezinto ezinengi kangangani.”  Kodwana uJesu azange asaphendula, lokho-ke kwamrara uPilatu.  Nokho, qobe nakuba nomnyanya, bekajayele ukubatjhaphululela isibotjhwa sinye abasibawako.  Ngesikhatheso bekunendoda ekuthiwa nguBharabhasi, yena nabanye ebebabotjhwe nayo bebamavukela-mbuso okwathi nabavukela umbuso njalo, babulala.  Nje-ke isiqubuthu seza ukuzokwenza isibawo saso ngokwalokho uPilatu ebekajayele ukusenzela khona.  Wasiphendula wathi: “Nifuna nginitjhaphululele iKosi yamaJuda na?” 10  UPilatu bekalemuka ukuthi abaphristi abakhulu balethe uJesu kuye ngebanga lomona. 11  Kodwana abaphristi abakhulu bahlohlozela isiqubuthu bona sifune asitjhaphululele uBharabhasi kunoJesu. 12  UPilatu wathi kiso: “Alo-ke, ngenzeni ngalo enithi uyiKosi yamaJuda?” 13  Sarhuwelela sathi: “Akabulawelwe esigodweni!” 14  Kodwana uPilatu wathi kiso: “Kanti kubayini? Ngibuphi ubumbi abenzileko?” Nanyana kunjalo saraga ngokurhuwelela sithi: “Akabulawelwe esigodweni!” 15  Nje-ke uPilatu afuna ukuthabisa isiqubuthu, wasitjhaphululela uBharabhasi; ngemva kokuyala bona uJesu arithwe, wathi akayokubulawela esigodweni. 16  Amasotja amusa ngesirhodlweni esingesigodlweni, abiza soke isihlopha samabutho ndawonye. 17  Ambathisa isambatho esibubende bese aluka nesihlohlo sameva amthwesa sona; 18  amrhuwelela athi: “Bayede, wena Kosi yamaJuda!” 19  Godu, bekambetha ngomhlanga ehloko, amkhafulela begodu aguqe enza ngasuthi ayamhlonipha. 20  Emaswapheleni, ngemva kokuhlekisa ngaye, amhlubulisa isambatho esibubende ambathisa izambatho zakhe. Aphuma naye ayombethela esigodweni. 21  Akatelela umuntu othileko ozidlulelako, uSimoni weSirene, obekavela emaphandleni, uyise ka-Alekzandra noRufosi, bona athwale isigodo sakhe sokuhlunguphazwa.* 22  Amusa endaweni ekuthiwa yiGolgotha, okutjho ukuthi, “Indawo Yekhakhayi.” 23  Lapho alinga ukumnikela iwayini elinesidakamizwa ekuthiwa yimire, kodwana wabhala ukulisela. 24  Ambethela esigodweni, abelana izambatho zakhe zangaphandle ngefumbe ukuqunta ukuthi ngubani ozokuthatha ini. 25  Ngesimbi yethoba ekuseni,* ambethela esigodweni. 26  Bekutlolwe umlandu abamthwesa wona othi: “IKosi yamaJuda.” 27  Ngaphezu kwalokho, abeka iinlelesi ezimbili eengodweni ziimphahlile, esinye ngesidleni esinye ngesinceleni. 28  —— 29  Abantu abadlulako bebamthuka, banikina iinhloko bathi: “Wena owathi ungagiriza ithempeli bewulakhe ngamalanga amathathu, 30  zisindise ngokwehla esigodweni sokuhlunguphazweso.”* 31  Godu abaphristi abakhulu nabatloli bebakhuluma bodwa bahlekisa ngaye, bathi: “Abanye wabasindisa; yena ubhalelwa kuzisindisa! 32  UKrestu loyo, iKosi yakwa-Israyeli, akehle nje esigodweni sokuhlunguphazwa,* simbone bese siyamkholwa.” Ngitjho nalabo egade baseengodweni bamphahlile bebamthuka. 33  Nakubetha isimbi yetjhumi nambili ngamadina,* inarha yoke yagubuzeswa bumnyama bekwaba yisimbi yesithathu ntambama.* 34  Ngesimbi yesithathu ntambama, uJesu warhuwelela ngelizwi elikhulu wathi: “Eli, Eli, lama sabakthani?” okutjho ukuthi, “Zimami, Zimami, ungitjhiyeleni na?” 35  Kwathi abanye abajame eduze, nabezwa lokho, bathi: “Qalani! Ubiza u-Eliya.” 36  Omunye-ke wagijima, wafaka isipontji ngewayinini elimunyu, wasihloma emgabeni, wamnikela sona bona asele, athi: “Mliseni anjalo! Akhesibone ukuthi u-Eliya uzokuza amehlise na.” 37  Kodwana uJesu warhuwelela khulu bese wahlongakala. 38  Irharideni lethempeli latleruka laba ziingcenye ezimbili, ukusuka phezulu ukuya phasi. 39  Nje-ke isikhulu sebutho ebesijame lapho simqalile nasibona izinto ezenzekileko nokuthi uhlongakele, sathi: “Kwamambala indoda le beyiyiNdodana kaZimu.” 40  Khonapho bekunabafazi ebebabukele bakudanyana, hlangana nabo bekunoMariya Marhdalina, uMariya unina kaJakopo Omncani noJosisi, noSalome, 41  ebebajayele ukukhamba naye bamtlhogomele nakaseGalile, nabanye abafazi abanengi ebebeze naye eJerusalema. 42  Njengombana besekurhwalele, begodu kulilanga lokuLungiselela, okutjho, ilanga langaphambi kweSabatha, 43  kwafika uJosefa we-Arimathiya, ilunga loMkhandlu elihlonitjhwako, naye ebekalindele umBuso kaZimu. Waba nesibindi sokuya kuPilatu wabawa isidumbu sakaJesu. 44  Kodwana uPilatu wazibuza ukuthi sekahlongakele na, ngalokho wabiza isikhulu sebutho, wasibuza ukuthi uJesu sekahlongakele na. 45  Ngemva kokufumana isiqinisekiso esikhulwini sebutho, wanikela uJosefa isidumbu. 46  Wathenga ilineni lezinga eliphezulu wamehlisa, wamphuthela ngalo wamlalisa ethuneni ebeligobhodlhwe edwaleni; wageda ilitje wavala ngalo umnyango wethuna.* 47  Kodwana uMariya Marhdalina noMariya unina kaJosisi bebasolo baqale lapho alaliswe khona.

Imitlolo Ephasi

Mar 15:21  Qala Ihlathululo.
Mar 15:25  NgesiGirigi “ngesimbi yesithathu.” Nawubala kusukela ekuphumeni kwelanga.
Mar 15:30  Qala Ihlathululo.
Mar 15:32  Qala Ihlathululo.
Mar 15:33  NgesiGirigi “Nakubetha isimbi yesithandathu.” Nawubala kusukela ekuphumeni kwelanga.
Mar 15:33  NgesiGirigi “bekwaba yisimbi yethoba.” Nawubala kusukela ekuphumeni kwelanga.
Mar 15:46  Namkha “wethuna elisikhumbuzo.”