Markosi 14:1-72

  • Abaphristi baluka amano wokubulala uJesu (1, 2)

  • Amafutha anuka kamnandi athelwa phezu kwakaJesu (3-9)

  • UJudasi ukghaphela uJesu (10, 11)

  • IPhasika lamaswaphela (12-21)

  • Ukuhlonywa kweSidlo seKosi saNtambama (22-26)

  • Ukubikezelwa kokuphika kwakaPitrosi (27-31)

  • UJesu uthandaza eGetsemani (32-42)

  • UJesu uyabotjhwa (43-52)

  • Ukugwetjwa phambi kweSanhedrini (53-65)

  • UPitrosi uphika uJesu (66-72)

14  Bekusele amalanga amabili bona kube yiPhasika noMnyanya weSikwa esinganaSibiliso. Abaphristi abakhulu nabatloli bebafuna indlela yokumbamba ngobugirikitjani bambulale;  ngombana bebathi: “Singakwenzi emnyanyeni; abantu bangavusa umguruguru.”  Kuthe nakaseBhethaniya adla emzini kaSimoni obekanobulepheru, kweza umfazi aphethe umjekana we-alabhasta unamafutha anuka kamnandi, abiza khulu, inarada* yamambala. Wavula umjekana we-alabhasta loyo wawathela ehloko kaJesu.  Abanye nababona lokhu bakhuluma bodwa basilingekile bathi: “Kubayini kudlalwa ngamafutha anuka kamnandi la?  Ngombana amafutha la bekangathengiswa ngabodenariyu abangaphezu kwabama-300 bese imali leyo inikelwe abatlhagako!” Bamkgharameja khulu.  Kodwana uJesu wathi: “Mliseni. Nimtshwenyelani? Ungenzele into ehle.  Ngombana abatlhagako nihlala ninabo, ningabenzela okuhle nanyana kunini nanifunako, kodwana mina ngekhe nihlale ninami.  Wenze angakwenza; ungizese ngamafutha anuka kamnandi ukulungiselela umzimbami ukubulungwa.  Ngiqinisile ngithi kini, nanyana kukuphi lapho kutjhunyayelwa khona iindaba ezimnandi ephasini loke, nokwenziwe mfazi lo kuzokukhulunywa ngakho akhunjulwe.” 10  UJudasi Iskariyodi, omunye wabaliTjhumi namBili, waya ebaphristini abakhulu bona ayokuthengisa uJesu kibo. 11  Nabezwa lokho, bathaba bamthembisa ukumnikela imali yesiliva. Yeke wathoma ukufuna ithuba lokumthengisa. 12  Ngelanga lokuthoma lomnyanya weSikwa esinganaSibiliso, ilanga ngokujayelekileko abenza ngalo umhlatjelo wePhasika, abafundi bakhe bathi kuye: “Ufuna siyokulungiselela kuphi lapho ungadlela khona iPhasika?” 13  Ngalokho wathumela abafundi bakhe ababili wathi kibo: “Khambani niye emzini, nizokuhlangana nomuntu ophethe umjeka wamanzi. Mlandeleni, 14  lapho angena khona, nithi kumnikazi wendlu leyo, ‘UMfundisi uthi: “Ikuphi ikumba yeemvakatjhi engingadlela kiyo iPhasika nabafundi bami?” ’ 15  Uzonitjengisa ikumba ekulu ephezulu, elungisiweko begodu enayo yoke into esizoyitlhoga. Silungiselelani lona lapho.” 16  Nje-ke abafundi bakhamba, baya emzini bafumana kunjengombana uJesu atjhwile, balungiselela iPhasika. 17  Kuthe nakurhwaqelako, weza nabaliTjhumi namBili. 18  Njengombana bahlezi etafuleni badla, uJesu wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, omunye wenu odla nami uzongithengisa.” 19  Batlhuwa bathi kuye ngamunye ngamunye: “Akusingimi, angitjho?” 20  Wathi kibo: “Ngomunye wabaliTjhumi namBili, otjheba nami esitjeni sinye. 21  Ngombana iNdodana yomuntu iyakhamba, njengombana kutloliwe ngayo, kodwana maye ngaloyo iNdodana yomuntu ezokuthengiswa ngaye! Bekuzokuba ngcono ngomuntu loyo ngathana azange abelethwe.” 22  Njengombana baragela phambili badla, wathatha isikwa, wathandaza, wasihlephula, wabanikela sona, wathi: “Thathani; lokhu kutjho umzimbami.” 23  Wathatha nekapho, wathandaza, wabanikela yona basela ngayo boke. 24  Wathi kibo: “Lokhu kutjho ‘iingazi zami zesivumelwano,’ ezizokuphalazwa ngebanga labanengi. 25  Ngiqinisile ngithi kini, angekhe ngisalisela iwayini bekube mhlana ngilisela lilitjha emBusweni kaZimu.” 26  Emaswapheleni ngemva kokuvuma iingoma zokudumisa,* baphuma baya eNtabeni yama-Oliva. 27  UJesu wathi kibo: “Noke nizongilahla, ngombana kutloliwe ukuthi: ‘Ngizokubetha umelusi, izimvu ziphadlhalale.’ 28  Kodwana ngemva kokuvuswa kwami, ngizonikhambela phambili ngiye eGalile.” 29  UPitrosi wathi kuye: “Ngitjho nanyana abanye bangakulahla, mina angekhe ngikulahle.” 30  UJesu nakezwa lokho wathi kuye: “Ngiqinisile ngithi kuwe namhlanjesi, iye, ebusukwini banamhlanjesi, ngaphambi kobana umkukurumbu ulile kabili, uzabe sewungiphike kathathu.” 31  Kodwana wasolo aphikelela athi: “Ngitjho nanyana kungafuze ngife nawe, ngekhe ngikuphike.” Nabanye batjho okufanako. 32  Bafika endaweni ekuthiwa yiGetsemani, wathi ebafundini bakhe: “Yijani nihlezi lapha ngisayokuthandaza.” 33  Wathatha uPitrosi, uJakopo noJwanisi wakhamba nabo, wathoma ukuzizwa agandeleleke kwamanikelela begodu atshwenyeke khulu. 34  Wathi kibo: “Ngilisizi khulu, bekube sekufeni. Hlalani lapha, nihlale niqalile.” 35  Waya phambidlana, waguqa wahloma nehloko phasi, wathandazela bona ngathana bekukghoneka, isikhathesi sidlule. 36  Wathi: “Abha,* Baba, zoke izinto ziyakghoneka kuwe; susa ikapho le kimi. Nokho ingasi ngokufuna kwami, kodwana ngokufuna kwakho.” 37  Wabuya wabafumana balele, wathi kuPitrosi: “Simoni, ulele? Azange ube namandla wokuhlala uqalile i-iri linye na? 38  Hlalani niqalile begodu nithandaze qobe, bona ningangeni esilingweni. ­Ummoya uyafisa kodwana inyama iyabogaboga.” 39  Wabuyela godu wayokuthandaza, watjho amezwi anjengewekuthomeni. 40  Wabuya godu wabafumana balele, ngombana amehlwabo bewazele ubuthongo, khenge bazi bona bamphendule bathini. 41  Wabuya kwesithathu wathi kibo: “Ngesikhathi esinje, nilele begodu niphumulile! Kwanele! I-iri selifikile! Qalani! INdodana yomuntu iyathengiswa ezandleni zezoni. 42  Sikimani, sikhambeni. Loyo ongithengisako sekatjhidele.” 43  Asakhuluma, uJudasi, omunye wabaliTjhumi namBili, wafika akhamba nesiqubuthu siphethe iinsabula neembhuku, sithunywe baphristi nabatloli nabadala. 44  Nje-ke umthengisakhe bekabanikele itshwayo ebebavumelene ngalo, wathi: “Loyo engizommanga, nguye enimfunako; mbambeni nimbophe nikhambe naye ngokuphepha.” 45  Watjhinga poro kuye wathi, “Rabi!” Wammanga ngomusa. 46  Bambamba bambopha. 47  Omunye wabagade bajame lapho warhwatjhula isabulakhe, warharhabula isisebenzi somphristi ophakemeko, wasiqunta indlebe. 48  UJesu wathi kibo: “Alo-ke niphumele ukuzokubopha mina niphethe iinsabula neembhuku ngasuthi nizokubamba isilelesi? 49  Mihla namalanga benginani ethempelini ngifundisa, kodwana khenge ningibambe. Nokho, lokhu kwenzeka bona kuzaliseke imiTlolo.” 50  Boke bamtjhiya babaleka. 51  Isokana elithileko elizitantele ngetjhila lelineni lathoma ukumlandela eduze, balinga ukulibamba, 52  kodwana latjhiya itjhilelo lasala ngesambatho sangaphasi. 53  Nje-ke bathatha uJesu bamusa kumphristi ophakameko, boke abaphristi abakhulu namadoda amadala nabatloli babuthana lapho. 54  Kodwana uPitrosi, wamlandela akudenyana bewayokufika ngesirhodlweni somphristi ophakemeko; wahlala neensebenzi zendlu wotha umlilo. 55  Abaphristi abakhulu neSanhedrini yoke bebafuna ubufakazi ngoJesu bona bambulale, kodwana bebangabufumani. 56  Abanengi bebanikela ubufakazi bamala ngaye, kodwana ubufakazi babo bebungavumelani. 57  Nabathileko bebasikima banikele ubufakazi bamala ngaye, bathi: 58  “Simzwile athi, ‘Ngizokugiriza ithempeleli elenziwe ngezandla, ngakhe elinye ngamalanga amathathu elingakenziwa ngezandla.’ ” 59  Ngitjho nakilokhu, ubufakazi babo bebungavumelani. 60  Ngalokho umphristi ophakemeko wasikima phakathi kwabo wabuza uJesu wathi: “Awutjho litho bona uziphendulele? Zizinto bani lezi abantwaba abakumangalela ngazo?” 61  Kodwana wathula khenge aphendule. Godu umphristi ophakemeko wambuza wathi kuye: “UnguKrestu iNdodana kaZimu oCwengileko na?” 62  UJesu wathi: “Nginguye; begodu nizokubona iNdodana yomuntu ihlezi ngesandleni sokudla soMninimandla woke begodu iza ngamafu wezulu.” 63  Nakezwa lokhu umphristi ophakemeko warathula isambatho sakhe wathi: “Sisabafunelani abanye abofakazi? 64  Nikuzwile ukuhlambalaza kwakhe. Nicabangani?” Boke bamgwebela ukufa. 65  Abanye bamkhafulela bamgubuzesa ebusweni bamdula ngamaguduva bathi kuye: “Phorofida!” Bambetha ebusweni, ngemva kwalokho iinsebenzi zekhotho zamthatha. 66  Kuthe lokha uPitrosi asenzasi ngesirhodlweni, kwafika umntazana osisebenzi somphristi ophakemeko. 67  Nakabona uPitrosi otha umlilo, wamqala ngemehlweni wathi: “Nawe bewunoJesu umNazaretha lo.” 68  Kodwana waphika, wathi: “Angimazi nokumazi umuntu lo begodu angazi ukuthi ukhuluma ngani,” waphumela ngaphandle ngasuthi uya esangweni. 69  Umntazana osisebenzi wambona, godu wathi kilabo abajame lapho: “Lo ngomunye wabo.” 70  Waphika godu. Ngemva kwesikhatjhana, labo abajame lapho bathi kuPitrosi: “Kwamambala ungomunye wabo, ngombana eqinisweni umGalile.” 71  Wathoma ukuqalekisa nokufunga wathi: “Angimazi umuntu enikhuluma ngaye lo!” 72  Khonokho umkukurumbu walila kwesibili, uPitrosi wakhumbula okwatjhiwo nguJesu kuye: “Ngaphambi kobana umkukurumbu ulile kabili, uzabe ungiphike kathathu.” Walila kabuhlungu.

Imitlolo Ephasi

Mar 14:3  Inarada sitjalo esinuka kamnandi.
Mar 14:26  Namkha “amarhubo.”
Mar 14:36  Libizo lesiHebheru namkha lesi-Aramu elitjho ukuthi “Baba.”