Markosi 13:1-37

 • UKUPHELA KWEPHASI (1-37)

  • Izipi, ukusikinyeka kwephasi, ukutlhayela kokudla (8)

  • Iindaba ezimnandi zizokutjhunyayelwa (10)

  • Isizi elikhulu (19)

  • Ukuza kweNdodana yomuntu (26)

  • Umfanekiso womuthi wamafeyi (28-31)

  • Hlalani niqalile (32-37)

13  Nakaphuma ethempelini, omunye wabafundi bakhe wathi kuye: “Mfundisi, qala bona mahle kangangani amatje la nemakhiwo le!”  UJesu, wathi kuye: “Uyayibona imakhiwo emikhulu le? Akunalitje elizokutjhiywa phezu kwelinye lingagirizelwa phasi.”  Asahlezi eNtabeni yama-Oliva aqalene nethempeli, uPitrosi, uJakopo, uJwanisi no-Andrisi bambuza ngemsitheleni bathi:  “Sitjela, zizokwenzeka nini izintwezi begodu sizokuba yini isibonakaliso sokuphela kwazo?”  UJesu wathoma ukubatjela wathi: “Yelelani bona kungabi nomuntu onidurhisako.  Abanengi bazokuza ngebizo lami, bathi, ‘Nginguye,’ badurhise abanengi.  Godu, nanizwa ngezipi nemibiko yezipi, ningasabi; izintwezi kufuze zenzeke, kodwana ukuphela kuzabe kungakafiki.  “Isitjhaba sizokulwa nesitjhaba umbuso ulwe nombuso; kuzokuba nokusikinyeka kwephasi eendaweni ngeendawo; kuzokuba nokutlhayela kokudla. Lokhu kuthoma kwemirhelo yokugandeleleka.  “Kodwana nina, zitjhejeni. Abantu bazonisa emakhotho, nizokubetjhwa emasinagogeni, nijanyiswe phambi kwababusi namakhosi ngebanga lami, bona kube bufakazi kibo. 10  Godu, iindaba ezimnandi kufuze zitjhunyayelwe kizo zoke iintjhaba qangi. 11  Nabanibambako bona banise ekhotho, ningatshwenyeki ngenizokutjho nanifika lapho; kodwana nanyana ngikuphi eninikelwa khona ngesikhatheso, yitjhoni khona, ngombana akusingini enikhulumako, kodwana mmoya ocwengileko. 12  Ngalokho umuntu uzokuthengisa umfowabo bona abulawe, nobaba athengise umntwana, nabantwana bazokuvukela ababelethi babangele bona babulawe. 13  Nizokuzondwa babantu boke ngebanga lebizo lami. Kodwana loyo okghodlhelele* bekwaba sekupheleni uzokusindiswa. 14  “Nje-ke, nanibona into enyenyisako ebangela ukutjhabalala ijame lapha kungakafaneli khona (ofundako akalemuke), abaseJudiya ababalekele eentabeni. 15  Umuntu ophezu kwendlu angahliki namkha angene ngendlini ayokuthatha okuthileko ngendlinakhe; 16  nomuntu osesimini angabuyeli emuva ayokuthatha isambatho sakhe sangaphandle. 17  Maye ebafazini abasidisi nabamunyisako ngesikhatheso! 18  Hlalani nithandaza bona kungenzeki ebusika; 19  ngombana isikhatheso kuzokuba sikhathi sesizi elingakhenge khelibe khona kusukela ekuthomeni kwendalo uZimu ayibumbileko bekube nje, nelingekhe libe khona godu. 20  Eqinisweni, ngathana uJehova khenge awarhunyeze amalanga lawo, akunamuntu obekangasindiswa. Kodwana ngebanga labakhethiweko, uwarhunyezile amalanga lawo. 21  “Nje-ke nangabe umuntu uthi kini, ‘Qalani! Nang’ uKrestu,’ namkha ‘Nanguya,’ ningamkholwa. 22  Ngombana kuzokuvela aboKrestu bamala nabaphorofidi bamala, bazokwenza iimbonakaliso neemangaliso bona badurhise ngitjho nabakhethiweko nakukghonekako. 23  Yeke nina, yelelani. Nginitjele zoke izinto kusesengaphambili. 24  “Kodwana emihleni leyo, ngemva kwesizi lelo, ilanga lizokufiphazwa, inyezi ayizukukhanya, 25  iinkwekwezi zizokuwa ezulwini, namandla asezulwini azokusikinywa. 26  Bazokubona iNdodana yomuntu iza emafwini inamandla amakhulu nephazimulo. 27  Izokuthumela iingilozi zibuthelele abakhethiweko bayo ndawonye bavela emagumbini amane wephasi, ukusukela emkhawulweni wephasi kuya emkhawulweni wezulu. 28  “Nje-ke fundani emfanekisweni womuthi wamafeyi: Nawumila iimpande ezincani, utlhurha namakari, niyazi bona ihlobo selitjhidele. 29  Nani, nanibona izintwezi zenzeka, yazini ukuthi iNdodana yomuntu iseduze, isemnyango. 30  Ngiqinisile ngithi kini, isizukulwanesi angekhe sidlule zingakenzeki zoke izintwezi. 31  Izulu nephasi kuzokudlula, kodwana amezwami angekhe adlule. 32  “Malungana nelangelo namkha i-iri akakho owaziko, ngitjho neengilozi ezulwini neNdodana, kodwana nguBaba kwaphela owaziko. 33  Hlalani niqalile, hlalani niphaphamile, ngombana anisazi isikhathi esibekiweko. 34  Kufana nendoda ekhamba iye enarheni ekude itjhiye indlwayo. Ngaphambi kobana ikhambe, inikela iinsebenzi zayo ilungelo lokulawula, ngasinye emsebenzini waso, bese iyala umlindisango bona ahlale aphaphamile. 35  Ngalokho-ke, hlalani niqalile, ngombana anazi bona umninindlu ubuya nini, kungaba ntambama namkha phakathi nobusuku namkha ngamathathakusa* namkha ekuseni, 36  ukwenzela bona nakafika ningakalindeli, anganifumani nilele. 37  Kodwana lokho engikutjho kini, ngikutjho kibo boke: Hlalani niqalile.”

Imitlolo Ephasi

Mar 13:13  Namkha “okghodlhelela.”
Mar 13:35  NgesiGirigi “nakulila umkukurumbu.”