Markosi 12:1-44

  • Umfanekiso wabalimi abababulali (1-12)

  • UZimu noKhesari (13-17)

  • Umbuzo ngokuvuswa kwabafileko (18-27)

  • Imiyalo emibili emikhulu (28-34)

  • UKrestu uyindodana kaDavida? (35-37a)

  • Isiyeleliso ngabatloli (37b-40)

  • Iimpaparwana ezimbili zomhlolokazi otlhagileko (41-44)

12  Wakhuluma nabo asebenzisa imifanekiso wathi: “Indoda ethileko yatjala isimu yamadiribe yakha umthangala magega nayo, yemba umgodi wokutlhodlhela iwayini yakha nesithala; yayiqatjhisela abalimi yona yakhamba yaya enarheni ekude.  Ngesikhathi sokuvunwa kwamadiribe, yathumela isisebenzi kubalimi bona siyomthathela isihlephulelo sakhe sesivuno.  Kodwana basibamba, basidula, basibuyisela emuva singakaphathi litho.  Godu yathumela esinye isisebenzi kibo, leso basilimaza ehloko bebasihlambalaza.  Yathumela esinye, sona basibulala, yathumela nezinye ezinengi, ezinye bazibetha begodu ezinye bazibulala.  Yathumela indodanayo ethandekako kubalimi ithi, ‘Bazoyihlonipha indodanami.’  Kodwana abalimabo barera babodwa bathi, ‘Le yindlalifa. Yizani siyibulale, sithathe ilifa layo libe ngelethu.’  Ngalokho bayibamba bayibulala bayilahlela ngaphandle kwesimu yamadiribe.  Umninisimu yamadiribe uzokwenzani? Uzokuza abulale abalimaba bese anikele abanye isimu yamadiribe leyo. 10  Akhenge khenifunde na umtlolo lo othi: ‘Ilitje abakhi abalininako, libe lilitje eliqakatheke ukuwadlula woke.* 11  Livela kuJehova begodu liyakarisa emehlwenethu’?” 12  Nabezwa lokho bafuna ukumbhudungela, kodwana basaba isiqubuthu, ngombana bebazi ukuthi ukhuluma ngabo emfanekisweni lo. Yeke bamtjhiya bakhamba. 13  Bathumela kuye godu abanye babaFarisi nabalandeli behlangano kaHerode bona bambambe emkhulumwenakhe. 14  Nabafikako, bathi kuye: “Mfundisi, siyazi bona uneqiniso begodu awunandaba ukuthi abantu bathini, ngombana awuqali ukubumbeka kwangaphandle ebantwini, kodwana ufundisa indlela kaZimu ngeqiniso. Kulungile na ukubhadela umthelo kuKhesari namkha awa? 15  Kufuze siwubhadele na namkha awa?” Abona ubuzenzisi babo, wathi kibo: “Ningilingelani? Ngitjengisani udenariyu.” 16  Bamnikela, wathi kibo: “Ngewakabani umfanekiso nomtlolo lo?” Bathi kuye: “NgewakaKhesari.” 17  Yeke uJesu wathi: “Buyiselani izinto zakaKhesari kuKhesari, kodwana izinto zakaZimu, kuZimu.” Barareka nabezwa lokho. 18  Nje-ke abaSadusi, abathi akukho ukuvuswa kwabafileko, beza kuye bambuza bathi: 19  “Mfundisi, uMosi wasitlolela ukuthi nakwenzeka umfowabo lomuntu ahlongakale atjhiye umfazi kodwana banganamntwana, umfowabo kufuze athathe umfazi loyo abelethele umfowabo abantwana. 20  Nje-ke bekunamadoda alikhomba abantwana bomuntu. Yokuthoma yathatha umfazi, kodwana yahlongakala inganamntwana. 21  Yesibili yatjhada naye kodwana nayo yahlongakala inganabantwana, neyesithathu ngokufanako. 22  Wolikhomba khenge abe nabantwana. Emaswapheleni, umfazi loyo wahlongakala. 23  Ekuvusweni kwabafileko, uzokuba mkabani? Ngombana wolikhomba bewatjhade naye.” 24  UJesu wathi kibo: “Nitjhaphile, ngombana aniyazi imiTlolo namandla kaZimu. 25  Ngombana nabavuswa kwabafileko, amadoda awathathi nabafazi abendiswa, kodwana banjengeengilozi ezulwini. 26  Malungana nokuvuswa kwabafileko, anikafundi na encwadini kaMosi, endabeni yomuthi wameva, ukuthi uZimu wathi kuye: ‘NginguZimu ka-Abrahama noZimu ka-Isaka noZimu kaJakopo’? 27  AkasinguZimu wabafileko, kodwana ungewabaphilako. Nitjhaphe khulu.” 28  Omunye wabatloli owafika wabezwa baphikisana, azi ukuthi ubaphendule kuhle, wambuza wathi: “Ngimuphi umyalo oqakatheke khulu kinayo yoke?” 29  UJesu waphendula wathi: “Wokuthoma ngilo, ‘Yizwa Israyeli, uJehova uZimethu nguJehova munye, 30  kufuze uthande uJehova uZimakho ngehliziywakho yoke nangomphefumulwakho* woke nangomkhumbulwakho woke nangamandlakho woke.’ 31  Wesibili ngilo, ‘Kufuze uthande umakhelwanakho njengombana uzithanda wena.’ Awukho omunye umyalo omkhulu kunale.” 32  Umtloli wathi kuye: “Mfundisi, ukhulume kuhle, ngokuvumelana neqiniso, ‘UZimu munye, akakho omunye ngaphandle kwakhe’; 33  begodu ukumthanda ngehliziywakho yoke, ngelemuko lakho loke, ngamandlakho woke nokuthanda umakhelwana njengombana umuntu azithanda yena kuqakatheke khulu ukudlula iminikelo yokutjhiswa nemihlatjelo.” 34  UJesu nakabona ukuthi uphendule ngokuhlakanipha, wathi kuye: “Awusikude nomBuso kaZimu.” Kodwana khenge kusaba nomuntu onesibindi sokumbuza godu. 35  Nokho, njengombana uJesu aragela phambili afundisa ethempelini, wathi: “Kuza njani abatloli bathi uKrestu uyindodana kaDavida? 36  Ngommoya ocwengileko, uDavida ngokwakhe wathi, ‘UJehova wathi eKosinami: “Hlala ngesidleni sami bekube kulapho ngibeka amanabakho ngaphasi kweenyawo zakho.” ’ 37  UDavida ngokwakhe umbiza Kosi, alo kwenzeka njani abe yindodanakhe?” Isiqubuthu esikhulu besimlalele kamnandi. 38  Nakafundisako waraga wathi: “Yelelani abatloli abathanda ukukhambakhamba bambethe iimphuraphura begodu bathanda ukulotjhiswa ematatawini wokuthengisela 39  neenhlalo eziphambili emasinagogeni neendaweni ezikhethekileko eminyanyeni. 40  Badlelezela izindlu zabahlolokazi, benza imithandazo emide bona babukwe. Laba bazokufumana isigwebo esikhulu khulu.” 41  Wahlala waqalana namabhokisi womnikelo wathoma ukubukela indlela abantu ebebaphosela ngayo imali emabhokisini womnikelo, abantu abanengi abanjingileko bebaphosela imali enengi. 42  Nje-ke kwafika umhlolokazi otlhagileko waphosela iimpaparwana ezimbili zenani eliphasi khulu. 43  Ngalokho wabiza abafundi bakhe wathi kibo: “Ngiqinisile ngithi kini umhlolokazi otlhagileko lo uphosele ukudlula boke abanye abaphosele imali ngemabhokisini womnikelo. 44  Ngombana boke badzubhule emnothwenabo, kodwana yena ekutlhageni kwakhe, uphosele koke anakho, nagade angaphila ngakho.”

Imitlolo Ephasi

Mar 12:10  NgesiGirigi “ilitje eliyihloko yekhona.” Ilitjeli libekwa phezulu ekhoneni ukuhlanganisa amaboda amabili bona aqine.
Mar 12:30  Qala Ihlathululo.