Markosi 11:1-33

  • UJesu ungena njengekosi (1-11)

  • Ukuqalekiswa komuthi wamafeyi (12-14)

  • UJesu uhlanza ithempeli (15-18)

  • Isifundo ngokutjhwaba komuthi wamafeyi (19-26)

  • Amandla kaJesu ayalingwa (27-33)

11  Kuthe nabatjhidela eJerusalema, eBhethifage neBhethaniya eNtabeni yama-Oliva, wathuma abafundi bakhe ababili  wathi kibo: “Iyani esabelweni lesa enisiqalileko, nizakuthi ningangena kiso, nifumane udumbanyana obotjhiweko ongakhenge ahlalwe mumuntu bekube nje. Mtjhaphululeni nimlethe kimi.  Nakungaba nomuntu othi kini, ‘Kubayini nenza lokhu?’ nithi, ‘IKosi iyamtlhoga, izombuyisa msinyazana.’ ”  Bakhamba-ke, bafumana udumbanyana abotjhelwe hlanu komnyango, ngaphandle eduze kwendlela, bamtjhaphulula.  Kodwana abanye abantu ebebajame lapho bathi kibo: “Kubayini nitjhaphulula udumbanyana loyo?”  Babatjela lokho uJesu abatjele khona, babalisa bona bakhambe.  Baletha udumbanyana kuJesu, babeka izambatho zabo phezu kwakhe, wahlala phezu kwakhe.  Godu, abanye abanengi baqhisa izambatho zabo endleleni, abanye baqunta amatjhwaba emasimini.  Labo ebebakhamba ngaphambili nalabo ebebavela ngemva bebasolo barhuwelela bathi: “Siyakurabhela, msindise! Ubusisiwe oza ngebizo lakaJehova! 10  Ubusisiwe umBuso ozako kababethu uDavida! Siyakurabhela, msindise, wena osezulwini!” 11  Wangena eJerusalema, watjhinga ethempelini, waqalaqala koke, kodwana njengombana besekuhlwile, waya eBhethaniya nabaliTjhumi namBili. 12  Ngelanga elilandelako nabasuka eBhethaniya, walamba. 13  Uthe nakakudenyana wabona umuthi wamafeyi unamakari, watjhinga kiwo ayokuqala ukuthi angeze afumana okuthileko na. Kodwana nakafika kiwo, akhenge afumane litho ngaphandle kwamakari, ngombana bekungasisikhathi samafeyi. 14  Wathi kiwo: “Kungasabi nomuntu odla isithelo kuwe bekube phakade.” Abafundi bakhe bebamlalele nakatjho njalo. 15  Nje-ke bangena eJerusalema. Nakafika lapho watjhinga ethempelini waqotha abathengisako nabathengako, wagubuda amatafula wabatjhentjha imali neenhlalo zabathengisa amajuba, 16  akhenge avumele namunye bona avundle nento ethempelini. 17  Bekafundisa athi kibo: “Akukatlolwa na ukuthi, ‘Indlwami izokubizwa ngokuthi yindlu yokuthandaza yazo zoke iintjhaba’? Kodwana nina niyenze irholo labadlelezeli.” 18  Abaphristi abakhulu nabatloli bamuzwa, bathoma ukwenza amaqhinga wokumbulala; kodwana bebamsaba, ngombana soke isiqubuthu besirarwe yindlelakhe yokufundisa. 19  Nakurhwaqelako, baphuma edorobheni. 20  Kodwana nabadlulako ekuseni khulu, babona umuthi wamafeyi sewutjhwabile kusukela emrajinawo. 21  UPitrosi wawukhumbula, wathi kuye: “Rabi, qala! Umuthi wamafeyi loya owuqalekisileko utjhwabile.” 22  UJesu waphendula wathi kibo: “Kholwani kuZimu. 23  Ngiqinisile ngithi kini nanyana ngubani othi entabeni le, ‘Suka lapha uphoseke ngelwandle,’ begodu angabilayeli ehliziywenakhe kodwana akholwe ukuthi akutjhoko kuzokwenzeka, uzokwenza kwenzeke. 24  Kungalokho ngithi kini, zoke izinto enizithandazelako nenizibawako, yibani nekholo lokuthi senizamukele, nizozifumana. 25  Nanijamako nithandaza, libalelani nanyana ngimuphi umtjhapho abanye abawenze kini, ukwenzela bona uYihlo osezulwini anilibalele nani imitjhapho yenu.” 26  —— 27  Babuyela eJerusalema. Njengombana uJesu akhambakhamba ethempelini, abaphristi abakhulu nabatloli nabadala beza 28  bathi kuye: “Uzenza ngamaphi amandla izintwezi? Namkha ngubani okunikele amandla wokwenza izintwezi?” 29  UJesu wathi kibo: “Ngizonibuza umbuzo munye tere. Ngiphendulani, nami ngizonitjela ukuthi ngizenza ngamaphi amandla izintwezi. 30  Ibhabhadiso lakaJwanisi belivela ezulwini namkha ebantwini? Ngiphendulani.” 31  Bathoma ukubonisana bodwa, bathi: “Nasingathi, ‘Ezulwini,’ uzokuthi, ‘Kubayini-ke, ningakhenge nimkholwe?’ 32  Kodwana nasingathi, ‘Ebantwini,’ kuzokwenzekani kithi?” Bebasaba isiqubuthu, ngombana soke besiqala uJwanisi njengomphorofidi. 33  Ngalokho baphendula uJesu bathi: “Asazi.” UJesu wathi kibo: “Nami-ke angekhe nginitjele ukuthi ngizenza ngamaphi amandla izintwezi.”

Imitlolo Ephasi