Markosi 10:1-52

  • Umtjhado nokutlhala (1-12)

  • UJesu ubusisa abantwana (13-16)

  • Umbuzo wendoda enjingileko (17-25)

  • Ukuzidela ngebanga lomBuso (26-31)

  • Ukufa kwakaJesu kuyabikezelwa godu (32-34)

  • Isibawo sakaJakopo noJwanisi (35-45)

    • UJesu usihlengo sabanengi (45)

  • UBharthimewu osiphofu uyalatjhwa (46-52)

10  Ukusuka lapho wasikima waya emikhawulweni yeJudiya ngaphetjheya kweJordani, godu isiqubuthu sabuthanela kuye. Wathoma ukusifundisa, njengombana bekajayele ukwenza njalo.  AbaFarisi baya kuye, bafuna ukumlinga, bambuza ukuthi kuvumelekile na ukuthi indoda itlhale umkayo.  Wabaphendula wathi: “Kanti uMosi waniyala wathini?”  Bathi: “UMosi wathi ungamtlolela incwadi yokumqotha bese uyamtlhala.”  Kodwana uJesu wathi kibo: “Bekacabangela iinhliziyo zenu eziqinileko, kungakho anitlolela umyalo lo.  Nokho, kusukela ekuthomeni kokudala, ‘Wabenza baba ngomduna nomsikazi.  Ngalokho indoda izokutjhiya uyise nonina,  begodu ababilaba bazokuba yinyama yinye,’ nje-ke abasesebabili, kodwana bayinyama yinye.  Ngalokho-ke, lokho uZimu akuhlanganisileko, akungabi nomuntu okuhlukanisako.” 10  Godu nabangendlini, abafundi bathoma ukumbuza ngendaba le. 11  Wathi kibo: “Nanyana ngubani otlhala umkakhe bese atjhade nomunye uyafeba* begodu akakathembeki kuye, 12  kanti-ke nakungenzeka umfazi ngemva kokutlhala indodakhe atjhade nenye, uyafeba.” 13  Nje-ke abantu bathoma ukuletha abantwana kuye bona abathinte, kodwana abafundi babakhalima. 14  Nakabona lokho, uJesu wasilingeka wathi kibo: “Vumelani abantwana beze kimi; ningalingi ukubavimba, ngombana umBuso kaZimu ungewabanjalo. 15  Kwamambala ngithi kini, nanyana ngubani ongamukeli umBuso kaZimu njengomntwana omncani, angekhe angene kiwo.” 16  Nje-ke wathatha abantwana wabasingatha wababusisa, ababeka izandla. 17  Njengombana akhamba, indoda ethileko yagijima yaguqa phambi kwakhe yambuza yathi: “Mfundisi omuhle, kufuze ngenzeni bona ngizuze ilifa lokuphila okungapheliko?” 18  UJesu wathi kuye: “Ungibizelani ngokuthi ngimuhle? Akunamuntu omuhle ngaphandle koyedwa, uZimu. 19  Uyayazi imiyalo ethi: ‘Ungabulali, ungafebi, ungebi, ungafakazi amala, ungadlelezeli, hlonipha uyihlo nonyoko.’ ” 20  Indoda leyo yathi kuye: “Mfundisi, ngiyilalele yoke imiyalo le kusukela ebutjheni bami.” 21  UJesu wayiqala, wayithanda wathi, “Yinye into otlhayela ngayo: Khamba, uyokuthengisa koke onakho begodu uphe abatlhagako, uzokuba nomnotho ezulwini; bese ungilandele.” 22  Indoda le yadana nayizwa lokho yakhamba itlhuwile, ngombana beyinepahla enengi. 23  Ngemva kokuthalaza, uJesu wathi ebafundini bakhe: “Qala ukuthi kuzokuba budisi kangangani ngalabo abanemali bona bangene emBusweni kaZimu!” 24  Amezwi lawo abarara khulu abafundi. Ngalokho uJesu wathi: “Bantwana, qalani ukuthi kubudisi kangangani ukungena emBusweni kaZimu! 25  Kubulula ngekamela ukungena entunjeni yenalidi kunomuntu onjingileko ukungena emBusweni kaZimu.” 26  Barareka khulu bathi kuye:* “Nakunjalo, ngubani ongasindiswa?” 27  UJesu wabaqala emehlweni, wathi kibo: “Ebantwini akwenzeki kodwana akusinjalo kuZimu, ngombana zoke izinto ziyenzeka ngoZimu.” 28  UPitrosi wathi kuye: “Qala! Sitjhiye koke sakulandela.” 29  UJesu wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, akakho otjhiye indlu namkha abafowabo namkha abodadwabo namkha unina namkha uyise namkha abantwana namkha amasimu ngebanga lami nangebanga leendaba ezimnandi 30  ongekhe afumane ngokubuyelelwe kali-100 esikhathini sanje—izindlu, abafowabo, abodadwabo, abomma, abantwana, amasimu, nokutlhagiswa—begodu ephasini elizako, ukuphila okungapheliko. 31  Kodwana abanengi abangebokuthoma bazokuba ngebokugcina, nebokugcina bazokuba ngebokuthoma.” 32  Nje-ke bebasendleleni bakhuphukela eJerusalema, uJesu bekakhamba phambi kwabo, abafundi barareka, kodwana labo ababalandelako bathoma ukusaba. Godu wabizela abaliTjhumi namBili ngeqadi wathoma ukubatjela izinto ezizokwenzeka kuye: 33  “Lalelani! Sikhuphukela eJerusalema, iNdodana yomuntu izokunikelwa ebaphristini abakhulu nebatlolini. Bazoyigwebela ukufa, bayinikele ebantwini beentjhaba, 34  bona-ke bazokuhlekisa ngayo bayikhafulele, bayirithe bebayibulale, kodwana ngemva kwamalanga amathathu izokuvuka.” 35  Nje-ke uJakopo noJwanisi amadodana kaZebediya, beza kuye bathi: “Mfundisi, sifuna usenzele nanyana yini esikubawa yona.” 36  Wathi kibo: “Nifuna nginenzeleni?” 37  Baphendula bathi: “Sivumela sihlale, omunye ngesidleni sakho omunye ngesinceleni sakho, ephazimulwenakho.” 38  Kodwana uJesu wathi kibo: “Aniyazi into eniyibawako le. Ningayisela na ikapho engiyiselako namkha nibhajadiswe ngebhabhadiso engibhajadiswa ngalo?” 39  Bathi kuye: “Iye.” Yeke uJesu wathi kibo: “Ikapho engizoyisela, nizoyisela, nebhabhadiso engibhajadiswa ngalo nizokubhajadiswa ngalo. 40  Nokho, ukuhlala ngesidleni sami namkha ngesinceleni sami akusingekwami bona ngingaphisana ngakho, kungekwalabo abakulungiselelweko.” 41  Kwathi abanye abalitjhumi nabezwa ngendaba leyo, bathukuthelela uJakopo noJwanisi. 42  Kodwana uJesu wababizela kuye wathi kibo: “Niyazi ukuthi labo abaqalwa njengababusi beentjhaba bakatelela ubukhosi babo phezu kwazo namadoda aveleleko anelawulo phezu kwazo. 43  Akukafaneli kube njalo phakathi kwenu; kodwana nanyana ngubani ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu kufuze abe sisebenzi senu, 44  nanyana ngubani ofuna ukuba ngewokuthoma phakathi kwenu kufuze abe sisebenzi senu noke. 45  Ngombana ngitjho neNdodana yomuntu azange izele ukwenzelwa, kodwana ukwenzela abanye nokunikela ukuphila kwayo kube sihlengo sabanengi.” 46  Ngemva kwalokho bafika eJerikho. Kodwana njengombana yena nabafundi bakhe nesiqubuthu esikhulu baphuma eJerikho, uBharthimewu (indodana kaThimewu), isikhombeli esisiphofu, bekahlezi eqadi kwendlela. 47  Nakezwa ukuthi nguJesu umNazaretha odlulako, wathoma ukurhuwelela wathi: “Jesu, Ndodana kaDavida, ngirhawukela!” 48  Nabamzwako abanengi bamkhalima, bamtjela ukuthi athule, kodwana warhagala khulu asolo arhuwelela athi: “Ndodana kaDavida, ngirhawukela!” 49  UJesu wajama wathi: “Mbizeni eze kimi.” Bayibiza-ke indoda esiphofu leyo, bathi kiyo: “Ungasabi! Sikima; uyakubiza.” 50  Yafuthela isambatho sayo sangaphandle phasi, yeqa yaya kuJesu. 51  UJesu wathi kiyo: “Ufuna ngikwenzeleni?” Isiphofu sathi kuye: “Raboni,* ngenze ngibone godu.” 52  UJesu wathi kiso: “Khamba. Ukukholwa kwakho kukupholisile.” Khonokho sabona godu, sathoma ukumlandela.

Imitlolo Ephasi

Mar 10:11  NgesiGirigi kusetjenziswe ibizo eliqalisela emntwini otjhadileko oya emabhayini nomuntu angakatjhadi naye.
Mar 10:26  Namkha kungenzeka, “komunye nomunye.”
Mar 10:51  Okutjho ukuthi “Mfundisi.”