Markosi 1:1-45

  • UJwanisi uMbhabhadisi uyatjhumayela (1-8)

  • Ukubhajadiswa kwakaJesu (9-11)

  • UJesu ulingwa nguSathan(12, 13)

  • UJesu uthoma ukutjhumayela eGalile (14, 15)

  • Ukubizwa kwabafundi bokuthoma (16-20)

  • Ukuqothwa kwedimoni (21-28)

  • UJesu ulapha abanengi eKapernawumi (29-34)

  • Uthandaza endaweni enganamuntu (35-39)

  • Indoda enobulepheru ihlanjululiwe (40-45)

1  Ukuthoma kweendaba ezimnandi ngoJesu Krestu, iNdodana kaZimu:  Njengombana kutloliwe ku-Isaya umphorofidi ukuthi: “(Ngithumela isithunywa sami ngaphambi kwakho, esizokuhlahla indlelakho.)  Ilizwi lomuntu orhuwelela emmangweni, lithi: ‘Lungisani indlela kaJehova! Yenzani iindlela zakhe zinqophe.’ ”  UJwanisi uMbhabhadisi bekasemmangweni, atjhumayela ukubhajadiswa njengetshwayo lokutjengisa ukutjhuguluka ngomnqopho wokulitjalelwa kwezono.  Nje-ke soke isifunda seJudiya nabo boke abantu beJerusalema bebeza kuye, ababhabhadise* eMlanjeni iJordani, bavume izono zabo.  UJwanisi bekambatha izambatho zoboya bekamela, abophe ibhande lesikhumba edinini, adla iintethe neliju.  Bekatjhumayela athi: “Ngemva kwami kuza onamandla kunami, loyo imitja yamapatlagwanakhe engingafaneleki ukukhothama ngiyitjhaphulule.  Mina nginibhabhadisa ngamanzi, kodwana yena uzonibhabhadisa ngommoya ocwengileko.”  Ngemihla leyo, uJesu wasuka eNazaretha leGalile wabhajadiswa nguJwanisi eJordani. 10  Msinyana nakaphuma ngemanzini, wabona izulu livuleka, ummoya ocwengileko wehlela kuye, unjengejuba. 11  Kwazwakala ilizwi livela ezulwini lithi: “Wena uyiNdodanami, engiyithandako; ngikwamukele.” 12  Msinyana ngemva kwalokho ummoya kaZimu wamraga bona aye emmangweni. 13  Wahlala emmangweni amalanga ama-40, alingwa nguSathana. Lapho bekaneembandana, kodwana iingilozi bezimtjheja. 14  Ngemva kokubotjhwa kwakaJwanisi, uJesu waya eGalile, atjhumayela iindaba ezimnandi zakaZimu 15  asithi: “Isikhathi esibekiweko sesifikile, nomBuso kaZimu sewubandamele. Tjhugulukani, nikholwe iindaba ezimnandi.” 16  Uthe asakhamba magega neLwandle leGalile, wabona uSimoni nomfowabo u-Andrisi baphosela amanedabo ngelwandle, ngombana bebabathiyi beenhlambi. 17  UJesu wathi kibo: “Ngilandelani, ngizonenza abathiyi babantu.” 18  Khonokho batjhiya amanedabo bamlandela. 19  Waya phambidlana, wabona amadodana kaZebediya, uJakopo nomfowabo uJwanisi, basesikepeni sabo balungisa amanedabo, 20  wababiza msinyana. Batjhiya uyise uZebediya namadoda aqatjhiweko ngesikepeni, bamlandela. 21  Batjhinga eKapernawumi. Nakuthoma iSabatha, waya esinagogeni wathoma ukufundisa. 22  Abantu bararwa yindlelakhe yokufundisa, ngombana bekabafundisa njengomuntu onelawulo, ingasi njengabatloli. 23  Ngesikhatheso, esinagogeni labo bekunendoda enedimoni, irhuwelela ithi: 24  “Usifunani, wena Jesu weNazaretha? Uzele ukuzosibhubhisa na? Ngazi kuhle ukuthi ungubani, ungoCwengileko kaZimu!” 25  Kodwana uJesu walikhalima, wathi: “Thula, uphume kuye!” 26  Idimonelo labhudabhuda indoda leyo phasi begodu larhuwelela, ngemva kwalokho laphuma kiyo. 27  Abantu barareka khulu kangangobana bathoma ukukhuluma bodwa, bathi: “Khuyini lokhu? Yifundiso etja! Unamandla wokukhalima namadimoni, amlalele.” 28  Nje-ke iindaba ezimalungana naye zarhatjheka msinyana kiso soke isifunda seGalile. 29  Ngemva kwalokho baphuma esinagogeni baya emzini lapho kuhlala khona uSimoni no-Andrisi bakunye noJakopo noJwanisi. 30  Umkhwekazi kaSimoni bekalele aphethwe mgomani, msinyana babikela uJesu ngaye. 31  Waya kuye, wambamba ngesandla wamphakamisa. Umgomani waphola, wathoma ukubenzela ukudla. 32  Kuthe ntambama, ngemva kokutjhinga kwelanga, abantu baletha kuye boke abantu abagulako nabanamadimoni; 33  idorobho loke labuthana emnyango. 34  Walapha abanengi ebebaphethwe malwelwe ahlukahlukeneko, waqotha namadimoni amanengi, kodwana bekangawavumeli amadimoni bona akhulume, ngombana bewamazi bona unguKrestu.* 35  Ekuseni khulu, kusesemnyama, wavuka waya ngaphandle endaweni enganamuntu, wathandaza. 36  USimoni nagade anabo bakhamba bayomzuma 37  ebamfumana, bathi kuye: “Boke abantu bafunana nawe.” 38  Kodwana wathi kibo: “Nambani sikhambe, siye kwamanye amadorobho aseduze, bona ngiyokutjhumayela nakiwo, ngombana ngizele lokho.” 39  Wakhamba, atjhumayela emasinagogeni kiyo yoke iGalile aqotha namadimoni. 40  Kweza kuye indoda enobulepheru,* yamrabhela iguqe ngamadolo, yathi: “Nangabe uyathanda, ungangihlambulula.” 41  UJesu wayirhawukela, walula isandla sakhe wayithinta, wathi kiyo: “Ngiyathanda! Hlambuluka.” 42  Khonokho ubulepheru basuka kiyo, yahlambuluka. 43  Wathi ikhambe kodwana wayidosa ngendlebe, 44  wathi kiyo: “Ungatjeli muntu ngokwenzekileko, khamba uyoziveza kumphristi wenze nomnikelo wokuhlanjululwa kwakho, njengokutjho komthetho kaMosi, kube bufakazi kibo.” 45  Nayisuka lapho, indoda leyo yathoma ukuyimemezela nokuyirhatjha khulu indaba leyo kangangobana uJesu bekangakghoni ukungena edorobhenelo abantu bamqalile, wahlala ngaphandle endaweni enganabantu. Nanyana kunjalo bebasolo beza kuye bavela kiwo woke amahlangothi.

Imitlolo Ephasi

Mar 1:5  Namkha “abacwilise.”
Mar 1:34  Namkha kungenzeka, “bewamazi ukuthi ungubani.”
Mar 1:40  Qala Ihlathululo.