Luka 9:1-62

 • AbaliTjhumi namBili banikelwe iinqophiso zomsebenzi wokutjhumayela (1-6)

 • UHerode urarwa nguJesu (7-9)

 • UJesu usuthisa abazi-⁠5 000 (10-17)

 • UPitrosi ulemuka uKrestu (18-20)

 • Kubikezelwa ukufa kwakaJesu (21, 22)

 • Abafundi beqiniso (23-27)

 • UJesu uyatjhuguluka (28-36)

 • Umsana onedimoni uyapholiswa (37-43a)

 • Ukufa kwakaJesu kuyabikezelwa godu ((43b-45)

 • Abafundi baphikisana ngokuthi ngubani omkhulu (46-48)

 • Nanyana ngubani ongaphikisani nathi ungakithi (49, 50)

 • UJesu bayamala esabelweni seSamariya (51-56)

 • Indlela yokulandela uJesu (57-62)

9  Ngemva kwalokho uJesu wabiza abaliTjhumi namBili, wabanikela amandla wokulapha amalwelwe nelawulo phezu kwawo woke amadimoni.  Wabathuma bona bayokutjhumayela ngomBuso kaZimu nokuthi balaphe abagulako,  wathi kibo: “Ningaphathi litho ekhambweni lenu, ningaphathi idondolo, isikhwama sokudla, isikwa, nemali;* ngitjho nezambatho ezimbili.  Kodwana kinanyana ngimuphi umuzi eningena kiwo, hlalani lapho bekufike isikhathi sokukhamba.  Nanyana kukuphi lapho abantu banganamukeli khona, naniphumako edorobhenelo, thintithani ithuli eliseenyaweni zenu bona kube bufakazi kibo.”  Nje-ke bakhamba isabelo nesabelo, batjhumayela iindaba ezimnandi, balapha nabagulako yoke indawo.  UHerode* umbusi* wesifunda wezwa ngakho koke egade kwenzeka, warareka khulu ngombana abanye bebathi uJwanisi uvusiwe kwabafileko,  kodwana abanye bebathi kubonakale u-Eliya, godu abanye bathi kuvuke omunye wabaphorofidi bekadeni.  UHerode wathi: “UJwanisi ngamqunta ihloko. Alo-ke, ngubani lo engizwa bakhuluma ngaye?” Ngalokho walinga ukumbona. 10  Abapostoli nababuyako, babikela uJesu koke abakwenzileko. Yeke wabathatha watjhinga nabo ngerhorhomejeni baya edorobheni elibizwa ngokuthi yiBhethesayida. 11  Kodwana isiqubuthu sithe singezwa ngalokho, samlandela. Wasamukela ngomusa bewathoma ukukhuluma naso ngomBuso kaZimu, wapholisa nabagulako. 12  Nje-ke ilanga beselizokutjhinga. AbaliTjhumi namBili beza kuye bathi: “Tjela abantwaba bona bakhambe, ukwenzela bona baye ezabelweni neendaweni zemaphandleni bazifumanele indawo yokulala nokudla, ngombana lapha sikude khulu nemizi.” 13  Kodwana wathi kibo: “Bapheni nina ukudla.” Bona bathi: “Sinezikwa ezihlanu neenhlambi ezimbili kwaphela, ngaphandle-ke kokuthi sikhambe siyobathengela boke ukudla.” 14  Kuhlekuhle, lapho bekunamadoda angaba zi-5 000. Kodwana uJesu wathi ebafundini bakhe: “Bahlaliseni phasi babe ziinqhema ezingaba nabantu abama-50 sisinye.” 15  Benza njalo babahlalisa phasi boke. 16  Wathatha izikwa ezihlanu neenhlambi ezimbili, waqala ezulwini wathokoza uZimu. Ngemva kwalokho wazihlephula, wazinikela abafundi ukuthi bazinikele isiqubuthu. 17  Boke badla basutha, bebabuthelela neensalela zazala abomantji abali-12. 18  Ngokukhamba kwesikhathi, uJesu wathi nakasathandaza ayedwa, abafundi beza kuye, wababuza wathi: “Isiqubuthu sithi ngingubani?” 19  Bamphendula bathi: “Sithi unguJwanisi uMbhabhadisi, kodwana abanye bathi ungu-Eliya, godu abanye bathi omunye wabaphorofidi bekadeni uvukile.” 20  Yeke wathi: “Alo-ke, nina nithi ngingubani?” UPitrosi wathi: “UnguKrestu kaZimu.” 21  Ngemva kwalokho wabatjela indlebe ukuzwa bona bangatjeli muntu ngalokhu, 22  wathi: “INdodana yomuntu kufuze iqalane namatshwenyeko amanengi begodu ininwe badala, baphristi abakhulu nabatloli, beyibulawe, bese ngelanga lesithathu ivuswe.” 23  Waraga wathi kibo boke: “Nanyana ngubani ofuna ukungilandela, akazidele athathe isigodo sakhe sokuhlunguphazwa* angilandele qobe. 24  Ngombana nanyana ngubani ofuna ukusindisa ukuphila kwakhe kuzomlahlekela, kodwana nanyana ngubani olahlekelwa kuphila kwakhe ngebanga lami nguye ozokusindisa. 25  Kuzomsiza ngani umuntu ukuzuza iphasi loke kodwana alahlekelwe kuphila kwakhe namkha konakale? 26  Ngombana nanyana ngubani oneenhloni ngami nangamezwami, iNdodana yomuntu izokuba neenhloni ngaye lokha nayiza ngephazimulwayo neyakaYise neyeengilozi ezicwengileko. 27  Kodwana nginitjela iqiniso, kunabanye abajame lapha abangekhe bafe bangakawuboni umBuso kaZimu.” 28  Eqinisweni, ngemva kwamalanga apheze abe bunane akhulume amezwi la, uJesu wathatha uPitrosi, uJwanisi noJakopo bakhuphuka intaba wayokuthandaza. 29  Kuthe nakasathandaza, ubuso bakhe batjhuguluka nezambatho zakhe zaba mhlophe zamanyazela. 30  Godu kwabonakala amadoda amabili akhuluma naye; bekunguMosi no-Eliya. 31  Bebaphazimula begodu bathoma ukukhuluma ngokukhamba kwakhe, ebesekuzokwenzeka eJerusalema. 32  UPitrosi nalabo egade banaye bebayenda, kodwana nabaphaphamako, babona iphazimulo kaJesu namadoda amabili ajame naye. 33  Kodwana njengombana amadoda amabili la besekazokusuka kuye, uPitrosi wathi kuJesu: “Mfundisi, kuhle ngathi ukuba lapha. Nje-ke sivumela sihlome amatende amathathu, elinye kube ngelakho, elinye kube ngelakaMosi bese elinye kube ngelaka-Eliya.” Kodwana bekangazizwa bona uthini. 34  Nakasatjho njalo, kwavela ilifu labagubuzesa. Ilifwelo nalibagubuzesako, bathukwa khulu. 35  Ngemva kwalokho kwazwakala ilizwi livela elifwinelo, lathi: “Le yiNdodanami, ekhethiweko. Mlaleleni.” 36  Ilizwi nalisaragako, uJesu wabonakala sekayedwa. Kodwana bebasolo bathulile begodu azange babikele muntu emihleni leyo ngalokho abakubonileko. 37  Ngakusasa kwakhona nabehla entabeni, bahlangana nesiqubuthu esikhulu. 38  Khonapho esiqubuthwini kwarhuwelela indoda, ithi: “Mfundisi, ngiyakurabhela khewuzokuqala indodanami, ngombana kuphela komntwana enginaye. 39  Qobe idimoni nalimbambako, uyarhuwelela, isithunthwani simphosele phasi abhubhudlhe amagwebu, bese limlisa kwaphela naselimlimazile. 40  Ngirabhele abafundi bakho bona baliqothe, kodwana babhalelwe.” 41  UJesu waphendula wathi: “Maye sizukulwana esingakholwako nesikhohlakeleko, kuzabe kube nini nginani begodu nginibekezelela? Lethapha indodanakho.” 42  Kodwana ngitjho nalokha uJesu nakatjhidelako, idimoni layidula phasi, yaphathwa sithuntwani esimbi khulu. Yeke, uJesu wawukhalima ummoya omumbi loyo, walapha umsana wamnikela uyise. 43  Boke barareka khulu ngobukhulu bamandla kaZimu. Basararwe ngizo zoke izinto azenzako, uJesu wathi ebafundini bakhe: 44  “Lalelisisani kuhle begodu nikhumbule amezwi la, ngombana iNdodana yomuntu izokukghatjhelwa ezandleni zabantu.” 45  Kodwana akhenge bakuzwisise lokho akutjhoko. Eqinisweni, bekufihliwe kibo ukwenzela bona bangazwisisi, kanti bebasaba nokumbuza ngakho. 46  Ngemva kwalokho bathoma ukuphikisana bodwa ngokuthi ngubani omkhulu ukubadlula boke. 47  UJesu alemuka ukuthi bacabangani ngeenhliziyweni zabo, wathatha umntwana, wamjamisa hlanu kwakhe, 48  wathi kibo: “Nanyana ngubani owamukela umntwana lo ngebanga lebizo lami, uyangamukela nami; begodu nanyana ngubani ongamukelako, wamukela nongithumileko. Ngombana oziphatha njengomncani phakathi kwenu nguye omkhulu.” 49  UJwanisi waphendula wathi: “Mfundisi, sibone umuntu aqotha amadimoni asebenzisa ibizo lakho, silinge ukumvimba, ngombana akakulandeli kunye nathi.” 50  Kodwana uJesu wathi kuye: “Ningalingi ukumvimba, ngombana nanyana ngubani ongaphikisani nani ungakini.” 51  Njengombana amalanga wokobana akhutjhulelwe ezulwini besekatjhidele,* wazimisela ukuya eJerusalema. 52  Ngalokho wathuma iinthunywa bona zimkhambele phambili. Zakhamba zangena esabelweni seSamariya bona ziyomlungiselela. 53  Kodwana akhenge bamamukele, ngombana bekazimisele ukuya eJerusalema. 54  Abafundi uJakopo noJwanisi nababona lokhu, bathi: “Kosi, ungathanda sibize umlilo bona wehle usuka ezulwini ubarhayile?” 55  Kodwana wajika wabakhalima. 56  Nje-ke batjhinga kwesinye isabelo. 57  Kuthe basakhamba endleleni, omunye umuntu wathi kuye: “Ngizokulandela nanyana kukuphi lapho uya khona.” 58  UJesu wathi kuye: “Iimpungutjha zinemigodi neenyoni zineendleke, kodwana iNdodana yomuntu ayinayo nendawo yokufihla ihloko.” 59  Ngemva kwalokho wathi komunye: “Ngilandela.” Indoda leyo yathi: “Kosi, ngivumela ngiyokubulunga ubaba qangi.” 60  Kodwana wathi kiyo: “Lisa abahlongakeleko babulungane bodwa, wena ukhambe uyokutjhumayela ngomBuso kaZimu kiyo yoke indawo.” 61  Godu enye yathi: “Ngizokulandela, Kosi, kodwana ngivumela bona ngiyokulayelisa ngekhaya ntangi.” 62  UJesu wathi kiyo: “Umuntu othi sekabeke isandla sakhe eplurhwini bese arhedlule izinto ezingemuva akafaneleki emBusweni kaZimu.”

Imitlolo Ephasi

Luk 9:3  NgesiGirigi “nesiliva.”
Luk 9:7  Kutjho, uHerode Antiphasi. Qala Ihlathululo.
Luk 9:7  NgesiGirigi “umtetrarerhesi.” Ikosana yesifunda sombusi weRoma.
Luk 9:23  Qala Ihlathululo.
Luk 9:51  NgesiGirigi “besekazokuzaliseka.”