Luka 8:1-56

  • Abafazi bakhamba noJesu (1-3)

  • Umfanekiso womtjali (4-8)

  • Ibanga lokuthi uJesu asebenzise imifanekiso (9, 10)

  • Umfanekiso womtjali uyahlathululwa (11-15)

  • Isibani asigutjuzeswa (16-18)

  • Unina nabafowabo bakaJesu (19-21)

  • UJesu ukhalima isiwuruwuru (22-25)

  • UJesu uthumela amadimoni ezavukazaneni (26-39)

  • Indodakazi kaJayirosi; umfazi ukghwatha isambatho sakaJesu sangaphandle (40-56)

8  Msinyana ngemva kwalokho, wakhamba idorobho nedorobho, isabelo nesabelo, atjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu. AbaliTjhumi namBili bebanaye,  kuhlanganise nabafazi abathileko abalatjhwa emimoyeni emimbi nemalwelweni: UMariya obizwa ngokuthi nguMarhdalina, okwaphuma kuye amadimoni alikhomba;  uJwana umkaKhuza, umphathi wendlu kaHerode; uSusana; nabanye abafazi abanengi, ebebabatlhogomela ngezinto zabo.  Nje-ke kuthe isiqubuthu esikhulu sisabuthene ndawonye kunye nalabo ebebeze kuye bakhamba naye idorobho nedorobho, wakhuluma nabo asebenzisa umfanekiso:  “Umtjali waphuma wayokutjala imbewakhe. Njengombana atjala, enye yayo yawela eqadi kwendlela yagadangwa, neenyoni zayidla.  Enye yawela edwaleni, kuthe nasele imilile, yatjhwaba ngombana bekomile.  Enye yawela emeveni, ameva akhula nayo ayiminyanisa.  Kodwana enye yawela ehlabathini ehle, nasele imilile, yathela ngokubuyelelwe nge-100.” Ngemva kokutjho koke lokhu, warhuwelela wathi: “Oneendlebe akezwe.”  Abafundi bakhe bambuza ukuthi umfanekiso lo utjho ukuthini. 10  Wathi: “Nina niphiwe ukuzwisisa iimfihlo ezicwengileko zomBuso kaZimu, kodwana abanengi batjelwa ngemifanekiso, bona nanyana baqalile, bangaboni, nanyana bezwa, bangazwisisi. 11  Nje-ke nakhu okutjhiwo mfanekiso lo: Imbewu lilizwi lakaZimu. 12  Leyo engeqadi kwendlela ngilabo abezwileko, kwafika uDeveli wasusa ilizwi eenhliziyweni zabo ukwenzela bona bangakholwa begodu basindiswe. 13  Leyo esedwaleni, ngilabo abathi nabezwa ilizwi balamukele ngethabo, kodwana abanamrabhu. Bakholwa isikhatjhana, bese kuthi nakufika isikhathi sokulingwa, balise. 14  Malungana naleya ewele hlangana nameva, laba ngilabo abezwileko kodwana bathikaziswa matshwenyeko, bunjinga, nobumnandi bokuphilokhu, baminyezeleka neenthelo zabo azivuthwa. 15  Leya ewele ehlabathini ehle, ngilabo okuthi ngemva kokuzwa ilizwi ngehliziyo ehle, banamathele kilo bathele iinthelo ngokukghodlhelela. 16  “Akakho umuntu okhanyisa isibani asigubuzese ngesitja namkha asibeke ngaphasi kombhede, kodwana usibeka endaweni ephakemeko ukwenzela bona abangenako babone ukukhanya. 17  Ngombana akukho okufihliweko okungekhe kubonakale, namkha okufihlwe ngobuthakgha okungekhe kwaziwe begodu kwambulwe. 18  Ngalokho yelelani bona nilalela njani, ngombana loyo onakho uzokunikelwa okunengi, kodwana loyo onganakho, uzokumukwa ngitjho nalokho acabanga ukuthi unakho.” 19  Kwafika unina nabafowabo beze kuye, kodwana bebabhalelwa kutjhidela kuye ngebanga lesiqubuthu. 20  Ngalokho abantu bathi kuye: “Unyoko nabafowenu bajame ngaphandle, bafuna ukukubona.” 21  Wathi kibo: “Umma nabafowethu ngilaba abezwa ilizwi lakaZimu begodu balenze.” 22  Ngelinye ilanga yena nabafundi bakhe bangena ngesikepeni, wathi kibo: “Asiyameleni ngaphetjheya kwelitsha.” Bathaya-ke. 23  Nabasathayako, wabanjwa buthongo. Kwavuka isiwuruwuru esikhulu elitsheni, isikepe sathoma ukuzala amanzi, baba sengozini. 24  Bakhamba bayomvusa, bathi: “Mfundisi, Mfundisi, siyafa!” Khonokho wavuka wakhalimela ummoya namagagasi. Isiwuruwuru saphela, kwathula du! 25  Yeke wathi kibo: “Kuphi ukukholwa kwenu?” Kodwana bebathukiwe begodu bararekile, bakhuluma bodwa bathi: “Kuhlekuhle ngubani umuntu lo? Ngombana uyala ngitjho nommoya namanzi, bese kuyamlalela.” 26  Bayamela esifundeni samaGerasene, esingaphetjheya kweGalile. 27  Njengombana uJesu ahlika ngesikepeni, wahlangana nendoda enedimoni ivela edorobhenelo. Besele kusikhathi eside ingambathi, ingahlali nangendlini kodwana ihlala emathuneni.* 28  Kuthe nayibona uJesu, yarhuwelela yaguqa phambi kwakhe, yathi ngephimbo elikhulu: “Ungifunani Jesu, Ndodana kaZimu oPhezukoke? Ngibawa ungangitlhorisi.” 29  (Ngombana uJesu bekayala ummoya omumbi bona uphume endodeni le. Bewuyibambe amahlandla amanengi, ihlala ibotjhwe ngamaketani nangeensimbi begodu ihlala igadiwe, kodwana beyiqhusula izinto ebotjhwe ngazo bese idimoni liyisa eendaweni ezinganabantu.) 30  UJesu wayibuza: “Ungubani ibizo lakho?” Yathi: “NginguLegiyoni,”* ngombana beyingenwe madimoni amanengi. 31  Amadimoni lawo bewasolo amncenga ukuthi angawalayeli bona aye emgodini onganamkhawulo. 32  Bekunomhlambi omkhulu wezavukazana udla lapho entabeni, yeke amncenga bona awavumele angene ezavukazanenezo, wawavumela. 33  Amadimoni aphuma endodeni leyo angena ezavukazaneni, umhlambi wezavukazana wagijmela ngeliweni wadlhumukela ngelitsheni wacwila. 34  Abelusi nababona okwenzekileko, babaleka bayokubika lokhu edorobheni nemaphandleni. 35  Abantu baphuma bayokubona okwenzekileko. Baya kuJesu bafumana indoda okukhutjhwe kiyo amadimoni, yembethe, ibuyelwe namkhumbulo, ihlezi noJesu, basaba khulu. 36  Labo abazibonele ngawabo bababikela ukuthi indoda ebeyinedimoni ipholiswe njani. 37  Nje-ke abantu abanengi abavela enarheni yamaGerasene babawa uJesu bona akhambe lapho, ngombana bebathukwe khulu. Yeke wakhwela ngesikepeni wakhamba. 38  Indoda okuphume kiyo amadimoni beyisolo imrabhela bona akhambe nayo, kodwana azange ayivumele, wathi: 39  “Buyela ekhaya, ubatjele ngalokho uZimu akwenzele khona.” Yakhamba, imemezela edorobheni loke ngalokho uJesu ayenzele khona. 40  UJesu nakabuyela esifundeni seGalile, isiqubuthu samamukela ngomusa, ngombana soke besimlindele. 41  Kweza indoda ebizwa ngokuthi nguJayirosi; beyimphathi wesinagogo. Yaguqa eenyaweni zakaJesu yamncenga bona eze emzinakhe, 42  ngombana indodakazakhe okukuphela kwayo, egade ineminyaka engaba li-12, beyigulela ukufa. Njengombana uJesu aya khona, isiqubuthu besiminyezelana kuye. 43  Khonapho bekunomfazi obesekuminyaka eli-12 aphethwe bulwelwe bokuphopha iingazi, bekunganamuntu okghona ukumlapha. 44  Weza ngemva kwakaJesu wakghwatha umphetho wesambatho sakhe sangaphandle, khonokho ukuphopha kwakhe iingazi kwaphela. 45  Ngalokho uJesu wathi: “Ngubani ongikghwathileko?” Boke nabaphikako, uPitrosi wathi: “Mfundisi, isiqubuthu sikuminyezele.” 46  UJesu wathi: “Kunomuntu ongikghwathileko, ngombana ngiyazi ukuthi amandla aphumile kimi.” 47  Abona ukuthi angeze akwazi ukuzifihla, umfazi lo watjhidela ahlengezela waguqa phambi kwakaJesu wavuma phambi kwabo boke abantu ukuthi kubayini amkghwathile nokuthi uphole njani khonokho. 48  Kodwana wathi kuye: “Ndodakazi, ukukholwa kwakho kukupholisile. Khamba ngokuthula.” 49  Kuthe asakhuluma, isithunywa esivela endlini yomphathi ongamele isinagogo safika sathi kuJayirosi: “Indodakazakho seyihlongakele; ungasamtshwenya uMfundisi.” 50  Nakezwa lokho, uJesu wathi: “Ungasabi, kholwa kwaphela, indodakazakho izokusindiswa.” 51  Nakafika endlini leyo, akhenge avumele muntu bona angene naye ngaphakathi ngaphandle kwakaPitrosi, uJwanisi, uJakopo nababelethi bomntazana loyo. 52  Kodwana boke abantu bebalila begodu bazibetha ngebanga lesizi. Ngalokho wathi: “Lisani ukulila, ngombana akakahlongakali kodwana ulele.” 53  Nabezwa lokho bamhleka ubudlhadlha, ngombana bebazi ukuthi uhlongakele. 54  Wambamba ngesandla wathi kuye: “Mntwana, vuka!” 55  Amandlakhe wokuphila abuya, wavuka khonokho, uJesu wathi bamnikele ukudla adle. 56  Ababelethi bakhe bathaba khulu, kodwana wabayala bonyana bangatjeli muntu ngokwenzekileko.

Imitlolo Ephasi

Luk 8:27  Namkha “emathuneni asikhumbuzo.”
Luk 8:30  Qala umtlolo waphasi kuMatewu 26:53.