Luka 7:1-50

  • Ukukholwa komphathi wamabutho (1-10)

  • UJesu uvusa indodana yomhlolokazi eNayini (11-17)

  • UJwanisi uMbhabhadisi uyadunyiswa (18-30)

  • Isizukulwana esingasabeliko siyasolwa (31-35)

  • Umfazi osisoni uyalitjalelwa (36-50)

    • Umfanekiso wabantu abakolodako (41-43)

7  Nakaqeda ukutjho lokho ekufuze akutjho ebantwini, wangena eKapernawumi.  Nje-ke bekunesisebenzi somphathi wamabutho ebesigulela ukufa. Umphathi wamabutho bekasithanda khulu.  Uthe nakezwa ngoJesu, wathumela abanye abadala bamaJuda ukuthi bayombawa bona eze azokulapha isisebenzi sakhe.  Baya kuJesu bamncenga ngokusuka ehliziyweni, bathi: “Umphathi lo uyafaneleka bona umenzele lokhu,  ngombana uyasithanda isitjhaba sekhethu begodu nguye owasakhela isinagogo.”  UJesu wakhamba nabo. Uthe angasi kude nendlu leyo, umphathi wamabutho besekathume abangani bakhe bona bamhlangabeze bathi: “Mnumzana, ungazitshwenyi, ngombana angifaneleki bona ungangena ngendlinami.  Kungebangelo ngingakhenge ngizibone ngifaneleka ukuza kuwe. Kodwana khupha ilizwi, ulaphe isisebenzi sami.  Ngombana nami kunabantu abangilawulako, begodu nginamasotja angaphasi kwami, ngithi kileli, ‘Khamba,’ likhambe; ngithi kelinye, ‘Yizapha!’ Lize; ngithi esisebenzini sami, ‘Yenza lokhu!’ Sikwenze.”  UJesu nakezwa lokhu, wamrarekela, wajika waqala isiqubuthu esimlandelako, wathi: “Ngiyanitjela, ngitjho nakwa-Israyeli akhenge ngifumane ukukholwa okukhulu kangaka.” 10  Nje-ke boke labo ebebathunyiwe nababuyela ngendlini, bafumana isisebenzi siphile tswe. 11  Msinyana ngemva kwalokho watjhinga edorobheni elibizwa ngokuthi yiNayini, abafundi bakhe nesiqubuthu esikhulu bebakhamba naye. 12  Nakatjhidela hlanu kwesango ledorobhelo, bekunendoda ehlongakeleko ebebayithwele iyokubulungwa. Beyiyindodana ebelethwe yodwa kunina, ngaphandle kwalokho, unina bekamhlolokazi. Isiqubuthu esikhulu esivela edorobhenelo besinaye. 13  Kuthe iKosi nayimbonako, yamrhawukela, yathi kuye: “Lisa ukulila.” 14  Ngalokho yatjhidela yathinta ihlaka lokuthwala isidumbu, abalithweleko bajama tsi. Wathi: “Sokana, ngithi kuwe, vuka!” 15  Umufi wavuka wahlala, wathoma ukukhuluma, uJesu wamnikela unina. 16  Nje-ke boke bafikelwa kusaba, bathoma ukudumisa uZimu, bathi: “Kuvele umphorofidi omkhulu phakathi kwethu,” begodu “uZimu ubakhumbulile abantu bakhe.” 17  Iindaba zalokho akwenzileko zarhatjheka kiyo yoke iJudiya nakiyo yoke inarha eyibhodileko. 18  Nje-ke abafundi bakaJwanisi bambikela zoke izintwezi. 19  Ngalokho uJwanisi wabiza abafundi bakhe ababili, wabathumela eKosini bona bayoyibuza, bathi: “Kghani nguwe ozako, namkha kufuze silindele omunye?” 20  Nakafika kuye, amadoda la athi: “UJwanisi umBhabhadisi usithume bona sizokubuza ukuthi, ‘Kghani nguwe ozako, namkha kufuze silindele omunye?’ ” 21  Nge-iri lelo walapha abantu abanengi abagulako, abaphethwe malwelwe amambi khulu, nabanemimoya emimbi, wanikela nabantu abanengi abaziimphofu isipho sokubona. 22  Wabaphendula wathi: “Khambani niyokubikela uJwanisi lokho enikubonileko nalokho enikuzwileko: Iimphofu ziyabona, iinrhole ziyakhamba, abanobulepheru bayahlanjululwa, abangezwako bayezwa, abahlongakeleko bayavuswa, nabadududu batjelwa iindaba ezimnandi. 23  Uyathaba onganabanga lokuzaza ngami.” 24  Ngemva kokukhamba kweenthunywa zakaJwanisi, uJesu wathoma ukukhuluma nesiqubuthu ngoJwanisi wathi: “Naphumela ukuyokubonani emmangweni? Umhlanga udengezeliswa mmoya? 25  Alo-ke, naphumela ukubonani? Indoda embethe izambatho zakanokutjho? Phela, abambatha uburhanyarhanya begodu baphile mabothobotho bangeendlini zamakhosi. 26  Kuhlekuhle, naphumela ukubonani? Umphorofidi? Iye, ngiyanitjela, okungcono khulu kunomphorofidi. 27  Nguye lo okwatlolwa ngaye kwathiwa: ‘Ngithumela isithunywa sami ngaphambi kwakho, esizokuhlahla indlelakho.’ 28  Ngiyanitjela, kibo boke abantu abakhe babelethwa akekho omkhulu kunoJwanisi, kodwana omncani emBusweni kaZimu mkhulu kunaye.” 29  (Boke abantu nabathelisi nabezwa lokho, bamemezela ukulunga kwakaZimu, ngombana bebabhajadiswe ngebhabhadiso lakaJwanisi. 30  Kodwana abaFarisi nezazi zomThetho badelela iseluleko* sakaZimu, njengombana bangakhenge babhajadiswe nguye.) 31  “Nje-ke abantu besizukulwanesi ngingabamadanisa nobani, namkha bafana nobani? 32  Bafana nabantwana abahlezi etatawini lokuthengisela, abarhuwelelanako bathi: ‘Sinidlalele ifuludi, akhenge nigide; sarhidla isililo, kodwana akhenge nilile.’ 33  Ngokunjalo, uJwanisi umBhabhadisi wafika angadli isikwa, angaseli iwayini, kodwana nathi: ‘Unedimoni.’ 34  INdodana yomuntu ifike idla, isela, kodwana nathi: ‘Naso-ke isirhiribideli esizinikele ewayinini, umngani wabathelisi nezoni!’ 35  Koke kuyafana, ukuhlakanipha kubonakala kulungile ngemiphumela yakho.” 36  Nje-ke omunye wabaFarisi bekasolo ambawa bona azokudla naye. Ngalokho wangena ngendlini yomFarisi loyo wahlala etafuleni. 37  Umfazi ebekaziwa ngokuthi sisoni edorobhenelo wezwa bona uJesu ungendlini yomFarisi uyadla, weza nomjekana wamafutha anuka kamnandi. 38  Waguqa eenyaweni zakhe, walila wamanzisa iinyawo zakaJesu ngeenyembezi, bewazisula ngeenhluthu zakhe. Godu, wammanga iinyawo zakhe ngethando, wazizesa ngamafutha anuka kamnandi. 39  Abona lokhu, umFarisi ommemileko wacabanga wathi: “Ngathana indoda le beyimphorofidi kwamambala, beyizokwazi ukuthi ngubani nokuthi unjani umfazi oyikghwathako lo, ukuthi usisoni.” 40  Kodwana uJesu alemuka ukuthi ucabangani wathi kuye: “Simoni, kunento engifuna ukukutjela yona.” Yena wathi: “Khuyini Mfundisi?” 41  “Amadoda amabili bewakoloda umbolekisi othileko; enye beyikoloda abodenariyu abama-500, enye ikoloda abama-50. 42  Bewanganalitho angambhadela ngalo, yeke wawalibalela ngokutjhaphulukileko womabili. Alo-ke, ngiyiphi hlangana nawo ezomthanda khulu?” 43  USimoni wathi: “Ngicabanga ukuthi ngileyo ebeyinesikolodo esikhulu.” Wathi kuye: “Wahlulele kuhle.” 44  UJesu wajika waqala umfazi loya, wathi kuSimoni: “Uyambona umfazi lo? Ngingene kwakho; akhenge unginikele amanzi wokuhlamba iinyawo. Kodwana yena umanzise iinyawo zami ngeenyembezi zakhe bewazisula ngeenhluthu zakhe. 45  Akhenge ungimmange, kodwana umfazi lo, kusukela nge-iri engifike ngalo, akhenge alise ukummanga iinyawo zami ngethando. 46  Akhenge uzese ihlokwami ngamafutha, kodwana umfazi lo uzese iinyawo zami ngamafutha anuka kamnandi. 47  Ngebanga lalokhu, ngiyakutjela, izono zakhe nanyana zizinengi, zilitjalelwe, ngombana uthande khulu. Kodwana olitjalelwe okuncani, uthanda kancani.” 48  Ngalokho wathi kuye: “Izono zakho zilitjalelwe.” 49  Labo ebebahlezi naye etafuleni babuzana bodwa bathi: “Ngubani indoda le ekwazi nokulibalela izono?” 50  Kodwana wathi emfazini lo: “Ukukholwa kwakho kukusindisile; khamba ngokuthula.”

Imitlolo Ephasi

Luk 7:30  Namkha “isinqophiso.”