Luka 4:1-44

  • UDeveli ulinga uJesu (1-13)

  • UJesu uthoma ukufundisa eGalile (14, 15)

  • UJesu khenge amukelwe eNazaretha (16-30)

  • Esinagogeni leKapernawumi (31-37)

  • Umkhwekazi kaSimoni nabanye bayalatjhwa (38-41)

  • Isiqubuthu sifumana uJesu endaweni enganamizi (42-44)

4  Nje-ke uJesu azele ummoya ocwengileko, wasuka eJordani, ummoya kaZimu wamnqophisa emmangweni  amalanga ama-40, alingwa nguDeveli. Akhenge adle litho amalanga lawo woke, yeke kuthe nakaphelako, walamba khulu.  UDeveli nakabona lokhu wathi kuye: “Nangabe uyindodana kaZimu, tjela amatje la abe sisikwa.”  Kodwana uJesu wathi kuye: “Kutloliwe ukuthi, ‘Umuntu akukafuzi aphile ngesikwa sodwa.’ ”  Wamusa endaweni ephakamileko wamtjengisa yoke imibuso yephasi ngokuphazima kwelihlo.  UDeveli wathi kuye: “Ngizokunikela amandla phezu kwayo yoke imibuso le, nephazimulwayo, ngombana yoke imibuso le ngeyami begodu ngiyinikela nanyana ngubani engifisa ukumnikela yona.  Ngalokho nawungangilotjha kanye kwaphela, izaba ngeyakho yoke.”  UJesu wamphendula wathi: “Kutloliwe ukuthi, ‘Kufuze ulotjhe uJehova uZimakho, begodu nguye kwaphela okufuze umenzele umsebenzi ocwengileko.’ ”  Ngemva kwalokho wamusa eJerusalema, wamjamisa esiqongolweni sethempeli wathi kuye: “Nangabe uyindodana kaZimu, ziphose phasi, 10  ngombana kutloliwe ukuthi, ‘Uzokuyala iingilozi zakhe bona zikuvikele,’ 11  begodu, ‘Zizokuthwala ngezandla zazo, ukwenzela bona inyawo lakho lingabetheki elitjeni.’ ” 12  UJesu wathi kuye: “Kuthiwa, ‘Ungamlingi uJehova uZimakho.’ ” 13  UDeveli nasele aqede ukumlinga, wamtjhiya, walindela elinye ithuba elifaneleko. 14  Nje-ke uJesu wabuyela eGalile anommoya kaZimu. Imibiko emihle ngaye yarhatjheka kizo zoke iindawo zalapho. 15  Wathoma ukufundisa emasinagogenabo, begodu bekahlonitjhwa ngibo boke abantu. 16  Waya eNazaretha, lapha akhulela khona, njengokujayelekileko ngelanga leSabatha, wangena ngesinagogeni wajama bona afunde. 17  Wanikelwa umsongo womphorofidi u-Isaya, wawuvula wafumana kunalapha kutlolwe ukuthi: 18  “Ummoya kaJehova uphezu kwami, ngombana ungizesile bona ngitjhumayele iindaba ezimnandi kwabatlhagileko. Ungithumele bona ngimemezele ukutjhatjhululwa kwabathunjiweko nokubona kwabangaboniko, ukutjhaphulula abagandelelekileko, 19  nokutjhumayela umnyaka wokwamukelwa nguJehova.” 20  Yeke wasonga umsongo, wawubuyisela encekwini, wahlala phasi; amehlo wabo boke ebebangesinagogeni aqala poro kuye. 21  Wathi kibo: “Umtlolo eniqeda ukuwuzwa lo uzalisekile namhlanjesi.” 22  Boke bathoma ukumkhuluma kuhle begodu bararwe mamezwi amnandi aphuma emlonyenakhe, bathi: “Kghani le akusiyindodana kaJosefa?” 23  Wathi kibo: “Akunakuzaza bona nizokuqalisela amezwi la kimi nithi, ‘Dorhodere, zilaphe. Izinto esizwe ukuthi uzenze eKapernawumi, zenze nendawenekhenu le.’ ” 24  Wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, akakho umphorofidi owamukelwako endawenekhabo. 25  Ngokwesibonelo, nginitjela iqiniso ngithi: Bekunabahlolokazi abanengi kwa-Israyeli ngesikhathi saka-Eliya lokha izulu lingani iminyaka emithathu neenyanga ezisithandathu, begodu kwaba nendlala ekulu enarheni yoke. 26  Kodwana u-Eliya akhenge athunyelwe ngitjho nakoyedwa wabafazaba, kunalokho wathunyelwa kumhlolokazi weZerafadi enarheni yeSidoni. 27  Godu bekunabantu abanengi kwa-Israyeli abanobulepheru* ngesikhathi saka-Elitjha umphorofidi; kodwana akakho namunye owahlanjululwa,* ngaphandle kwakaNamani umSiriya.” 28  Nje-ke boke abezwa zoke izintwezi ngesinagogeni bathukuthela khulu, 29  basikima bamdosela ngaphandle kwedorobho, bamusa esiqongolweni sentaba idorobho labo elakhelwe phezu kwayo, bona bamsunduzele phasi abethe ngehloko. 30  Kodwana waphunyurha phakathi kwabo, wakhamba. 31  Waya eKapernawumi, idorobho leGalile. Bekabafundisa kulilanga leSabatha, 32  abantu bararwa yindlelakhe yokufundisa, ngombana bekakhuluma njengomuntu onelungelo lokulawula. 33  Khonapho esinagogeni bekunendoda enedimoni, yarhuwelela ngelizwi elikhulu yathi: 34  “Usifunani, wena Jesu weNazaretha? Uzele ukuzosibhubhisa na? Ngazi kuhle ukuthi ungubani, ungoCwengileko kaZimu!” 35  Kodwana uJesu walikhalima wathi: “Thula, uphume kuye.” Ngemva kobana idimoneli liyidule phasi indoda leyo phakathi kwabo, laphuma ngaphandle kokuyilimaza. 36  Nababona lokhu boke barareka bathi komunye nomunye: “Yikulumo enjani le? Ngombana ngelawulo nangamandla uyala imimoya emimbi bona iphume bese iyaphuma!” 37  Yeke iindaba ezimalungana naye zarhatjheka kizo zoke iindawo ezibhode inarha leyo. 38  Ngemva kobana asukile esinagogeni, wangena ngendlini kaSimoni. Umkhwekazi kaSimoni bekagula aphethwe mgomani onamandla, bambawa bona amsize. 39  UJesu watjhidela kuye, wayala umgomani bona umlise, waphola. Khonokho wavuka wathoma ukubenzela ukudla. 40  Kuthe nakutjhinga ilanga, kwalethwa kuye boke abantu abagulako abaphethwe malwelwe ahlukahlukeneko. Wabalapha ngokubeka izandla zakhe komunye nomunye wabo. 41  Amadimoni aphuma kwabanengi, arhuwelela athi: “UyiNdodana kaZimu.” Kodwana wawakhalima, wangawavumela bona akhulume, ngombana bewamazi bona unguKrestu. 42  Kuthe nakusako wasuka lapho waya endaweni enganamizi. Isiqubuthu sathoma ukumzuma besafika lapha bekakhona, salinga ukumvimbela bona angakhambi endaweni leyo. 43  Kodwana wathi kiso: “Nakwamanye amadorobho kufuze ngitjhumayele iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu, ngombana ngithunyelwe lokho.” 44  Yeke wakhamba wayokutjhumayela emasinagogeni weJudiya.

Imitlolo Ephasi

Luk 4:27  Qala Ihlathululo.
Luk 4:27  Namkha “owalatjhwa.”