Luka 3:1-38

  • Ukuthoma komsebenzi kaJwanisi (1, 2)

  • UJwanisi utjhumayela ngokubhajadiswa (3-20)

  • Ukubhajadiswa kwakaJesu (21, 22)

  • Umlando wokubelethwa kwakaJesu Krestu (23-38)

3  Ngomnyaka we-15 wokubusa kwakaTibheriyasi Khesari, lokha uPontiyasi Pilatu ambusi weJudiya, uHerode* bekambusi wesifunda* seGalile, uFlebhe umfowabo bekambusi wesifunda senarha ye-Ithuriya neyeTrakoniti, begodu uLisaniya bekambusi wesifunda se-Abhileni,  emihleni yomphristi omkhulu u-Anasi noKhayafasi, ilizwi lakaZimu lafika kuJwanisi indodana kaZakariya emmangweni.  Wakhamba inarha yoke ezombeleze iJordani, atjhumayela ukubhajadiswa njengetshwayo lokutjengisa ukutjhuguluka ngomnqopho wokulitjalelwa kwezono,  njengombana kutloliwe encwadini ka-Isaya umphorofidi nakasithi: “Ilizwi lomuntu orhuwelela emmangweni lithi: ‘Lungisani indlela kaJehova! Yenzani iindlela zakhe zinqophe.  Yoke imirhoba kufuze izaliswe, iintaba neendunduma zilaliswe; iindlela ezimasongesonge zinqotjhiswe, neendlela ezimigodigodi zenziwe itatawu;  begodu boke abantu bazokubona isindiso kaZimu.’ ”  UJwanisi wathi esiqubuthwini esiza kuye bona asibhabhadise: “Nina bantwana beenyoka, ngubani oniyelelise bona nibalekele ilaka elizako?  Thelani iinthelo ezitjengisa ukutjhuguluka. Ningazitjeli ukuthi, ‘Sinobaba u-Abrahama.’ Ngombana ngithi kini uZimu angavezela u-Abrahama abantwana ematjeni la.  Eqinisweni, izembe selisemirajini yemithi. Ngalokho-ke, yoke imithi engatheli iinthelo ezihle izokuquntwa iphoselwe emlilweni.” 10  Isiqubuthu sambuza sathi: “Alo-ke, kufuze senzeni?” 11  Wathi kiso: “Loyo onezambatho ezimbili akabelane nomuntu onganazo, onokudliwako naye enze okufanako.” 12  Nabathelisi beza bona bazokubhajadiswa, bathi kuye: “Mfundisi, kufuze senzeni?” 13  Wathi kibo: “Ningafuni okungaphezu kwesilinganiso somthelo esibekiweko.” 14  Ngitjho namasotja bekambuza athi: “Kufuze senzeni?” Wathi kiwo: “Ningatlhorisi muntu namkha nimangalele umuntu ngamala, kodwana yaneliswani ngilokho enikufumanako.” 15  Njengombana abantu bebalinde uKrestu, boke bathoma ukuzibuza ngoJwanisi bathi, “Kghani kungenzeka bona nguKrestu?” 16  UJwanisi waphendula wathi kibo: “Mina nginibhabhadisa ngamanzi, kodwana uyeza onamandla kunami, loyo engingafaneleki nokutjhaphulula imitja yamapatlagwanakhe. Yena uzonibhabhadisa ngommoya ocwengileko nangomlilo. 17  Uphethe into yokuhlukanisa ikoroyi neenhluba bona ahlwengise isibuya sakhe bese abuthelele ikoroyi ngesilulwini sakhe, kodwana iinhluba uzozitjhisa emlilweni ongacimekiko.” 18  Wabakhuthaza nangezinye izinto ezinengi, waraga nokutjhumayela iindaba ezimnandi ebantwini. 19  Kodwana uHerode umbusi wesifunda, asilingwe kukhalinywa nguJwanisi malungana nokuthatha uHerodiya umkamfowabo nangazo zoke izinto ezimbi uHerode azenzileko, 20  wenza obunye ubumbi: Wavalela uJwanisi ngejele. 21  UJwanisi wabhabhadisa abantu abanengi, wabhabhadisa noJesu. Kuthe uJesu nakathandazako, izulu lavuleka, 22  begodu ummoya ocwengileko owabonakala njengejuba, wehlela kuye, kwazwakala ilizwi ezulwini lithi: “Wena uyiNdodanami, engiyithandako; ngikwamukele.” 23  UJesu nakathoma umsebenzakhe, bekaneminyaka engaba ma-30 ubudala, abantu bebacabanga bona, uyindodana kaJosefa,indodana kaHeli, 24  indodana kaMathati,indodana kaLevi,indodana kaMeliki,indodana kaJanayi,indodana kaJosefa, 25  indodana kaMatathiyasi,indodana ka-Amosi,indodana kaNarhume,indodana ka-Esili,indodana kaNagayi, 26  indodana kaMathi,indodana kaMatathiyasi,indodana kaSimeyini,indodana kaJoserha,indodana kaJoda, 27  indodana kaJowanani,indodana kaResa,indodana kaZerubhabheli,indodana kaTjheyalitiyeli,indodana kaNeri, 28  indodana kaMeliki,indodana ka-Adi,indodana kaKosamu,indodana ka-Elimadamu,indodana ka-Eri, 29  indodana kaJesu,indodana ka-Eliyezeri,indodana kaJorima,indodana kaMathati,indodana kaLevi, 30  indodana kaSimiyoni,indodana kaJudasi,indodana kaJosefa,indodana kaJonamu,indodana ka-Eliyakhimu, 31  indodana kaMeliya,indodana kaMena,indodana kaMatatha,indodana kaNathani,indodana kaDavida, 32  indodana kaJese,indodana ka-Obede,indodana kaBhowazi,indodana kaSalimoni,indodana kaNarhitjhoni, 33  indodana ka-Aminadaba,indodana ka-Areni,indodana kaHezironi,indodana kaPerezi,indodana kaJuda, 34  indodana kaJakopo,indodana ka-Isaka,indodana ka-Abrahama,indodana kaThera,indodana kaNarhori, 35  indodana kaSerugu,indodana kaRewu,indodana kaPelegi,indodana ka-Ebhere,indodana kaTjhela, 36  indodana kaKhenani,indodana ka-Aripakitjhadi,indodana kaTjhemu,indodana kaNowa,indodana kaLemeki, 37  indodana kaMethusela,indodana ka-Inogo,indodana kaJeredi,indodana kaMahalaleli,indodana kaKhenani, 38  indodana ka-Enotjhi,indodana kaSethi,indodana ka-Adamu,indodana kaZimu.

Imitlolo Ephasi

Luk 3:1  Kutjhiwo, uHerode Antiphasi. Qala Ihlathululo.
Luk 3:1  NgesiGirigi “umtetrarerhesi.”