Luka 24:1-53

  • UJesu uvusiwe (1-⁠12)(1-12)

  • Endleleni uya-Emawusi (13-35)

  • UJesu ubonakala ebafundini (36-49)

  • UJesu ukhuphukela ezulwini (50-53)

24  Ngelanga lokuthoma leveke, baya ethuneni* ekuseni khulu, baphethe amakha abawalungiseleleko.  Kodwana bafumana ilitje lisusiwe ethuneni,*  nabangenako akhenge basifumane isidumbu seKosi uJesu.  Nabasararwe ngilokho, amadoda amabili ambethe izambatho eziphazimulako ajama hlanu kwabo.  Abafazabo bathukwa basolo baqale phasi, yeke amadoda lawo athi kibo: “Kubayini nifuna ophilako hlangana nabafileko?  Akakho lapha, uvusiwe. Khumbulani bona wathini kini nakaseseGalile,  nakathi iNdodana yomuntu kufuze inikelwe ebantwini abazizoni bese ibulawelwe esigodweni, ivuswe ngelanga lesithathu.”  Bawakhumbula amezwakhe,  nababuya ethuneni* babikela abaliTjhumi nanye nabanye koke okwenzekileko. 10  BekunguMariya Marhdalina, uJwana, noMariya unina kaJakopo. Nabanye abafazi ebebanabo bebatjela abapostoli okwenzekileko. 11  Akhenge babakholwe abafazaba. Bacabanga ukuthi bayazithomela. 12  UPitrosi wasikima wagijimela ethuneni* wakhothama, waqala ngaphakathi, wabona amatjhila welineni kwaphela. Wakhamba, azibuza ukuthi kwenzekeni. 13  Khona mhlokho ababili babo bebakhamba baya endaweni ebizwa ngokuthi yi-Emawusi, engaba makhilomitha ali-11 ukusuka eJerusalema, 14  bebacoca ngazo zoke izinto ezenzekileko. 15  Njengombana bacoca, bakhuluma ngezintwezi, uJesu watjhidela wakhambisana nabo, 16  kodwana khenge bakghone ukubona ukuthi nguye. 17  Wathi kibo: “Niphikisana ngani njengombana nikhamba nje?” Bajama rwe, badanile. 18  Nakaphendulako omunye okuthiwa nguKleyopasi wathi kuye: “Umqhamuka ohlala yedwa eJerusalema na, awazi* nezinto ezenzeke amalanga la?” 19  Wababuza wathi: “Ziphi izinto?” Bathi kuye: “Izinto eziphathelene noJesu umNazaretha, ebekamphorofidi onamandla ngezenzo nangamezwi phambi kwakaZimu nakibo boke abantu; 20  nendlela abaphristi abakhulu nababusi abamnikela ngayo bona agwetjelwe ukufa, bebambethela esigodweni. 21  Kodwana besinethemba lokobana indoda le ngiyo ezokutjhaphulula u-Israyeli. Nangaphezu kwalokho, sekulilanga lesithathu lokhu kwenzekile. 22  Abanye abafazi hlangana nathi basirarile, ngombana baye ethuneni* ekuseni 23  bafumana isidumbu sakhe singekho, babuya begodu bathi babone iingilozi ezithe uyaphila. 24  Abanye ebebanathi bayile ethuneni,* bafumana kunjengombana abafazaba batjhwile, kodwana khenge bambone.” 25  Wathi kibo: “Nina eninganangqondo nenibuthaka eenhliziyweni ukukholelwa zoke izinto abaphorofidi abazikhulumako! 26  Bekungatlhogeki na ngoKrestu ukutlhaga ngazo zoke izintwezi bese angene ephazimulwenakhe?” 27  Athoma ngoMosi nangabo boke abaPhorofidi, wabahlathululela bona kwathiwani ngaye kiyo yoke imiTlolo. 28  Emaswapheleni bafika eduze nendawo egade baya kiyo, wenza ngasuthi udlulela phambili. 29  Kodwana bamrabhela bona angakhambi, bathi: “Hlala nathi, ngombana kuyahlwa nelanga selizokutjhinga.” Yeke wangena wahlala nabo. 30  Njengombana ahlezi nabo etafuleni, wathatha isikwa, wasibusisa, wasihlephula, wabanikela sona. 31  Khonokho amehlwabo avuleka babona ukuthi ungubani; kodwana wanyamalala. 32  Bathi komunye nomunye: “Iinhliziyo zethu bezingavuthi na nakakhuluma nathi endleleni, njengombana bekasihlathululela kuhle* imiTlolo?” 33  Basikima khonokho babuyela eJerusalema, bafumana abaliTjhumi nanye nalabo ebebanabo bahlangene ndawonye, 34  bathi: “Kwamambala iKosi ivusiwe, begodu ibonakele kuSimoni!” 35  Yeke batjho izenzakalo ezenzeke endleleni nokuthi balemuke njani ukuthi nguye nakahlephula isikwa. 36  Nabasakhuluma izintwezi, uJesu wajama phakathi kwabo wathi: “Ukuthula akube nani.” 37  Ngombana bebathukiwe begodu basaba, bacabanga ukuthi babona isibunjwa sommoya. 38  Wathi kibo: “Kubayini nitshwenyekile, begodu kubayini ninokuzaza eenhliziyweni zenu? 39  Qalani izandla neenyawo zami, ngimi; ngikghwathani nizizwele, ngombana isibunjwa sommoya asinanyama namathambo njengombana ningibona.” 40  Nakatjho lokhu, wabakhombisa izandla neenyawo zakhe. 41  Bangakholwa ngebanga lethabo nokurareka, wathi kibo: “Ninokudliwako na?” 42  Bamnikela isiqetjhana sehlambi ebasiweko, 43  wasithatha wasidla phambi kwabo. 44  Wathi kibo: “La mamezwi engawatjho kini lokha ngisesenani, ukuthi zoke izinto ezitlolwe ngami emThethweni kaMosi nakubaPhorofidi namaRhubo kufuze zizaliseke.” 45  Wavula imikhumbulwabo ngokuzeleko bona bazwisise lokho okutjhiwo miTlolo, 46  wathi kibo, “Lokhu ngilokho okutloliweko: ukuthi uKrestu uzokutlhaga, avuswe kwabahlongakeleko ngelanga lesithathu, 47  begodu ngesisekelo sebizo lakhe, umlayezo wokutjhuguluka ngokulitjalelwa kwezono uzokutjhunyayelwa kizo zoke iintjhaba​—ukusuka eJerusalema. 48  Nizokuba bofakazi balokhu. 49  Qalani, nginithumela lokho uBaba akuthembisileko. Yeke hlalani edorobheni bekube kulapho nembathiswa ngamandla avela phezulu.” 50  Wabadosa phambili wakhamba nabo bebayokufika eBhethaniya, waphakamisa izandla zakhe wababusisa. 51  Njengombana ababusisa, wasuswa kibo wakhutjhulelwa ezulwini. 52  Bamkhothamela babuyela eJerusalema bathabe khulu. 53  Bebasolo basethempelini, badumisa uZimu.

Imitlolo Ephasi

Luk 24:1  Namkha “ethuneni elisikhumbuzo.”
Luk 24:2  Namkha “ethuneni elisikhumbuzo.”
Luk 24:9  Namkha “ethuneni elisikhumbuzo.”
Luk 24:12  Namkha “ethuneni elisikhumbuzo.”
Luk 24:18  Namkha kungenzeka, “Inga-kghani nguwe kwaphela isivakatjhi eJerusalema ongaziko?”
Luk 24:22  Namkha “ethuneni elisikhumbuzo.”
Luk 24:24  Namkha “ethuneni elisikhumbuzo.”
Luk 24:32  Namkha “bekasivulela.”