Luka 23:1-56

  • UJesu phambi kwakaPilatu noHerode (1-25)

  • UJesu neenlelesi ezimbili balengiswe eengodweni (26-43)

    • “Uzokuba nami ePharadesi” (43)

  • Ukufa kwakaJesu (44-49)

  • Ukubulungwa kwakaJesu (50-56)

23  Ngalokho isiqubuthu sasikima soke, samusa kuPilatu.  Sambeka umlandu, sathi: “Sifumene umuntu lo adurhisa isitjhaba sethu, angavumeli ukubhadelwa komthelo kuKhesari, begodu athi yena unguKrestu ikosi.”  UPilatu wambuza wathi: “UyiKosi yamaJuda na?” Wamphendula wathi: “Wena ngokwakho uyatjho.”  UPilatu wathi ebaphristini abakhulu nesiqubuthwini: “Umuntu lo akanamlandu.”  Kodwana baphikelela bathi: “Uhlangahlanganisa abantu ngokufundisa kiyo yoke iJudiya, uthome eGalile bewafika nalapha.”  Nakezwa lokho, uPilatu wabuza ukuthi umuntu lo umGalile na.  Ngemva kokuqinisekisa bona bekangaphasi kwesifunda esibuswa nguHerode, wamthumela kuHerode, naye obekaseJerusalema ngesikhatheso.  UHerode nakabona uJesu, wathaba khulu. Besekusikhathi eside afuna ukubona uJesu ngombana ezwe okunengi ngaye, begodu bekanethemba lokubona eminye yemikarisomraro eyenziwa nguye.  Wamphenya ngemibuzo eminengi, kodwana akhenge amphendule. 10  Abaphristi abakhulu nabatloli bebasolo basikima baphikelela ngekani bambeka umlandu. 11  UHerode namasotjakhe akhenge bamphathe ngehlonipho, begodu wahlekisa ngaye ngokumbathisa isambatho esihle bese wambuyisela kuPilatu. 12  Kusukela ngelangelo uHerode noPilatu bathoma ukuba bangani, ngombana ngaphambili bebamanaba. 13  Yeke uPilatu wabizela ndawonye abaphristi abakhulu, ababusi nabantu 14  wathi kibo: “Nilethe umuntu lo kimi nithi uhlohlozela abantu bona bavukele umbuso. Ngimphenyisise phambi kwenu kodwana ngangafumana iinsekelo zemilandu enimbeka yona. 15  Kuhlekuhle noHerode akhenge amfumane amlandu, ngombana umbuyisele kithi; akakenzi litho elimenza afanelwe kukufa. 16  Yeke ngizomjezisa bese ngiyamtjhaphulula.” 17  —— 18  Kodwana soke isiqubuthu sarhuwelela sathi: “Qeda ngomuntu lo, usitjhaphululele uBharabhasi!” 19  (Indoda le yavalelwa ejele ngebanga lokuvukela umbuso okwenzeke ngedorobheni nokubulala.) 20  UPilatu wakhuluma nabo godu, ngombana bekafuna ukutjhaphulula uJesu. 21  Bathoma ukurhuwelela, bathi: “Akabulawelwe esigodweni! Akabulawelwe esigodweni!” 22  UPilatu wathi kibo kwesithathu: “Kubayini? Ngibuphi ubumbi obenziwe mumuntu lo? Angikafumani litho kuye elimenza afanelwe kukufa; ngalokho ngizomjezisa bese ngimtjhaphulule.” 23  Nabezwa lokho barhagala ngokurhuwelela khulu bakatelela ukuthi abulawe,* itjhada labo laphumelela. 24  Ngalokho uPilatu wenza isiqunto sokuthi benzelwe abakufunako. 25  Watjhaphulula umuntu obekafunwa ngibo, obekavalelwe ngejele ngebanga lokuvukela umbuso nokubulala, kodwana wabanikela uJesu bona benze ngokwentando yabo. 26  Nabasakhamba naye, babamba uSimoni othileko weSirene, obekavela emaphandleni, babeka isigodo sokuhlunguphazwa* kuye bona asithwale ngemva kwakaJesu. 27  Bekunesiqubuthu sabantu ebesimlandela, kubandakanye nabafazi ebebasolo bazibetha ngebanga lesizi begodu bamlilela. 28  UJesu wajika waqala abafazaba wathi: “Madodakazi weJerusalema, lisani ukungililela. Kunalokho zilileleni nina nabantwabenu; 29  ngombana isikhathi siyeza lapho abantu bazokuthi khona, ‘Bayathaba abafazi abaziinyumba, iimbeletho ezingakhenge zibelethe namabele angakhenge amunyise!’ 30  Bazokuthoma bathi eentabeni, ‘Welani phezu kwethu!’ Neendundumeni bathi, ‘Sigubuzesani!’ 31  Nangabe benza izintwezi lokha umuthi nawuhlaza, kuzokwenzekani nasele utjhwabile?” 32  Amanye amadoda amabili aziinlelesi, nawo bewaragwa bona ayokubulawa naye. 33  Nabafika endaweni ekuthiwa yiKhakhayi, bambethela esigodweni aphahlwe ziinlelesi, esinye singesidleni sakhe bese esinye singesinceleni sakhe. 34  Kodwana uJesu bekathi: “Baba, balibalele, ngombana abakwazi abakwenzako.” Ngaphezu kwalokho, bahlukaniselana izambatho zakhe ngefumbe. 35  Abantu bebajamile babukele. Kodwana ababusi bebahlekisa ngaye bathi: “Abanye wabasindisa; akazisindise nangabe unguKrestu kaZimu, oKhethiweko.” 36  Ngitjho namasotja bekahlekisa ngaye, aya kuye afuna nokumnikela iwayini elimunyu 37  athi: “Nangabe uyiKosi yamaJuda, zisindise.” 38  Godu ngehla kwakhe bekunomtlolo othi: “Le yiKosi yamaJuda.” 39  Esinye seenlelesi ebesilenga lapho sathoma ukukhuluma kumbi kuye, sathi: “UnguKrestu, akusinjalo? Zisindise-ke, usindise nathi!” 40  Esinye sasikhalima sathi: “Awumsabi nakancani uZimu na, njengombana nawe ufumene isigwebo esifanako? 41  Thina sisifanele, ngombana sifumana lokho okusifaneleko ngebanga lezinto esizenzileko; kodwana indoda le akunalitho elimbi elenzileko.” 42  Ngemva kwalokho sathi: “Jesu, ungikhumbule nawufika emBuswenakho.” 43  Wathi kiso: “Ngiqinisile ngithi kuwe namhlanjesi, uzokuba nami ePharadesi.” 44  Besekuyisimbi ye-12 ngamadina,* kwaba mnyama enarheni yoke bekwaba yisimbi yesi-3 ntambama,* 45  ngombana ukukhanya kwelanga kwafiphala; ngemva kwalokho irharideni lethempeli latleruka phakathi. 46  UJesu warhuwelela ngelizwi elikhulu wathi: “Baba, nginikela ummoyami ezandleni zakho.” Ngemva kokutjho lokhu, wahlongakala.* 47  Nakabona lokhu okwenzekileko, umphathi wamabutho wathoma ukudumisa uZimu, wathi: “Kwamambala, indoda le beyilungile.” 48  Soke isiqubuthu ebesibuthene lapho ukuzokubukela, nasibona izinto ezenzekileko, sabuyela emakhaya sizibetha eemfubeni ngebanga lokuba lisizi. 49  Boke abajayelene naye bebajamele kudanyana. Nabafazi ebebamphekelele ukusuka eGalile bebalapho babona izintwezi. 50  Khonapho bekunendoda ekuthiwa nguJosefa, elilunga loMkhandlu, bekuyindoda ehle nelungileko. 51  (Indoda le akhenge ivowudele ukusekela iqhinga nezenzo zabo.) Beyivela e-Arimathiya, idorobho lamaJudiya, begodu beyilindele umBuso kaZimu. 52  Indoda le yaya kuPilatu yabawa isidumbu sakaJesu. 53  Yasehlisa, yasiphuthela ngetjhila lelineni esezingeni eliphezulu, yasilalisa ethuneni* eligobhodlhwe edwaleni, ekungakhenge kulaliswe muntu kilo. 54  Bekulilanga lokuLungiselela, begodu iSabatha beselizokuthoma. 55  Abafazi abasuke naye eGalile nabo balandela baqala ngethuneni* babona ukuthi isidumbu sakhe silaliswe njani, 56  babuyela emuva bayokulungiselela amakha namafutha anuka kamnandi. Kodwana baphumula ngeSabatha ngokuvumelana nomthetho.

Imitlolo Ephasi

Luk 23:23  Namkha “akabulawele esigodweni.”
Luk 23:26  Qala Ihlathululo.
Luk 23:44  NgesiGirigi “bekuyisimbi yesithandathu.” Nawubala kusukela ekuphumeni kwelanga.
Luk 23:44  NgesiGirigi “bekwaba yisimbi yethoba.” Nawubala kusukela ekuphumeni kwelanga.
Luk 23:46  Namkha “wadosa umoya kwamaswaphela.”
Luk 23:53  Namkha “ethuneni elisikhumbuzo.”
Luk 23:55  Namkha “ngethuneni elisikhumbuzo.”