Luka 22:1-71

 • Abaphristi baluka amano wokubulala uJesu (1-6)

 • Amalungiselelo wePhasika lamaswaphela (7-13)

 • Ukuhlonywa kweSidlo seKosi saNtambama (14-20)

 • ‘Umkghaphelami unami etafuleni’ (14-20)

 • Ipikiswano evuthako ngobukhulu (24-27)

 • Isivumelwano sakaJesu sombuso (28-30)

 • Ukubikezelwa kokuphika kwakaPitrosi (31-34)

 • Itlhogeko yokuzilungiselela; iinsabula ezimbili (35-38)

 • Umthandazo kaJesu eNtabeni yama-Oliva (39-46)

 • UJesu uyabotjhwa (47-53)

 • UPitrosi uphika uJesu (54-62)

 • Kuhlekiswa ngoJesu (63-65)

 • Ukugwetjwa phambi kweSanhedrini (66-71)

22  Nje-ke uMnyanya weSikwa esinganaSibiliso, obizwa ngokuthi yiPhasika, bewutjhidela.  Abaphristi abakhulu nabatloli bebafuna indlela engcono yokumbulala, ngombana bebasaba abantu.  Yeke uSathana wangena kuJudasi, okuthiwa ngu-Iskariyodi, obekangomunye wabaliTjhumi namBili,  yena wakhamba wayokukhulumisana nabaphristi abakhulu nabaphathi bethempeli ngokuthi angamthengisa njani kibo.  Nabezwa lokho bathaba bebavuma ukumnikela imali yesiliva.  Naye wavuma, wathoma nokufuna ithuba elihle lokumthengisa kibo isiqubuthu singekho.  Lafika ilanga lomnyanya weSikwa esinganaSibiliso, okulilanga okufuze kwenziwe ngalo umhlatjelo wePhasika;  uJesu wathuma uPitrosi noJwanisi, wathi: “Khambani niyosilungiselela ukudla iPhasika.”  Bathi kuye: “Ufuna siyolilungiselela kuphi?” 10  Wathi: “Naningena emzini, nizokuhlangana nomuntu ophethe umjeka wamanzi. Mlandeleni ningene ngendlini angena kiyo. 11  Nithi kumnikazi wendlu leyo, ‘UMfundisi uthi kuwe: “Ikuphi ikumba yeemvakatjhi engingadlela kiyo iPhasika nabafundi bami?” ’ 12  Umuntu loyo uzonitjengisa ikumba ekulu, ephezulu enezinto ezitlhogekako. Lilungiseleni lapho.” 13  Bakhamba bafumana kunjengombana atjhwile, balungiselela iPhasika. 14  Kwathi nakufika isikhatheso, wahlala etafuleni nabapostoli. 15  Wathi kibo: “Bengifisa khulu ukudla iPhasikeli nani ngaphambi kobana ngitlhage; 16  ngombana ngiyanitjela, angekhe ngisalidla bekube kulapho lizaliseka emBusweni kaZimu.” 17  Wamukela ikapho, wathokoza uZimu bese wathi: “Thathani lokhu nidluliselane khona, 18  ngombana ngithi kini, kusukela nje, angekhe ngisasela iwayini bekufike umBuso kaZimu.” 19  Godu, wathatha isikwa, wathokoza uZimu, wasihlephula, wabanikela sona, wathi: “Lokhu kutjho umzimbami, ozokunikelwa ngebanga lenu. Hlalani nikwenza lokhu bona ningikhumbule.” 20  Wenza okufanako nangekapho ngemva kokudla isidlo santambama, wathi: “Ikapho le itjho isivumelwano esitjha esiqinisekiswa ngeengazi zami, ezizokuphalazwa ngebanga lenu. 21  “Kodwana qalani, isandla saloyo ongithengisako sinami etafuleni. 22  Kwamambala iNdodana yomuntu iyakhamba njengombana kubikezelwe; nanyana kunjalo, maye ngomuntu ezokuthengiswa nguye!” 23  Bathoma ukudemba indaba le babodwa ukuthi kuhlekuhle kungaba ngubani hlangana nabo ozokwenza lokhu. 24  Godu kwavuka ipikiswano evuthako phakathi kwabo ngokuthi ngubani ongomkhulu kibo boke. 25  Kodwana wathi kibo: “Ababusi beentjhaba bakatelela ubukhosi babo phezu kwazo, begodu labo abanelawulo phezu kwazo babizwa ngamabizo akhethekileko.* 26  Kodwana nina akukafaneli nibe njalo. Omkhulu kini kufuze abe ngomncani kunani noke, naloyo omrholi wenu abe sisebenzi senu. 27  Ngubani omkhulu, ngiloyo ohlezi etafuleni namkha ngiloyo ophakululako? Akusingiloyo ohlezi etafuleni na? Kodwana mina ngingophakululako phakathi kwenu. 28  “Nokho, nina ningilabo abakghodlhelele nami ekulingweni kwami; 29  yeke ngenza isivumelwano nani, njengombana noBaba enze isivumelwano sombuso nami, 30  bona nidle, nisele etafulenami emBuswenami, nihlale neenhlalweni zobukhosi nahlulele iintjhaba ezili-12 zakwa-Israyeli. 31  “Simoni, Simoni, qala, uSathana unifune noke bona anihlunge njengekoroyi. 32  Nanyana kunjalo ngikubawele bona ukukholwa kwakho kungapheli; kodwana wena, nawubuyako, uqinise abafowenu.” 33  Wathi kuye: “Kosi, ngikulungele ukuya nawe ejele nekufeni.” 34  UJesu wathi kuye: “Ngiyakutjela Pitrosi, umkukurumbu angekhe ulile namhlanjesi bekube kulapho sewungiphike kathathu.” 35  Godu wathi kibo: “Lokha nanginithuma ninganasikhwama semali nesomphako namapatlagwana, azange nitlhoge litho, akusinjalo?” Bathi: “Kunjalo!” 36  Wathi kibo: “Kodwana nje, loyo onesikhwama semali akasithathe, nonesikhwama somphako akasithathe, kanti loyo onganasabula akathengise isambatho sakhe ayithenge. 37  Ngiyanitjela bona lokho okutloliweko kufuze kuzaliseke kimi, ukuthi, ‘Wabalwa nabanganamthetho.’ Ngombana lokho kuyazaliseka malungana nami.” 38  Yeke bathi: “Kosi, siphethe iinsabula ezimbili.” Wathi kibo: “Zanele.” 39  Nakasuka lapho, waya eNtabeni yama-Oliva njengombana bekajayele ukwenza njalo, nabafundi bamlandela. 40  Nakafika lapho, wathi kibo: “Ragelani phambili nithandaza bona ningangeni esilingweni.” 41  Wasuka kibo waya ebangeni elingaba kuphoswa kwelitje, waguqa wathandaza, 42  wathi: “Baba, nangabe uyafuna, susa ikapho le kimi. Nanyana kunjalo, akungenzeki intandwami, kodwana akwenzeke yakho.” 43  Yeke kwabonakala kuye ingilozi evela ezulwini yamqinisa. 44  Kodwana bekatlhuwe khulu kangangobana waragela phambili athandaza ngokudephileko; begodu ingurumelakhe yaba njengamathosi weengazi awela ehlabathini. 45  Nakaqeda ukuthandaza waya ebafundini bakhe, wabafumana balele, badiniwe ngebanga lesizi. 46  Wathi kibo: “Nilaleleni? Vukani niragele phambili nithandaza, bona ningangeni esilingweni.” 47  Asakhuluma, kweza isiqubuthu sidoswa phambili nguJudasi, ongomunye wabaliTjhumi namBili, waya kuJesu wamanga. 48  Kodwana uJesu wathi kuye: “Judasi, uthengisa iNdodana yomuntu ngokuyimanga?” 49  Labo ebebanaye nababona ebekuzokwenzeka, bathi: “Kosi, sibarherhebule ngesabula na?” 50  Omunye wabo warharhabula isisebenzi somphristi ophakemeko, wasiqunta indlebe yangesidleni. 51  Kodwana uJesu wathi: “Kwanele.” Wathinta indlebaso wayipholisa. 52  Ngemva kwalokho uJesu wathi ebaphristini abakhulu nebaphathini bethempeli nabadala ebebazele ukuzombamba: “Alo-ke, bekufanele nize niphethe iinsabula neembhuku ngathi nizokubamba isilelesi? 53  Ngesikhathi nginani ethempelini mihla namalanga, khenge ningibambe. Kodwana lesi sikhathi senu namandla wobumnyama.” 54  Bambopha bakhamba naye, bamusa emzini womphristi ophakemeko; kodwana uPitrosi bekalandela akudanyana. 55  Babasa umlilo ngaphakathi kwesirhodlo bahlala phasi ndawonye, noPitrosi bekahlangana nabo. 56  Kodwana umntazana osisebenzi, wambona njengombana ahlezi ngemkhanyweni womlilo, wamqalisisa wathi: “Indoda le nayo beyinaye.” 57  Kodwana waphika, wathi: “Mfazi, angimazi umuntu loyo.” 58  Ngemva kwesikhatjhana omunye umuntu wambona wathi: “Nawe ungomunye wabo.” Kodwana uPitrosi wathi: “Mfo, angisuye.” 59  Ngemva kwe-iri, omunye umuntu watjho bewagandelela athi: “Kwamambala indoda le beyinaye, ngombana eqinisweni, imGalile!” 60  Kodwana uPitrosi wathi: “Mfo, angiyazi into okhuluma ngayo le.” Khonokho, asakhuluma, umkukurumbu walila. 61  IKosi yajika yaqala poro kuPitrosi, uPitrosi wakhumbula amezwi weKosi nayithi kuye: “Ngaphambi kobana umkukurumbu ulile namhlanjesi, uzabe ungiphike kathathu.” 62  Waphumela ngaphandle wakhihla isililo esibuhlungu. 63  Abantu ebebabambe uJesu bathoma ukuhlekisa ngaye, bambetha; 64  bamgubuzesa ubuso, basolo bathi kuye: “Phorofida! Ngubani okubethileko?” 65  Bamhlambalaza nangokutjho ezinye izinto ezinengi. 66  Nakusako, umkhandlu wamadoda amadala wesitjhaba, ohlanganisa abaphristi abakhulu nabatloli, wabuthana ndawonye, wamusa ewolweni lawo leSanhedrini wathi: 67  “Nangabe unguKrestu, sitjela.” Kodwana wathi kibo: “Ngitjho nanyana nginganitjela, angekhe nikholwe. 68  Godu nanginganibuza, angekhe niphendule. 69  Nokho, kusukela nje iNdodana yomuntu izabe ihlezi esandleni sokudla sakaZimu esinamandla.” 70  Nabezwa lokho boke bathi: “Alo-ke, uyiNdodana kaZimu na?” Wathi kibo: “Nina ngokwenu niyatjho ukuthi ngingiyo.” 71  Bathi: “Sisabutlhogelani obunye ubufakazi? Ngombana sizizwele akutjho ngomlomakhe.”

Imitlolo Ephasi

Luk 22:25  Amabizo akhethekileko la aqalisele eziqwini zokuhlonipha lezo abantu abazinikela labo abenzela abanye izinto.