Luka 21:1-38

 • Iimpaparwana ezimbili zomhlolokazi otlhagileko (1-4)

 • ISIBONAKALISO SALOKHO OKUZAKO (5-36)

  • Izipi, ukusikinyeka kwephasi okukhulu, izifo ezibulalako, ukutlhayela kokudla (10, 11)

  • IJerusalema libhodwe mabutho (20)

  • inkhathi ezibekiweko zeentjhaba (24)

  • Ukuza kweNdodana yomuntu (27)

  • Umfanekiso womuthi wamafeyi (29-33)

  • Hlalani niphapheme (34-36)

 • Jesu ufundisa ethempelini (37, 38)

21  Njengombana uJesu aqale amabhokisi womnikelo, wabona abantu abanjingileko baphosela iminikelwabo kiwo.  Wabona nomhlolokazi otlhagileko aphosela iimpaparwana ezimbili zenani eliphasi khulu,*  wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, umhlolokazi otlhagileko lo uphosele ukubadlula boke.  Ngombana boke banikele badzubhula emnothwenabo, kodwana yena, ekutlhageni kwakhe, unikele ngakho koke ebekangaphila ngakho.”  Ngokukhamba kwesikhathi abanye nabakhuluma ngethempeli, indlela ebelikghatjiswe ngayo ngamatje amahle nangezinto ezinikelwe kuZimu,  wathi: “Malungana nezinto enizibonakwezi, kuzokufika isikhathi lapho kungeze kwatjhiywa ilitje phezu kwelinye lingagirizelwa phasi.”  Bambuza bathi: “Mfundisi, zizokwenzeka nini izintwezi begodu sizokuba yini isibonakaliso sesikhathi izintwezi ezizokwenzeka ngaso?”  Wathi: “Yelelani bona ningadurhiswa, ngombana abanengi bazokuza ngebizo lami bathi, ‘Nginguye,’ begodu, ‘Isikhathi sesifikile.’ Ningabalandeli.  Godu nanizwa ngezipi nangemiguruguru, ningasabi. Ngombana izintwezi kufuze zenzeke qangi, kodwana ukuphela kuzabe kungakafiki.” 10  Wathi kibo: “Isitjhaba sizokulwa nesitjhaba, umbuso ulwe nombuso. 11  Kuzokuba nokusikinyeka kwephasi okukhulu, nokutlhayela kokudla nezifo ezibulalako eendaweni ngeendawo; kuzokuba nemibono esabekako neembonakaliso ezikulu ezivela ezulwini. 12  “Kodwana ngaphambi kobana koke lokhu kwenzeke, abantu bazonibamba banihlunguphaze, banise emasinagogeni nemajele. Nizokusiwa phambi kwamakhosi nababusi ngebanga lebizo lami. 13  Lokho kuzoninikela ithuba lokobana nifakaze. 14  Yeke, kubekeni eenhliziyweni zenu ukuthi ningahleli kusengaphambili ukuthi nizozivikela njani, 15  ngombana ngizoninikela amezwi nokuhlakanipha abaphikisi benu boke abangekhe bakghone ukukuphikisa. 16  Ukungezelela kilokho, nizokukghatjhelwa ngitjho nababelethi benu, abafowenu, iinhlobo nabangani, begodu bazokubulala abanye benu, 17  nizokuzondwa babantu boke ngebanga lebizo lami. 18  Kodwana asikho nasinye isihluthu seenhloko zenu esizokutjhabalala. 19  Ngokukghodlhelela kwenu nizokusindisa ukuphila kwenu. 20  “Nanibona iJerusalema libhodwe mabutho, yazini ukuthi ukutjhatjalaliswa kwalo sekutjhidele. 21  AbaseJudiya ababalekele eentabeni, abaphakathi kwalo abakhambe, nabasemaphandleni abangangeni kilo, 22  ngombana lesi sikhathi sokuletha ubulungiswa* ukwenzela bona zoke izinto ezitloliweko zizaliseke. 23  Maye ebafazini abasidisi nabamunyisako ngesikhatheso! Kuzokuba nesizi elikhulu enarheni nesijeziso ebantwinaba. 24  Bazokuwa ngobukhali besabula bathunjelwe eentjhabeni zoke; iJerusalema lizokugadangelwa phasi ziintjhaba* bekube kulapho iinkhathi ezibekiweko zeentjhaba* sezizalisekile. 25  “Godu kuzokuba neembonakaliso elangeni, enyangeni neenkwekwezini, nephasini kuzokuba nesizi leentjhaba zingazi indlela yokuphuma ngebanga lokubhodla kwelwandle nokusilingeka kwalo. 26  Abantu bazokuyatha ngokwesaba nokulindela lokho okuzokwehlakalela iphasi ngombana amandla wezulwini azokusikinywa. 27  Ngemva kwalokho bazokubona iNdodana yomuntu iza ngelifu inamandla nephazimulo ekulu. 28  Kodwana izintwezi nazithoma ukwenzeka, jamani rwe niphakamise iinhloko zenu, ngombana ukutjhatjhululwa kwenu kutjhidele.” 29  Ngalokho wabenzela umfanekiso wathi: “Qalani umuthi wamafeyi nayo yoke eminye imithi. 30  Nayitlhurhako, niyabona begodu niyazi ukuthi ihlobo selitjhidele. 31  Nani, nanibona izintwezi zenzeka, yazini ukuthi umBuso kaZimu useduze. 32  Ngiqinisile ngithi kini, isizukulwanesi angekhe sidlule zingakenzeki zoke izintwezi. 33  Izulu nephasi kuzokudlula, kodwana amezwami angekhe adlule. 34  “Tjhejani bona iinhliziyo zenu zingadisibezwa kukudla khulu, kusela khulu namatshwenyeko wokuphila, ilangelo linifikele ningakalindeli 35  njengesifu. Ngombana lizokufikela boke abahlala ephasini loke. 36  Nje-ke, hlalani niphapheme, ngaso soke isikhatheso nibawe bona niphumelele ekubalekeleni zoke izintwezi okufuze zenzeke nekujameni phambi kweNdodana yomuntu.” 37  Emini bekafundisa ethempelini, ebusuku ayokuphumula entabeni ebizwa ngokuthi yiNtaba yama-Oliva. 38  Boke abantu bebeza kuye ekuseni bona bazomlalela ethempelini.

Imitlolo Ephasi

Luk 21:2  NgesiGirigi “ama-lepta amabili.” Ama-lepta amabili bekamrholo owufumana nawenze umsebenzi wemizuzu engaba li-10.
Luk 21:22  Namkha “amalanga wepindiselo.”
Luk 21:24  Namkha “ngabangasimaJuda.”
Luk 21:24  Namkha “zabangasimaJuda.”