Luka 20:1-47

  • Amandla kaJesu ayalingwa (1-8)

  • Umfanekiso wabalimi abababulali (9-19)

  • UZimu noKhesari (20-26)

  • Umbuzo ngokuvuswa kwabafileko (27-40)

  • UKrestu indodana kaDavida? (41-44)

  • Isiyeleliso ngabatloli (45-47)

20  Kwathi ngelinye ilanga uJesu asafundisa abantu ngethempelini amemezela neendaba ezimnandi, kweza abaphristi abakhulu, nabatloli nabadala  bathi kuye: “Sitjela, uzenza ngamaphi amandla izintwezi? Namkha ngubani okunikele amandla la?”  Wabaphendula wathi: “Nami ngizonibuza umbuzo, ningiphendule:  Ibhabhadiso lakaJwanisi belivela ezulwini namkha ebantwini?”  Bazenzela iimphetho babodwa, bathi: “Nasingathi, ‘Ezulwini,’ uzokuthi, ‘Kubayini-ke ningakhenge nimkholwe?’  Kodwana nasingathi, ‘Ebantwini,’ boke abantu bazosikghadlha ngamatje, ngombana bakholelwa ukuthi uJwanisi bekamphorofidi.”  Ngalokho bathi abazi ukuthi belivelaphi.  UJesu wathi kibo: “Nami angekhe nginitjele ukuthi ngizenza ngamaphi amandla izintwezi.”  Ngemva kwalokho watjela abantu umfanekiso naku: “Indoda ethileko yatjala isimu yamadiribe yayiqatjhisela abalimi, yona yaya kwenye inarha isikhathi eside. 10  Ngesikhathi sokuvunwa kwamadiribe, yathumela isisebenzi kubalimi bona siyoyithathela isihlephulelo sayo sesivuno. Kodwana abalimi basidula, basibuyisela emuva singakaphathi litho. 11  Godu yathumela esinye isisebenzi. Naso basidula bebasihlazisa basibuyisela emuva singakaphathi litho. 12  Yathumela sesithathu; naso basilimaza bebasiphosela ngaphandle. 13  Nje-ke umninisimu yamadiribe wathi, ‘Khuyini ekufuze ngiyenze? Ngizokuthumela indodanami, engiyithandako. Kungenzeka bazoyihlonipha.’ 14  Abalimi nabayibonako, babonisana bodwa, bathi, ‘Le yindlalifa. Asiyibulaleni, ilifa layo libe ngelethu.’ 15  Ngalokho bayiphosela ngaphandle kwesimu yamadiribe bayibulala. Khuyini-ke, umninisimu yamadiribe azoyenza kibo? 16  Uzokuza abulale abalimaba bese anikele abanye isimu yamadiribe leyo.” Abantu nabezwa lokhu, bathi: “Awa akungabi njalo!” 17  Kodwana wabaqala poro wathi: “Alo-ke, kutjho ukuthini lapho kutlolwe ukuthi: ‘Ilitje abakhi abalininako, libe lilitje eliqakatheke ukuwadlula woke’?* 18  Woke umuntu owela elitjenelo uzokuphahlazeka. Kuthi elimwelako, lizompitliza.” 19  Abatloli nabaphristi abakhulu bafuna ukumbamba khonokho, kodwana basaba abantu, ngombana bebalemuka ukuthi ukhuluma ngabo emfanekisweni lo. 20  Ngemva kokumbeka ilihlo elibukhali, bathumela abantu ababaqatjhe ngemsitheleni ukuthi bazenze abalungileko bona bambambe emkhulumwenakhe, khona bazomnikela embusweni nelawulweni lombusi. 21  Bambuza bathi: “Mfundisi, siyazi ukuthi ukhuluma begodu ufundisa kuhle, awukhethi, kodwana ufundisa indlela kaZimu ngeqiniso: 22  Kulungile na ngathi bona sibhadele umthelo kuKhesari namkha awa?” 23  Kodwana wawalemuka amaqhingabo wathi kibo: 24  “Ngitjengisani udenariyu. Unomfanekiso nomtlolo kabani?” Bathi: “KaKhesari.” 25  Wathi kibo: “Ngalokho, buyiselani izinto zakaKhesari kuKhesari kodwana izinto zakaZimu, kuZimu.” 26  Nje-ke babhalelwa kumbamba emkhulumwenakhe phambi kwabantu, kodwana bararwe yipendulwakhe, bathula du. 27  Nokho, abanye babaSadusi, abathi akukho ukuvuswa kwabafileko, beza kuye bambuza bathi: 28  “Mfundisi, uMosi wasitlolela wathi, ‘Nangabe indoda iyahlongakala, itjhiye umkayo, kodwana inganamntwana, umfowabo kufuze athathe umfazi loyo abelethele umfowabo abantwana.’ 29  Nje-ke bekunamadoda alikhomba abantwana bomuntu. Yokuthoma yathatha umfazi kodwana yahlongakala inganamntwana. 30  Ngokufanako neyesibili 31  neyesithathu yatjhada naye. Wolikhomba atjhada naye; kodwana ahlongakala anganabantwana. 32  Emaswapheleni umfazi loyo wahlongakala. 33  Alo-ke ekuvusweni kwabafileko, uzokuba mkabani? Ngombana wolikhomba bewatjhade naye.” 34  UJesu wathi kibo: “Abantwana bephaseli bayatjhada begodu bendiswe, 35  kodwana labo abaqalwa njengabakufanelekako ukuzuza ukuphila kwesikhathi esizako nokuvuka kwabahlongakeleko, abatjhadi begodu abendiswa. 36  Eqinisweni, angekhe basahlongakala, ngombana banjengeengilozi, begodu babantwana bakaZimu ngokuba bantwana bevuko. 37  Kodwana ukuthi abafileko bayavuswa, ngitjho noMosi wakwambula endabeni yomuthi wameva, nakabiza uJehova ngokuthi, ‘nguZimu ka-Abrahama noZimu ka-Isaka noZimu kaJakopo.’ 38  AkasinguZimu wabafileko, kodwana ungewabaphilako, ngombana boke bayaphila kuye.”* 39  Abanye babatloli bathi: “Mfundisi, ukhulume kuhle.” 40  Ngombana gade bangasanasibindi sokumbuza ngitjho nombuzo munye tere. 41  Yena wababuza wathi: “Kuza njani bathi uKrestu uyindodana kaDavida? 42  Ngombana encwadini yamaRhubo uDavida ngokwakhe uthi, ‘UJehova wathi eKosinami: “Hlala ngesidleni sami 43  bekube kulapho ngibeka amanabakho abe sisenabelo seenyawo zakho.” ’ 44  Ngalokho uDavida umbiza ngokuthi Kosi; yeke kuza njani ayindodanakhe?” 45  Kuthe boke abantu basalalele, uJesu wathi ebafundini bakhe: 46  “Yelelani abatloli abathanda ukukhambakhamba bambethe iimphuraphura, abathanda ukulotjhiswa ematatawini wokuthengisela nokuhlala eenhlalweni eziphambili ngemasinagogeni neendaweni ezikhethekileko eminyanyeni, 47  abadlelezela izindlu zabahlolokazi* babukise nangokwenza imithandazo emide. Laba bazokufumana isigwebo esikhulu khulu.”

Imitlolo Ephasi

Luk 20:17  NgesiGirigi “ilitje eliyihloko yekhona.” Ilitjeli libekwa phezulu ekhoneni ukuhlanganisa amaboda amabili bona aqine.
Luk 20:38  Namkha “ngokombonwakhe.”
Luk 20:47  Namkha “ipahla yabahlolokazi.”