Luka 19:1-48

  • UJesu uvakatjhela uZakewu (1-10)

  • Umfanekiso wabomina abalitjhumi (11-27)

  • UJesu ungena njengekosi (28-40)

  • UJesu ulilela iJerusalema (41-44)

  • UJesu uhlanza ithempeli (45-48)

19  Wangena eJerikho, kodwana bekadlula.  Lapho bekunendoda ekuthiwa nguZakewu; bekamthelisi omkhulu begodu ayinjinga.  Bekafuna ukubona ukuthi uJesu lo ngubani, kodwana bekangakghoni ngebanga lesiqubuthu, ngombana bekamfitjhani.  Yeke wagijimela phambili wakhwela emthini wamafeyi wommango* bona akghone ukumbona, ngombana bekazokudlula ngendlela leyo.  UJesu nakafika lapho, waqala phezulu emthini wathi kuye: “Zakewu, hlika msinyana lapho, namhlanjesi kufuze ngihlale endlinakho.”  Nakezwa lokho wahlika msinyana wamamukela ngethabo njengesivakatjhi.  Nababona lokhu, boke baguguneka bathi: “Uvakatjhe emzini womuntu osisoni.”  Kodwana uZakewu wasikima wathi eKosini: “Kosi, ingcenye yezinto zami ngiyipha abadududu, kanti nanyana yini engiyidlelezele* umuntu, ngiyibuyisela seyiphindwe kane.”  Nakezwa lokho uJesu wathi kuye: “Namhlanjesi isindiso ifikile emzini lo, ngombana naye uyindodana ka-Abrahama. 10  INdodana yomuntu izele ukuzokufuna nokusindisa ebekulahlekile.” 11  Nabasalalele lokho, watjho omunye umfanekiso, ngombana bekaseduze neJerusalema begodu bebacabanga ukuthi umBuso kaZimu uzokuvela khonokho. 12  Yeke wathi: “Umuntu othileko obelethwa ebukhosini waya enarheni ekude ayozithathela ubukhosi bese abuye. 13  Wabiza iinsebenzi zakhe ezilitjhumi, wazinikela abomina* abalitjhumi wathi kizo, ‘Rhwebani ngabo bengibuye.’ 14  Kodwana izakhamuzi zakhe bezimzonda bezathumela abazenda bona bamlandele bathi, ‘Asifuni umuntu lo abe yikosethu.’ 15  “Kwathi nakabuyako ngemva kokuzifumanela ubukhosi, wabiza iinsebenzi azinikele imali,* ukuhlolisisa ukuthi zizuzeni ekurhwebeni kwazo. 16  Sokuthoma seza phambili sathi, ‘Kosi, umina wakho uzuze abomina abalitjhumi.’ 17  Wathi kiso, ‘Wenze kuhle, sisebenzi esilungileko! Ngombana utjengise ukuthi uthembekile entweni encancani, busa amadorobho alitjhumi.’ 18  Sesibili naso seza, sathi, ‘Kosi, umina wakho uzuze abomina abahlanu.’ 19  Nakileso wathi, ‘Nawe busa amadorobho amahlanu.’ 20  Kodwana kweza esinye sathi, ‘Kosi, nangu umina wakho ebengiwufihlile ngawuphuthela ngetjhila. 21  Qala, bengikusaba, ngombana uyindoda ebukhali; uthatha lokho ongazange ukubeke, uvune lapho ungakatjali khona.’ 22  Wathi kiso, ‘Ngizokugweba ngamezwakho, sisebenzi esimbi. Angithi bewazi ukuthi ngiyindoda ebukhali, ethatha lapho ingakabeki khona nevuna lapho ingakatjali khona? 23  Alo-ke kubayini ungazange ufake imalami* ngebulungelweni? Bekuzakuthi nangibuyako, ngiyifumane inamakonyana.’ 24  “Bese wathi kilabo abajame lapho, ‘Thathani umina wakhe nimnikele lowo onabomina abalitjhumi.’ 25  Kodwana bathi kuye, ‘Kosi, angithi unabomina abalitjhumi!’​— 26  ‘Ngithi kini, nanyana ngubani onakho, uzokunikelwa okungeziweko, kodwana loyo onganakho, uzokumukwa ngitjho nalokho anakho. 27  Godu, lethani nezitha zami leza ebezingafuni ngibe yikosazo nizibulale phambi kwami.’ ” 28  Ngemva kokutjho izintwezi, waraga nekhambo, wakhuphukela eJerusalema. 29  Kuthe nakatjhidela eBhethifage neBhethaniya entabeni ebizwa ngokuthi yiNtaba yama-Oliva, wathuma abafundi ababili, 30  wathi, “Iyani esabelweni lesa enisiqalileko, nizakuthi ningangena kiso, nifumane udumbana abotjhiwe, ongazange khakhwelwe mumuntu. Mtjhaphululeni nimlethe lapha. 31  Nakungaba nonibuzako athi, ‘Nimtjhaphululelani udumbana loyo?’ Nithi, ‘IKosi iyamtlhoga.’ ” 32  Nje-ke abafundi abathunyiweko bakhamba bafumana kunjengombana abatjelile. 33  Kuthe basatjhaphulula udumbana, abanikazi bakhe bathi kibo: “Nimtjhaphululelani udumbana loyo?” 34  Bathi: “IKosi iyamtlhoga.” 35  Bathatha udumbana bamusa kuJesu, babeka izambatho zabo phezu kwakhe, uJesu wahlala phezu kwakhe. 36  Njengombana akhamba, bebaqhisa izambatho zabo endleleni. 37  Kuthe angatjhidela endleleni ethoma ukwehla eNtabeni yama-Oliva, soke isiqubuthu sabafundi sathaba, sadumisa uZimu ngephimbo elikhulu ngebanga layo yoke imisebenzi yamandla esiyibonileko, 38  sithi: “Ubusisiwe oza njengeKosi ngebizo lakaJehova! Ukuthula ezulwini nedumo kweliphezulu!” 39  Kodwana abanye babaFarisi ebebasesiqubuthwini bathi: “Mfundisi, khewukhalime abafundi bakho.” 40  Wathi kibo: “Ngiyanitjela ngithi, laba nabangathula, amatje azokurhuwelela.” 41  Nakatjhidela eduze, waliqala idorobho, walililela, 42  wathi: “Ngathana wena, ngitjho wena, bewuzilemukile ngelangeli izinto eziphathelene nokuthula​—kodwana nje zifihliwe emehlwenakho. 43  Isikhathi siyeza lapho izitha zakho zizokubiyela ngeengodo ezihlabako begodu zikubhode zikuragelele* mahlangothi woke. 44  Zizokurhayila wena nabantwabakho ziniphose phasi, angekhe zitjhiye ilitje phezu kwelinye kuwe, ngombana azange usilemuke isikhathi sokuhlolwa kwakho.” 45  Wangena ngethempelini waqotha abathengisako, 46  wathi kibo: “Kutloliwe ukuthi, ‘Indlwami izokuba yindlu yomthandazo,’ kodwana nina niyenze irholo labadlelezeli.” 47  Waraga afundisa ethempelini qobe langa. Kodwana abaphristi abakhulu nabatloli nabarholi babantu bebafuna ukumbulala; 48  kodwana azange bafumane indlela yokwenza lokho, ngombana abantu bebasolo bambungelele bafuna ukumuzwa.

Imitlolo Ephasi

Luk 19:4  Namkha “wesikhamore.”
Luk 19:8  Namkha “engiyidlelezele ngokumangalela ngamanga.”
Luk 19:13  Umina wamaGirigi bewumagremu ama-340 begodu bewulingana pheze nomrholo weenyanga ezintathu (pheze amadrakhma ali-100.)
Luk 19:15  NgesiGirigi “isiliva.”
Luk 19:23  NgesiGirigi “isiliva lami.”
Luk 19:43  Namkha “zikugandelele.”