Luka 18:1-43

  • Umfanekiso womhlolokazi ophikelelako (1-8)

  • UmFarisi nomthelisi (9-14)

  • UJesu nabentwana (15-17)

  • Umbuzo wombusi onjingileko (18-30)

  • Ukufa kwakaJesu kuyabikezelwa godu (31-34)

  • Indoda esiphofu ebawako seyiyabona godu (35-43)

18  Waragela phambili wabatjela umfanekiso omalungana nokuthi kutlhogeka bahlale bathandaza, bangapheli amandla,  wathi: “Edorobheni elithileko bekunomgwebi ogade angamsabi uZimu begodu angahloniphi muntu.  Godu bekunomhlolokazi edorobhenelo obekasolo aya kuye athi, ‘Qinisekisa bona ngifumana ubulungiswa kongimangalelako.’  Besele kusikhathi eside angafuni ukumsiza, kodwana ngemva kwalokho wathi ehliziywenakhe, ‘Ngitjho nanyana ngingamsabi uZimu namkha ngingahloniphi muntu,  kodwana ngombana umhlolokazi lo uhlalele ukungitshwenya, ngizokwenza bona afumane ubulungiswa ukwenzela ukuthi angasolo eza azongidina ngesibawo sakhe.’ ”  Yeke iKosi yathi: “Nimzwile umgwebi utheni ngitjho nanyana angakalungi!  Alo-ke, uZimu ngeze na abangela bona benzelwe ubulungiswa abakhethiweko bakhe abamlilela imini nobusuku, ngitjho nanyana ababekezelela?  Ngiyanitjela, uzokubangela bona ubulungiswa benzeke kibo msinyana. Nanyana kunjalo, iNdodana yomuntu nayifikako, izokufumana na ukukholwa okunje ephasini?”  Godu wenza umfanekiso naku kwabanye ebebathembela ekulungeni kwabo, baqalela abanye phasi: 10  “Amadoda amabili aya ethempelini ayokuthandaza, enye bekumFarisi enye kumthelisi. 11  UmFarisi wajama wathoma ukutjho lokhu emthandazwenakhe, ‘Zimu, ngiyakuthokoza ngombana angifani nabanye abantu​—abadlelezeli, abangakalungi, iimfebe* ngitjho nomthelisi lo. 12  Ngizila ukudla kabili ngeveke; nginikela kwetjhumi kwakho koke engikufumanako.’ 13  Kodwana umthelisi, ajamele kudanyana, bekangafuni nokuqala ezulwini kodwana asolo azibetha esifubeni, athi, ‘Zimu, ngirhawukela, mina soni.’ 14  Ngiyanitjela, indoda le yabuyela ekhaya ibonakala ilunge khulu kunomFarisi loya. Ngombana woke umuntu oziphakamisako uzokuthotjiswa, kodwana ozithobako uzokuphakanyiswa.” 15  Nje-ke abantu basolo baletha amasana wabo bona awathinte, kodwana abafundi nababona lokhu, babakhalimela. 16  UJesu wayala bona kulethwe amasana kuye, wathi: “Vumelani abantwana beze kimi, ningalingi ukubavimba, ngombana umBuso kaZimu ungewabanjalo. 17  Kwamambala ngithi kini, nanyana ngubani ongamukeli umBuso kaZimu njengomntwana omncani angekhe angene kiwo.” 18  Omunye wababusi wambuza wathi: “Mfundisi omuhle, kufuze ngenzeni bona ngizuze ilifa lokuphila okungapheliko?” 19  UJesu wathi kuye: “Ungibizelani ngokuthi ngimuhle? Akunamuntu omuhle ngaphandle koyedwa, uZimu. 20  Uyayazi imiyalo ethi: ‘Ungafebi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amala, hlonipha uyihlo nonyoko.’ ” 21  Wathi: “Ngiyilalele yoke imiyalo le kusukela ebutjheni.” 22  UJesu nakezwa lokho, wathi kuye, “Kusesenokhunye okutlhayelako ngawe: Thengisa koke onakho, wabele abatlhagako imali leyo, uzokuba nomnotho ezulwini; bese uyeza ungilandele.” 23  Nakezwa lokhu, watlhuwa khulu, ngombana bekanjinge khulu. 24  UJesu wamqala wathi: “Qala ukuthi kuzokuba budisi kangangani ngalabo abanemali ukungena emBusweni kaZimu! 25  Eqinisweni, kubulula ngekamela ukungena entunjeni yenalidi kunomuntu onjingileko ukungena emBusweni kaZimu.” 26  Boke abezwa lokhu bathi: “Nakunjalo, ngubani ongasindiswa?” 27  Wathi: “Izinto ezingenzekiko ngabantu ziyenzeka ngoZimu.” 28  Kodwana uPitrosi wathi: “Qala! Sitjhiye okungokwethu sakulandela.” 29  Wathi kibo: “Ngiqinisile ngithi kini, akakho otjhiye indlu namkha umfazi namkha abafowabo namkha ababelethi namkha abantwana ngebanga lomBuso kaZimu 30  ongeze akufumana ngokubuyelelwe kanengi esikhathinesi, begodu ephasini elizako, ukuphila okungapheliko.” 31  Wabizela abaliTjhumi namBili ngeqadi wathi kibo: “Lalelani! Siya eJerusalema, zoke izinto ezitlolwe kusetjenziswa abaphorofidi malungana neNdodana yomuntu zizokuzaliseka. 32  Ngokwesibonelo, izokunikelwa ebantwini beentjhaba begodu bazokuhlekisa ngayo, bayithuke, bebayikhafulele. 33  Ngemva kokuyibetha, bazoyibulala, kodwana ngelanga lesithathu izokuvuka.” 34  Akhenge bakuzwisise koke lokhu, ngombana amezwi la bekafihlekile kibo, azange bazizwisise izinto azitjhoko. 35  Nje-ke njengombana uJesu bekatjhidela eduze neJerikho, indoda ethileko esiphofu beyihlezi eqadi kwendlela ibawa. 36  Yathi nayizwa isiqubuthu sidlula, yabuza ukuthi kwenzakalani. 37  Bathi kiyo: “UJesu umNazaretha uyadlula!” 38  Khonokho yarhuwelela yathi: “Jesu, Ndodana kaDavida, ngirhawukela!” 39  Labo ebebangaphambili bayikhalima, bayitjela ukuthi ithule, kodwana yarhagala khulu yasolo irhuwelela ithi: “Ndodana kaDavida, ngirhawukela!” 40  UJesu wajama, wayala bona indoda leyo ilethwe kuye. Kuthe nasele itjhidele, uJesu wayibuza: 41  “Ufuna ngikwenzeleni?” Yathi: “Kosi, ngenze ngibone godu.” 42  UJesu wathi kiyo: “Bona godu; ukukholwa kwakho kukupholisile.” 43  Khonokho yabona godu, yathoma ukumlandela, idumisa uZimu. Nabantu boke nababona lokhu, badumisa uZimu.

Imitlolo Ephasi

Luk 18:11  NgesiGirigi kusetjenziswe ibizo eliqalisela emntwini otjhadileko oya emabhayini nomuntu angakatjhadi naye.