Luka 16:1-31

  • Umfanekiso wesisebenzi esingakalungi (1-13)

    • ‘Umuntu othembekileko kokuncani uthembekile nakokukhulu’ (10)

  • UmThetho nomBuso kaZimu (14-18)

  • Umfanekiso wenjinga noLazaru (19-31)

16  Godu wathi ebafundini: “Injinga ethileko beyinesisebenzi* esamangalelwa ngokusaphaza ipahlayo.  Nje-ke injinga leyo yasibiza yathi: ‘Manikelela wani engiwezwa ngawe? Tlola umbiko ngobuphathi bakho unginikele wona, ngombana angekhe usaba mphathi wendlu.’  Yeke isisebenzi sakhuluma sodwa sathi: ‘Ngizokwenzani nakunje, njengombana ikosami ingithathela ubuphathi? Anginawo amandla wokwemba begodu ngineenhloni zokubawa.  Ngiyazi ukuthi ngizokwenzani, ukwenzela bona abantu bangamukele emizinabo nangisuswako ebuphathini.’  Nje-ke sabiza ngamunye walabo abakoloda ikosaso, sathi kewokuthoma, ‘Uyikoloda okungangani ikosami?’  Wathi, ‘Amagagogo* alikhulu wamafutha we-oliva.’ Sathi kuye, ‘Thatha incwadakho yesikolodo, hlala phasi, utlole ngokurhabako ukuthi ama-50.’  Ngokulandelako sathi komunye, ‘Wena-ke, ukoloda okungangani?’ Wathi, ‘Imigodla* elikhulu yekoroyi.’ Sathi kuye, ‘Thatha incwadakho yesikolodo utlole ukuthi ema-80.’  Ikosaso yasibuka isisebenzesi, ngombana ngitjho nanyana singakalungi senza ngokuhlakanipha;* ngombana amadodana wephaseli ahlakaniphile esizukulwaneni sawo kunamadodana wokukhanya.  “Godu, ngithi kini: Zenzeleni abangani ngobugwili obungakalungi, ukwenzela ukuthi nabungaphela, banamukele eendaweni zabo zokuhlala zaphakade. 10  Umuntu othembekileko kokuncani uthembekile nakokukhulu, nomuntu ongakalungi kokuncani akakalungi nakokukhulu. 11  Nje-ke, nangabe zange nithembeke ngokuphathelene nobugwili obungakalungi, ngubani ozoniphathisa okungekwamambala? 12  Kanti nangabe zange nithembeke kilokho okungekomunye, ngubani ozoninikela okungekwenu? 13  Akunasisebenzi esingaba sigqila samakhosi amabili, ngombana sizokuzonda enye sithande enye, namkha sizokunamathela kwenye sidelele enye. Angekhe naba ziingqila zakaZimu nezobuGwili.” 14  Nabezwa koke lokho, abaFarisi bathoma ukumnyefula ngombana bebathanda imali. 15  UJesu wathi kibo: “Nina nizenza abalungileko phambi kwabantu, kodwana uZimu uyazazi iinhliziyo zenu. Ngombana lokho abantu abakuthathela phezulu kuyanyenyisa phambi kwakaZimu. 16  “UmThetho nabaPhorofidi kwaraga bekwafika uJwanisi. Kusukela lapho, umBuso kaZimu uziindaba ezimnandi ezitjhunyayelwako, begodu yoke imihlobo yabantu igijimela kiwo. 17  Kwamambala, kulula ngezulu nephasi bona kudlule kunokobana iledere linye lomThetho lingazaliseki. 18  “Nanyana ngubani otlhala umkakhe atjhade nomunye uyafeba,* naloyo otjhada umfazi otlhalwe yindodakhe uyafeba. 19  “Bekunomuntu othileko oyinjinga obekambatha izambatho ezibubende nelineni, atetemuka emnonwenakhe qobe langa. 20  Kodwana isikhombeli esithileko ibizo laso linguLazaru besibekwa esangweni lakhe, sineenlonda ezigcwele umzimba woke 21  begodu sirhalela ukusuthiswa ngeentshutshuru eziwa etafuleni yenjinga le. Bekufika ngitjho nezinja zikhothe iinlonda zaso. 22  Ngokukhamba kwesikhathi, isikhombeli sahlongakala sathathwa ziingilozi saya esifubeni saka-Abrahama. “Godu, nenjinga leyo yahlongakala yabulungwa. 23  Yathi iseThuneni* ihlunguphazeka yaphakamisa amehlwayo, yabona u-Abrahama akude noLazaru asesifubeni sakhe. 24  Yarhuwelela yathi, ‘Baba Abrahama, ngirhawukela, uthumele uLazaru bona ayokufaka ipente yomunwakhe ngemanzini apholise ilimi lami, ngombana ngisebuhlungwini obukhulu, emlilweni otjhisa bhe.’ 25  Kodwana u-Abrahama wathi, ‘Mntwanami, khumbula bona wazifumana zoke izinto ezihle usaphila, kodwana uLazaru wafumana ezimbi. Kodwana nje, yena uyaduduzwa, wena usebuhlungwini. 26  Ngaphandle kwalokho, kunerharha elikhulu phakathi kwenu nathi, ukwenzela bona labo abafuna ukusuka kithi beze kini bangakghoni, nalabo abafuna ukuyamela ngakithi basuka kini bangakghoni.’ 27  Yathi, ‘Nangabe kunjalo baba, ngibawa umthumele endlini kababa, 28  ngombana nginabafowethu abahlanu, ukuthi ayobanikela ubufakazi obupheleleko khona bangazokwiza endaweni yokuhlunguphazwa le.’ 29  Kodwana u-Abrahama wathi, ‘BanoMosi nabaPhorofidi; abalalele bona.’ 30  Yathi, ‘Baba Abrahama, angekhe babalalele, kodwana nakungavuka umuntu kwabafileko aye kibo, bazokutjhuguluka.’ 31  Wathi kiyo, ‘Nabangalaleli uMosi nabaPhorofidi, angekhe bakholiseke nanyana kungavuka umuntu kwabafileko.’ ”

Imitlolo Ephasi

Luk 16:1  Namkha “beyinomphathi wendlu.”
Luk 16:6  Igagogo linye belimalitha ama-22.
Luk 16:7  Umgodla munye bewumakhilogremu ali-170.
Luk 16:8  Namkha “ngobuqili.”
Luk 16:18  NgesiGirigi kusetjenziswe ibizo eliqalisela emntwini otjhadileko oya emabhayini nomuntu angakatjhadi naye.
Luk 16:23  NgesiGirigi “iHayidesi.” Qala Ihlathululo.