Luka 15:1-32

  • Umfanekiso wemvu elahlekileko (1-7)

  • Umfanekiso wesipaparwana esilahlekileko (8-10)

  • Umfanekiso wendodana elahlekileko (11-32)

15  Nje-ke boke abathelisi nezoni bebasolo babuthanela kuye bona bamlalele.  AbaFarisi nabatloli bebanande babubula bathi: “Indoda le yamukela izoni begodu idla nazo.”  Yeke wabenzela naku umfanekiso:  “Ngiyiphi indoda phakathi kwenu enezimvu ezili-100, kuthi nayilahlekelwa ngeyodwa yazo, engekhe itjhiye ezima-99 emmangweni iyokufuna leyo elahlekileko bekube kulapho iyifumana?  Ithi ingayifumana, iyitjathe phezu kwamahlombayo itjho ngethabo.  Nayifika ekhaya, ibiza abangani bayo nabomakhelwana, ithi kibo, ‘Thabani nami, ngombana ngiyifumene imvu yami ebeyilahlekile.’  Ngiyanitjela ukuthi ngendlela efanako, kuzokuba nethabo elikhulu ezulwini ngesoni sinye esitjhugulukako, ukudlula labo abama-99 abalungileko, abangatlhogi ukutjhuguluka.  “Namkha ngimuphi umfazi oneempaparwana zesiliva* ezilitjhumi, othi nakalahlekelwa sipaparwana sinye, angakhanyisi isibani, athanyele indlwakhe asifunisise kuhle bekasifumane?  Nakasifumanako, ubiza abangani bakhe nabomakhelwana, athi kibo, ‘Thabani nami, ngombana ngisifumene isipaparwana sesiliva ebesingilahlekele.’ 10  Ngiyanitjela ukuthi ngendlela efanako, iingilozi zakaZimu ziyathaba ngesoni sinye esitjhugulukako.” 11  Ngemva kwalokho wathi: “Indoda ethileko beyinamadodana amabili. 12  Encani yathi kuyise, ‘Baba, ngihlukanisela ipahla ekufuze kube ngeyami.’ Uyise wabahlukanisela ipahlakhe. 13  Ngemva kwamalangana, indodana encani yabutha koke okungokwayo yatjhinga enarheni ekude, nayifika lapho yasaphaza ipahlayo ngokuziphilela umathanda. 14  Nasele iqede yoke ipahlayo, kwaba nendlala ekulu enarheni leyo, yathoma ukutlhaga. 15  Yakhamba yayoziqatjhisa esakhamuzini esithileko senarheni leyo, esayithumela esiminayo bona iyokulusa izavukazana. 16  Yakhanuka nokugoma ukudla okudliwa zizavukazana, kodwana bekunganamuntu oyinikela litho. 17  “Ithe nayiqaqulukako, yathi, ‘Abantu abasebenzela ubaba banokudla okunengi, kodwana mina ngibulawa yindlala lapha! 18  Ngizokuvuka ngiye kubaba ngithi kuye: “Baba, ngonile ezulwini nakuwe. 19  Angisakufanelekeli ukubizwa bona ngiyindodanakho. Ngiqatjha njengomunye weensebenzi zakho.” ’ 20  Ngalokho yavuka, yatjhinga kuyise. Ithe nayisesekude, uyise wayibona, wayirhawukela, wayigijimela wayisingatha* bewayimanga. 21  Nje-ke indodana yathi kuye, ‘Baba, ngonile ezulwini nakuwe. Angisafanelwa kubizwa bona ngiyindodanakho.’ 22  Kodwana uyise wathi eensebenzini zakhe, ‘Rhabani nilethe isambatho esihle khulu, nimembathise sona, nimfake idzilamunwana namapatlagwana. 23  Lethani nethole elinonileko, nilihlabe, sidle sigidinge, 24  ngombana indodanami le beyifile kodwana iyaphila godu; beyilahlekile seyitholakele.’ Bazithabisa-ke. 25  “Indodana ekulu beyisesimini, ithe nayibuyako itjhidela hlanu kwendlu, yezwa umbhino nokugida. 26  Yabiza esinye seensebenzi, yasibuza ukuthi kwenzekani. 27  Sathi kuye, ‘Umfowenu ubuyile, ubabakho uhlabe nethole elinonileko ngombana umfumene aphile kuhle.’* 28  Kodwana yathukuthela khulu, yabhala nokungena. Uyise waphuma wayirabhela bona ingene. 29  Yathi kuyise, ‘Yoke iminyaka le ngakusebenzela njengesigqila, akhenge kwenzeke ngingalaleli iinlayezo zakho, kodwana mina azange khewungiphe ngitjho nembuzana bona ngizithabise nabangani bami. 30  Kodwana kuthe nakubuya indodanakho le esaphaze ipahlakho neengwadla, wayihlabela ithole elinonileko.’ 31  Ngalokho wathi kiyo, ‘Ndodanami, bewusolo unami, begodu koke okungokwami kungokwakho. 32  Kodwana bekufuze sigidinge, sizithabise, ngombana umfowenu bekahlongakele kodwana sekayaphila; bekalahlekile sekatholakele.’ ”

Imitlolo Ephasi

Luk 15:8  NgesiGirigi “oneenhlamvu zedrakma.” Iinhlamvezo bezilingana nomrholo wamalanga alitjhumi.
Luk 15:20  NgesiGirigi “wawela entanyenayo.”
Luk 15:27  Namkha “aphephile.”