Luka 14:1-35

  • Indoda ebeyinobulwelwe bokuvuvuka ilatjhwa ngeSabatha (1-6)

  • Yiba simenywa esithobekileko (7-11)

  • Mema abanganalitho abangakubuyisela lona (12-14)

  • Umfanekiso weemenywa ezibeka amabanga (15-24)

  • Izinto ozidelako bona ube mfundi (25-33)

  • Itswayi nalibaduma (34, 35)

14  Ngesinye isikhathi uJesu wayokudla ngendlini yomunye wabadosiphambili babaFarisi ngeSabatha, kodwana bekatjhejwe ngelihlo elibukhali.  Phambi kwakhe bekunendoda ethileko egade inobulwelwe bokuvuvuka.*  Yeke uJesu wabuza izazi zomThetho nabaFarisi wathi: “Kuvumelekile na ukulapha ngeSabatha namkha awa?”  Bathula. Wabamba indoda leyo wayilapha, wathi ikhambe.  Wathi kibo: “Ngubani kini ongathi indodanakhe namkha ikunzakhe iwele ngemthonjeni ngelanga leSabatha, angayikhuphi msinyana?”  Babhalelwa kumphendula.  Nakabona indlela abantu abamenyiweko abazikhethela ngayo iindawo eziphambili wabenzela umfanekiso. Wathi kibo:  “Nawumenywe emtjhadweni, ungahlali endaweni ephambili. Kungenzeka kumenywe nomunye oqakatheke khulu kunawe.  Onimemileko uzokuza kuwe athi, ‘Akhusuke lapho utjhidele lo.’ Uzokuhlazeka ukhambe uyokuhlala endaweni enyazekako. 10  Kodwana nawumenyiweko, khamba uyokuhlala endaweni enyazekako, okumemileko uzokuthi kuwe nakafikako, ‘Mngani, iya eenhlalweni eziphambili.’ Yeke uzokuhlonitjhwa ngibo boke abamenyiweko. 11  Ngombana woke umuntu oziphakamisako uzokuthotjiswa, nozithobako uzokuphakanyiswa.” 12  Godu wathi endodeni emmemileko: “Nawenza isidlo semini namkha santambama, ungamemi abangani bakho namkha abafowenu namkha iinhlobo zakho namkha abomakhelwana bakho abanjingileko. Nawenza njalo, kungenzeka nabo bakumeme, lokho kuzokuba mvuzwakho. 13  Kodwana nawenza umnyanya, mema abatlhagileko, iinrhole, abangakwazi ukukhamba, neemphofu; 14  nawenza njalo uzokuthaba, ngombana abanalitho abangakubuyisela lona. Uzokuvuzwa ekuvusweni kwabalungileko.” 15  Nakezwa lokhu, omunye weemvakatjhi wathi kuye: “Uyathaba loyo ozokudla emBusweni kaZimu.” 16  UJesu wathi kuye: “Indoda ethileko beyenze umnyanya omkhulu, yamema abantu abanengi. 17  Ngesikhathi somnyanya yathumela isisebenzi sayo bona sithi kwabamenyiweko, ‘Yizani, ngombana koke sekulungile.’ 18  Kodwana boke babeka amabanga. Wokuthoma wathi kiso, ‘Ngithenge isimu, ngitlhoga ukuyoyibona; ngibawa ungilibalele, ngekhe ngiphumelele.’ 19  Omunye wathi, ‘Ngithenge iinkomo ezilitjhumi ezibotjhelwako ngisayozibona ukuthi zisebenza njani; ngibawa ungilibalele, ngekhe ngiphumelele.’ 20  Nomunye wathi, ‘Ngiqeda ukutjhada, ngalokho ngekhe ngiphumelele.’ 21  Yeke isisebenzi safika sizokubikela ikosaso ngezintwezi. Ikosi yathukuthela yathi esisebenzini sayo, ‘Khamba msinyana uye eendleleni ezikulu nezincani zedorobho, ubize abantu abatlhagileko neenrhole nabangakghoni ukukhamba.’ 22  Ngokukhamba kwesikhathi isisebenzi sathi, ‘Kosi, ngikwenzile othe ngikwenze, kodwana kusese nendawo.’ 23  Ikosi yathi esisebenzini, ‘Khamba uye eendleleni neendledlaneni zemaphandleni ubakatelele bona beze, ukwenzela bona indlwami igcwale. 24  Ngombana ngithi kini, akakho namunye wabantu abamenyiwekwaba ozosinambitha isidlo sami santambama.’ ” 25  Isiqubuthu esikhulu besikhamba naye, nje-ke wajikela ngakiso wathi: 26  “Nanyana ngubani oza kimi kodwana angahloyi* uyise, unina, umkakhe, abantwabakhe, abafowabo nabodadwabo, ngitjho nokuphila kwakhe, ngeze aba mfundami. 27  Nanyana ngubani ongathwali isigodo sakhe sokuhlunguphazwa* angilandele ngeze aba mfundami. 28  Ngokwesibonelo, ngubani kini ofuna ukwakha umbhotjhongo kodwana angathomi ngokuhlala phasi abale iindleko ukubona bonyana unemali eyaneleko yokuwuqeda na? 29  Nakungasinjalo angabeka isisekelo sawo kodwana angakghoni ukuwuqeda, boke abaqalileko bazomhleka, 30  bathi: ‘Indoda le ithome ukwakha kodwana khenge ikghone ukuqeda.’ 31  Namkha ngiyiphi ikosi ephuma iyokulwa nenye ikosi kodwana ingathomi ihlale phasi, ifumane iseluleko sokobana ingakghona na ngamasotja azi-10 000 ukulwa nazi-20 000 ezako ukuzokulwa nayo? 32  Nangabe angekhe ikghone, izokuthi ikosi leya isesekude, yona ithumele abazenda bona bayokwenza ukuthula nayo. 33  Ngendlela efanako, ningaqiniseka ukuthi akakho namunye wenu ongalayelisi* kikho koke okungokwakhe ongaba mfundami. 34  “Itswayi lilungile. Kodwana itswayi nalingaba duma, lizokunungwa ngani? 35  Alikayifaneli ihlabathi namkha umsuqwa. Abantu bayalilahla. Oneendlebe akezwe.”

Imitlolo Ephasi

Luk 14:2  NgesiNgisi kuthiwa yi-dropsy namkha -edema, ukugcwala kwamanzi emzimbeni.
Luk 14:26  Namkha “angathandi kancani.”
Luk 14:27  Qala Ihlathululo.
Luk 14:33  Namkha “ongatjhiyi.”