Luka 13:1-35

  • Tjhuguluka namkha urhayilwe (1-5)

  • Umfanekiso womuthi wamafeyi ongatheliko (6-9)

  • Umfazi ogobeneko upholiswa ngeSabatha (10-17)

  • Umfanekiso wembewu yemastedi nowesibiliso (18-21)

  • Kutlhogeka umzamo bona ningene ngomnyango omncani (22-30)

  • UHerode, “ipungutjha leyo” (31-33)

  • UJesu ulilela iJerusalema (34, 35)

13  Ngesikhatheso abanye ebebalapho bambikela ngamaGalile athileko uPilatu awabuleleko wavanga iingazi zawo nemihlatjelwawo.  Wathi kibo: “Manje nicabanga bona amaGalile lawo bewazizoni khulu ukudlula woke amanye amaGalile ngombana avelelwe ngilokho?  Awa, kodwana ngithi kini; ngaphandle kokuthi nitjhuguluke, nani noke nizokurhayilwa.  Namkha laba abali-18 abawelwa mbhotjhongo weSilowama, wababulala​—nicabanga ukuthi bebamlandu khulu ukudlula boke abanye abantu abahlala eJerusalema?  Awa, kodwana ngithi kini; ngaphandle kokuthi nitjhuguluke, noke nizokurhayilwa njengabo.”  Waraga watjho naku umfanekiso: “Umuntu othileko obekanomuthi wamafeyi otjalwe esiminakhe yamadiribe, waya kiwo ayokufuna amafeyi kodwana azange afumane litho.  Yeke wathi kumtlhogomeli wesimu yamadiribe, ‘Sekuminyaka emithathu ngifunana namafeyi emthini lo, kodwana angifumani litho. Uqunte! Kubayini kufuze wenze ihlabathi ingabi namsebenzi?’  Wathi kuye, ‘Kosi, khuwulise umnyaka ube munye kwaphela bengembe magega nawo ngifake nomsuqwa.  Nawungathela ngemva kwalokho, kuhle lokho; kodwana wangatheli, ungawugawula-ke.’ ” 10  Nje-ke bekafundisa kwelinye lamasinagogo ngeSabatha. 11  Khonapho bekunomfazi obesekuminyaka eli-18 anedimoni lokubogaboga;* bekagobene angakghoni ukujama rwe. 12  UJesu nakambonako, wathi kuye: “Mfazi, utjhatjhululiwe ekubogabogeni kwakho.” 13  Wabeka izandla zakhe phezu kwakhe, khonokho wathabuluka wathoma ukudumisa uZimu. 14  Kodwana umphathi owengamele isinagogo, asilingwe kukuthi uJesu ulaphe ngeSabatha, wathi esiqubuthwini: “Kunamalanga asithandathu ekufuze kusetjenzwe ngawo; yizani nizokulatjhwa ngamalanga lawo, ingasi ngelanga leSabatha.” 15  IKosi yamphendula yathi: “Bazenzisi, ngubani kini ongayitjhaphululi ikunzi namkha udumbanakhe ayomseza amanzi ngeSabatha? 16  Akukafuzi na bona umfazi lo oyindodakazi ka-Abrahama, uSathana ambophe iminyaka eli-18, atjhatjhululwe ekubotjhwenokhu ngelanga leSabatha?” 17  Nakatjho izintwezi, boke abaphikisi bakhe baphathwa ziinhloni, kodwana isiqubuthu soke sathaba ngazo zoke izinto ezikarisako azenzileko. 18  Waragela phambili wathi: “Ufana nani umBuso kaZimu, namkha ngingawumadanisa nani? 19  Unjengembewu yemastedi eyathathwa mumuntu wayoyitjala esiminakhe, yakhula yaba mumuthi, neenyoni zakha iindleke eempandeni zawo.” 20  Godu wathi: “Ngingawumadanisa nani umBuso kaZimu? 21  Unjengesibiliso umfazi asithathako wasihlanganisa neenlinganiso* ezikulu ezintathu zeflowuru bekwaba kulapho sibilisa ihlama yoke.” 22  Wakhamba idorobho nedorobho nesabelo nesabelo, afundisa njengombana araga nekhambo lakhe lokuya eJerusalema. 23  Nje-ke umuntu othileko wathi kuye: “Kosi, bambalwa na abasindiswako?” Wathi kibo: 24  “Sebenzani budisi bona ningene ngomnyango omncani, ngombana ngiyanitjela ukuthi, abanengi bazokufuna ukungena kodwana angekhe bakghone. 25  Umninimuzi nakasikimako alodlhele umnyango, nizokujama ngaphandle nikokode, nithi, ‘Kosi, sivulela.’ Kodwana izoniphendula ithi: ‘Angazi ukuthi nivelaphi.’ 26  Ngemva kwalokho nizokuthi, ‘Besidla begodu sisela phambi kwakho, wafundisa neendleleni zethu ezikulu.’ 27  Kodwana izokuthi kini, ‘Angazi ukuthi nivelaphi. Sukani kimi, noke nina nsebenzi zokungalungi!’ 28  Kulapho-ke kuzokuba khona ukulila nokuqinisa kwenu amazinyo nanibona u-Abrahama, u-Isaka, uJakopo, nabo boke abaphorofidi emBusweni kaZimu, kodwana nina niphoselwe ngaphandle. 29  Ukungezelela kilokho, abantu bazokuza bavela epumalanga netjhingalanga, etlhagwini nesewula, bazokuhlala etafuleni emBusweni kaZimu. 30  Qalani, kunalabo abangebokugcina abazokuba ngebokuthoma, kube nalabo abangebokuthoma abazokuba ngebokugcina.” 31  Ngesikhatheso abanye babaFarisi beza kuye bathi: “Khamba lapha, ngombana uHerode ufuna ukukubulala.” 32  Wathi kibo: “Khambani niyokutjela ipungutjha leyo ukuthi, ‘Ngikhipha amadimoni, ngipholisa nabantu namhlanjesi nakusasa, bese ngelanga lesithathu ngizabe ngiqedile.’ 33  Nanyana kunjalo, kufuze ngirage namhlanjesi, nakusasa, nangelanga elilandelako bese ngiyakhamba, ngombana akukghonakali* bona umphorofidi abulawele ngaphandle kweJerusalema. 34  Jerusalema, Jerusalema, mbulali wabaphorofidi nomkghadlhi ngamatje walabo abathunyelwe kuwe​—kunini ngifuna ukubuthelela abantwabakho njengesikhukhukazi nasibuthelela amadzinyanaso ngaphasi kwamaphikwaso! Kodwana akhenge nivume. 35  Nje-ke, indlwenu itjhiywa nani. Ngiyanitjela, angekhe nisangibona bekube kulapho nithi: ‘Ubusisiwe oza ngebizo lakaJehova!’ ”

Imitlolo Ephasi

Luk 13:11  Namkha “elirholophazako.”
Luk 13:21  NgesiGirigi “neenlinganiso zamaseya.” Iseya belilingana namalitha ayi-7.33.
Luk 13:33  Namkha “akucabangeki.”