Luka 12:1-59

 • Isibiliso sabaFarisi (1-3)

 • Sabani uZimu, ingasi abantu (4-7)

 • Ukuvuma ukuba munye noJesu (8-12)

 • Umfanekiso wendoda enjingileko esidlhadlha (13-21)

 • Lisani ukutshwenyeka (22-34)

  • Umhlambi omncani (32)

 • Ukuphaphama (35-40)

 • Inceku ethembekileko nengakathembeki (41-48)

 • Ingasi ukuthula, kodwana ukuhlukana (49-53)

 • Itlhogeko yokuhlola iinkhathi (54-56)

 • Ukulungisa iimpikiswano (57-59)

12  Ngesikhatheso, bekubuthene iinkulungwana ezinengi zabantu kangangobana bebagadangana, uJesu wathoma ngokuthi ebafundini bakhe: “Tjhejani isibiliso sabaFarisi, esibuzenzisi.  Kodwana akukho okufihlwe ngobuthakgha okungekhe kwambulwe, akukho nokuyifihlo okungekhe kwaziwe.  Ngalokho, nanyana yini eniyikhuluma ebumnyameni izokuzwakala ekukhanyeni, neniyihleba ngeenkumbeni ezisithekileko izokutjhunyayelwa phezu kwezindlu.  Ukungezelela kilokho, ngithi kini bangani bami, ningabasabi labo abanganibulala bese kuthi ngemva kwalokho bangakghoni ukwenza litho elinye.  Kodwana ngizonitjengisa bona ngubani ekufuze nimsabe: Sabani loyo onamandla wokuthi ngemva kokubulala aphosele eGehena.* Iye, ngithi kini, sabani loyo.  Abotunwana* abahlanu abathengiswa na ngeempaparwana ezimbili zenani elincani?* Nanyana kunjalo uZimu akakhohlwa namunye wabo.  Kodwana ngitjho neenhluthu eziseenhloko zenu zibaliwe zoke. Ningasabi; nina niqakatheke khulu ukudlula abotunwana abanengi.  “Ngithi kini, nanyana ngubani ongivumako phambi kwabantu, neNdodana yomuntu izomvuma phambi kweengilozi zakaZimu.  Kodwana nanyana ngubani ongiphikako phambi kwabantu naye uzokuphikwa phambi kweengilozi zakaZimu. 10  Nanyana ngubani okhuluma kumbi ngeNdodana yomuntu, uzokulitjalelwa, kodwana nanyana ngubani ohlambalaza ummoya ocwengileko angekhe alitjalelwe. 11  Nabanisa emihlanganweni yomphakathi,* eenkhulwini zombuso, nakwabaphetheko, ningatshwenyeki ngokuthi nizokuphendula njani namkha nizokuthini, 12  ngombana ummoya ocwengileko uzonifundisa ngesikhatheso izinto ekufuze nizitjho.” 13  Ngemva kwalokho umuntu othileko esiqubuthwini wathi kuye: “Mfundisi, tjela umfowethu ahlukaniselane nami ilifa.” 14  Wathi kuye: “Mntwabantu, ngubani ongibeke bona ngibe ngumahluleli namkha umlamuli hlangana nani nobabili?” 15  Wathi kibo: “Hlalani nivule amehlo nitjheje yoke imihlobo yokuba marhamaru, ngombana ngitjho nanyana umuntu anenala, ukuphila kwakhe akuveli ezintweni anazo.” 16  Kusesenjalo wabenzela umfanekiso, wathi: “Isimu yenjinga ethileko yathela kuhle. 17  Yacabangisisa iyodwa yathi, ‘Ngenzeni njengombana ngingasanandawo yokubuthelela isivuno sami?’ 18  Yeke yathi, ‘Naku engizokwenza: Ngizokugiriza iinlulu zami ngakhe ezikulu, lapho ngizokubuthelela khona zoke iinthoro zami nepahlami yoke, 19  ngizozitjela ngithi: “Mphefumulwami unezinto ezinengi ozibekele zona iminyaka eminengi; zigedle, udle, usele, uzithabise.” ’ 20  Kodwana uZimu wathi kuye, ‘Sidlhadlha ndina, ebusukwinobu uzokuhlongakala. Ngubani-ke, ozokufumana izinto ozibekele zona?’ 21  Kunjalo-ke ngomuntu ozibekele umnotho kodwana angakanothi kuZimu.” 22  Ngalokho wathi ebafundini bakhe: “Kungakho ngithi kini, lisani ukutshwenyeka ngamaphilwenu ngokuthi nizokudlani namkha ngemizimbenu ukuthi nizokumbathani. 23  Ngombana ukuphila kuqakatheke khulu kunokudla, nomzimba ukudlula izambatho. 24  Cabangani ngamagubulu: Awatjali abe awavuni; awanaso isilulu; nanyana kunjalo uZimu uyawondla. Nina anikaqakatheki khulu na ukudlula iinyoni? 25  Ngubani kini ongathi ngokutshwenyeka angezelele kancani* ubude bokuphila kwakhe? 26  Yeke, nangabe nibhalelwa kukwenza into encani kangaka, kubayini-ke nitshwenyeka ngezinto eziseleko? 27  Cabangani ngendlela amathuthumbo akhula ngayo: Awasebenzi budisi namkha awaphothi; kodwana ngiyanitjela bona ngitjho noSolomoni ebukhazikhazini bakhe bekangambathi njengamanye wamathuthumbo la. 28  Nje-ke nangabe uZimu uzembathisa njalo iintjalo zommango ezikhona namhlanjesi, kuthi kusasa ziphoselwe eziko, uzonimbathisa khulu kangangani, nina eninokukholwa okuncani! 29  Ngalokho lisani ukutshwenyeka ngokuthi nizokudlani nokuthi nizokuselani, lisani nokutshwenyeka ngezinto eningaqiniseki ngazo; 30  ngombana koke lokhu zizinto abantu beentjhaba abazigijimisako, kodwana uYihlo uyazi bona niyazitlhoga. 31  Kunalokho, ragelani phambili nifuna umBuswakhe, yeke koke lokhu nizakuphiwa khona. 32  “Ningasabi nina mhlambi omncani, ngombana uYihlo uninikele umBuso. 33  Thengisani ipahlenu niphe abatlhagako. Zenzeleni iinkhwama zemali ezingekhe zonakale, umnotho ongapheliko ezulwini, lapho kungekhe kutjhidele khona isela neengogwana zidle khona. 34  Ngombana lapho umnothwenu ukhona, kulapho neenhliziyo zenu zizokuba khona. 35  “Mbathani, nizilungiselele begodu nikhanyise iimbani zenu, 36  nibe njengabantu abalindele ikosabo ukuthi ibuye emtjhadweni, ukuze kuthi nayifikako, ikokoda, bayivulele umnyango msinyazana. 37  Ziyathaba iinsebenzi okuzokuthi ikosi nayibuyako izifumane ziphapheme! Ngiqinisile ngithi kini, izokwembatha izambatho zokusebenza, izihlalise etafuleni, bese iyazitenda. 38  Zizakuthaba iinsebenzi okuthi ikosazo nayingafika ngomlindo wesibili* namkha wesithathu,* izifumane zijame ngomumo! 39  Kodwana yazini lokhu, ngathana umninimuzi bekazi bona isela lizokufika ngasiphi isikhathi, bekangekhe avumele umuzakhe ugqekezwe. 40  Nani-ke, hlalani nijame ngomumo, ngombana iNdodana yomuntu izokufika ngesikhathi eningasicabangiko.” 41  Ngalokho uPitrosi wathi: “Kosi, umfanekiso lo uwutjela thina kwaphela namkha woke umuntu?” 42  IKosi yathi: “Kuhlekuhle ngubani inceku* ethembekileko, ehlakaniphileko, ikosayo eyibeke phezu kweensebenzi zayo bona ihlale izinikela ukudla okwaneleko ngesikhathi esifaneleko? 43  Iyathaba inceku leyo okuzokuthi ikosayo nayifikako iyifumane yenza njalo! 44  Nangambala ngiyanitjela, izoyibeka phezu kwakho koke okungokwayo. 45  Kodwana inceku leyo nakungenzeka ithi ehliziywenayo, ‘Ikosami iyariyada ukufika,’ bese ithoma ukubetha iinsebenzi ezimadoda nezibafazi, idle, isele beyidakwe, 46  ikosi yenceku leyo izokufika ngelanga engakayilindeli ngalo nangesikhathi engasaziko, izoyijezisa kabuhlungu khulu, iyabele ingcenye nabangakathembeki. 47  Ngalokho inceku ebeyazi kuhle ukuthi ikosayo ifuna yenzeni kodwana yangakhenge ihlale ijame ngomumo namkha yenze lokho etjelwe khona* izokurithwa kanengi. 48  Kodwana leyo ebeyingazi, yenza izinto ezenza ifanelwe kubethwa, izokurithwa kancani. Eqinisweni, woke umuntu onikelwe okunengi, kuzokufunwa okunengi kuye, naloyo ebekaphathiswe okunengi kuzokufunwa okungaphezu kokujayelekileko kuye. 49  “Ngizele ukubasa umlilo ephasini, kodwana nangabe sewubasiwe ngisafunani okhunye? 50  Eqinisweni, kunebhabhadiso ekufuze ngibhajadiswe ngalo, maye ngitshwenyeke kangangani bekube kulapho lidlula! 51  Nicabanga ukuthi ngizele ukuletha ukuthula ephasini? Awa, ngithi kini, ngilethe ukuhlukana. 52  Ngombana kusukela nje kuzokuba nabahlanu abahlukene phakathi emzini owodwa, abathathu baphikisane nababili, nababili baphikisane nabathathu. 53  Bazokuhlukana phakathi, ubaba aphikisane nendodana, indodana iphikisane noyise, umma aphikisane nendodakazi, indodakazi iphikisane nonina, unosokana aphikisane nomakoti, umakoti aphikisane nonosokana.” 54  Godu wathi esiqubuthwini: “Nanibona ilifu likhuphuka ngetjhingalanga, nithi, ‘Kuza isiwuruwuru,’ bese kuyenzeka. 55  Nanibona kuvunguza ummoya wesewula, nithi, ‘Kuzokutjhisa khulu,’ bese kuyenzeka. 56  Bazenzisi, niyakwazi ukubona ubujamo bephasi nomkayi, kodwana kubayini nibhalelwa kuhlathulula okwenzekako esikhathinesi? 57  Kubayini ningaqunti nina ngokwenu bona ngikuphi okulungileko na? 58  Ngokwesibonelo, nawukhamba nomuntu okumangalelako niya kumbusi, nanisayako, sebenzela ukulungisa umraro naye bona angakusi kumgwebi, bese umgwebi akunikele kumphathi wekhotho, umphathi wekhotho yena akuphosele ejele. 59  Kwamambala ngithi kuwe, uzokuvalelwa lapho bewuyibhadele yoke imali.”

Imitlolo Ephasi

Luk 12:5  Qala Ihlathululo.
Luk 12:6  Utunwana yinyoni encani khulu, waziwa nangokuthi nguncede.
Luk 12:6  NgesiGirigi “ngama-asariyoni amabili.”
Luk 12:11  Namkha “emasinagogeni.”
Luk 12:25  NgesiGirigi “ngekhyubhithi yinye,” isilinganiso esingalingana nobude bomkhono womuntu.
Luk 12:38  Kusukela pheze ngesimbi ye-9 ebusuku ukuya phakathi nobusuku.
Luk 12:38  Kusukela phakathi nobusuku ukuya pheze ngesimbi yesi-3 ekuseni.
Luk 12:42  Namkha “umphathi wendlu.”
Luk 12:47  Namkha “yenze ngokuvumelana nentando yayo.”