Luka 11:1-54

  • Indlela yokuthandaza (1-13)

    • Umthandazo osibonelo (2-4)

  • Amadimoni aqothwa ngomuno kaZimu (14-23)

  • Ummoya omumbi uyabuya (24-26)

  • Ithabo lamambala (27, 28)

  • Isibonakaliso sakaJona (29-32)

  • Isibani somzimba (33-36)

  • Maye bazenzisi bekolo ((37-54)

11  Kwathi uJesu asendaweni ethileko athandaza, nakaqedako, omunye wabafundi bakhe wathi kuye: “Kosi, sifundisa ukuthandaza, njengombana noJwanisi afundise abafundi bakhe.”  Wathi kibo: “Nanithandazako, nithi: ‘Baba, ibizo lakho alicwengiswe.* UmBuswakho awuze.  Usiphe isikwa sethu qobe langa ngokweentlhogo zethu zangemihla.  Usilibalele izono zethu njengombana nathi sibalibalela abasoneleko;* ungasingenisi esilingweni.’ ”  Wathi kibo: “Akhesithi omunye wenu unomngani bese uya kuye phakathi kobusuku athi, ‘Mngani, yewungiboleke izikwa ezintathu,  ngombana ngifikelwe ngomunye umnganami ovela kude, abe anginalitho engingamupha lona.’  Kodwana loyo ongendlini wathi: ‘Lisa ukungitshwenya. Umnyango sewukhiyiwe, begodu mina nabantwabami silele. Angeze ngivuke ngikunikele litho.’  Ngiyanitjela, ngitjho nanyana bekangekhe avuke amnikele okuthileko ngombana amnganakhe, ngebanga lokuphikelela kwakhe uzokuvuka amnikele nanyana yini ayitlhogako.  Yeke ngithi kini, phikelelani nibawa, nizakuphiwa; phikelelani nifuna, nizakufumana; phikelelani nikokoda, nizakuvulelwa. 10  Ngombana woke umuntu obawako uyaphiwa, woke umuntu ofunako uyafumana, nawo woke umuntu okokodako, uzokuvulelwa. 11  Ngimuphi ubaba kini, ongathi indodanakhe imbawa ihlambi, ayinikele inyoka esikhundleni sehlambi? 12  Namkha nayibawa iqanda, ayinikele ufezela? 13  Ngalokho, nangabe nina, ngitjho nanyana nibambi, nikwazi ukupha abantwabenu izipho ezihle, uBaba osezulwini uzobanikela kangangani-ke ummoya ocwengileko labo abawubawa kuye!” 14  Ngemva kwalokho waqotha idimoni egade lenza umuntu abe simumu. Kuthe nasele liphumile, umuntu loyo wakghona ukukhuluma, isiqubuthu sarareka. 15  Kodwana abanye babo bathi: “Uqotha amadimoni ngoBhelzabhulu,* umbusi wamadimoni.” 16  Abanye banqophe ukumlinga, bafuna ngekani bona abenzele isibonakaliso esivela ezulwini. 17  Alemuka ukuthi bacabangani, wathi kibo: “Woke umbuso ohlukene phakathi uyatjhabalala, nomuzi ohlukene phakathi uyawa. 18  Nje-ke, nangabe uSathana naye uhlukene phakathi, umbuswakhe uzakujama njani? Ngombana nithi ngiqotha amadimoni ngoBhelzabhulu. 19  Nangabe ngiqotha amadimoni ngoBhelzabhulu, amadodanenu awaqotha ngobani? Kungebangelo azokuba bahluleli benu. 20  Kodwana nangabe ngiqotha amadimoni ngomuno kaZimu, umBuso kaZimu sewufikile kini. 21  Lokha indoda enamandla, ehlome ngokupheleleko igade indlwayo, ipahlayo iyavikeleka. 22  Kodwana nakufika onamandla kunayo ayihlule, uthatha zoke iinkhali zayo ebeyizithembileko, bese uhlukanisa izinto ayithathele zona. 23  Nanyana ngubani ongasisehlangothini lami ulwa nami, nanyana ngubani ongabutheleli nami uyahlakaza. 24  “Ummoya omumbi nawuphuma emntwini, udlula eendaweni ezinganamanzi ufuna indawo yokuphumula, nawungayifumaniko, uthi, ‘Ngizokubuyela emzinami lapha ngisuka khona.’ 25  Nawufikako, ufumana indlu leyo ithanyeliwe begodu ikghatjisiwe. 26  Bese uyakhamba uyokuthatha eminye imimoya elikhomba emimbi khulu kunawo, ingene ngaphakathi ihlale. Ubujamo bamaswaphela bomuntu loyo buba bumbi khulu kunebokuthoma.” 27  Asakhuluma lokhu, umfazi othileko esiqubuthwini warhuwelela wathi: “Siyathaba isibeletho esakuthwalako namabele akumunyisako!” 28  Kodwana wathi: “Abathabako ngilabo abezwa ilizwi lakaZimu balenze!” 29  Kuthe isiqubuthu nasibuthelana ndawonye, wathi: “Isizukulwanesi, sizukulwana esimbi; sifuna isibonakaliso, kodwana akunasibonakaliso esizokunikelwa sona ngaphandle kwesibonakaliso sakaJona. 30  Njengombana uJona aba sibonakaliso ebantwini beNiniva, neNdodana yomuntu izokuba ngiso esizukulwanenesi. 31  Indlovukazi yesewula izokuvuswa nabantu besizukulwanesi ngesikhathi sesahlulelo begodu ibabone bamlandu, ngombana yona yeza isuka emaphethelweni wephasi izokuzwa ukuhlakanipha kwakaSolomoni. Kodwana ngithi kini, lapha kunomkhulu kunoSolomoni. 32  Abantu beNiniva bazokuvuka nesizukulwanesi ngesikhathi sesahlulelo begodu basibone simlandu, ngombana bona batjhuguluka uJona nakatjhumayela kibo. Kodwana ngithi kini, lapha kunomkhulu kunoJona. 33  Umuntu nakakhanyisa isibani akasibeki endaweni esithekileko namkha ngaphasi kwesitja, kodwana usibeka endaweni ephakemeko, ukwenzela bona abangenako babone ukukhanya. 34  Ilihlo lakho sibani somzimba. Nangabe ilihlo lakho lidzimelele entweni yinye, umzimbakho woke uyakhanya; kodwana nangabe linomona,* umzimbakho umnyama. 35  Yeke tjheja bona ukukhanya okukuwe akusibumnyama. 36  Nangabe umzimbakho woke uyakhanya abukho nobumnyama nobuncani kiwo, uzokukhanya njengesibani esikukhanyiselako.” 37  Nakaqeda ukutjho lokhu, umFarisi othileko wammema bona azokudla naye. Yeke wangena wahlala etafuleni. 38  UmFarisi warareka nakabona uJesu angahlambi* izandla ngaphambi kobana adle. 39  Kodwana iKosi yathi kuye: “Nina baFarisi, nihlanza ingaphandle lekapho nesitja, kodwana ngaphakathi nizele ukuba marhamaru nobumbi. 40  Ndlhadlha ndina! Loyo owenza ingaphandle wenza nengaphakathi, kghani akusinjalo? 41  Yiphani abatlhagako ngokusuka ehliziyweni, nanenza njalo zoke izinto zizokuhlwengeka kini. 42  Maye kini baFarisi, ngombana ninikela kwetjhumi kweminti neruwe neminye imirorho, kodwana nidelela ubulungiswa nethando lakaZimu! Bekutlhogeka ninikele kwetjhumi, kodwana lokho akutjho ukuthi kufuze ningabi nandaba nezinye izinto. 43  Maye kini baFarisi, ngombana nithanda iinhlalo eziphambili emasinagogeni nokulotjhiswa ematatawini wokuthengisela! 44  Maye kini, ngombana nifana namathuna* angabonakali* kuhle, abantu abakhamba phezu kwawo kodwana bangazi!” 45  Omunye wezazi zomThetho wathi kuye: “Mfundisi, ngokutjho kwakho lokhu, uthuka nathi.” 46  Wathi: “Maye nakini zazi zomThetho, ngombana nidisibeza abantu ngeemthwalo ebudisi ukuyithwala, kodwana nina aniyithinti nangomunwenu! 47  “Maye kini, ngombana nakha amathuna* wabaphorofidi, kodwana abokhokho benu bababulala! 48  Nifakazela izenzo zabokhokho benu, nivumelana nabo, ngombana babulala abaphorofidi kodwana nina nibakhela amathuna. 49  Kungebangelo ukuhlakanipha kwakaZimu kuthi: ‘Ngizokuthumela abaphorofidi nabapostoli kibo, bazobabulala bebahlunguphaze nabanye babo, 50  khona iingazi zabo boke abaphorofidi ezaphalaka kusukela ekuthonyisweni kwephasi zizokubizwa* esizukulwanenesi, 51  kusukela eengazini zaka-Abela kufikela eengazini zakaZakariya, owabulawa hlangana kwe-aldara nethempeli.’ Ngiyanitjela zizokubizwa* esizukulwanenesi. 52  “Maye kini zazi zomThetho, ngombana nisuse isilodlhelo somnyango welwazi. Nina ngokwenu khenge ningene, nivimbela nalabo abalinga ukungena!” 53  Nakasuka lapho, abatloli nabaFarisi bathoma ukumgandelela khulu nokumphosa ngemibuzo eminengi, 54  balindele ukumbamba kilokho angakutjho.

Imitlolo Ephasi

Luk 11:2  Namkha “aliphathwe ngokucwengeka.”
Luk 11:4  NgesiGirigi “abasikolodako.”
Luk 11:15  Ibizweli liqaliselwe kuSathana.
Luk 11:34  NgesiGirigi “limbi.”
Luk 11:38  Kutjho, ukuhlamba ngokwesiko.
Luk 11:44  Namkha “namathuna asikhumbuzo.”
Luk 11:44  Namkha “angakatlolwa.”
Luk 11:47  Namkha “amathuna asikhumbuzo.”
Luk 11:50  Namkha “zizokufunwa.”
Luk 11:51  Namkha “zizokufunwa.”