Luka 10:1-42

  • UJesu uthuma abama-70 (1-12)

  • Maye emadorobheni angaphendukiko (13-16)

  • Ukubuya kwabama-70 (17-20)

  • UJesu udumisa uYise ngokukhetha abathobekileko (21-24)

  • Umfanekiso ngomakhelwana omSamariya (25-37)

  • UJesu uvakatjhela uMarta noMariya (38-42)

10  Ngemva kwalokho, iKosi yakhetha abanye abama-70* yabathuma ngababili bona bayikhambele phambili, baye emadorobheni neendaweni yona ngokwayo ebeyisazokuya kizo.  Yathi kibo: “Kwamambala isivuno sikhulu, kodwana iinsebenzi zimbalwa. Ngalokho-ke, bawani iKosi yesivuno bona ithumele iinsebenzi esivunweni sayo.  Khambani-ke! Tjhejani! Nginithuma njengezimvu hlangana neempisi.  Ningaphathi isipatjhi nesikhwama sokudla namkha amapatlagwana, ningalotjhisi muntu* endleleni.  Naningena ngendlini, thomani ngokuthi: ‘Kwanga indlu le ingaba nokuthula.’  Nangabe umngani wokuthula ukhona lapho, ukuthula kwenu kuzokuba kuye. Kodwana nangabe akekho, kuzokubuyela kini.  Hlalani ngendlini leyo, nidle benisele lokho abanipha khona, ngombana isisebenzi sifanelwe mrholwaso. Ningalokhu nigega indlu ngendlu.  “Godu, naningena edorobheni elithileko banamukele, yidlani lokho abanipha khona  nilaphe abagulako kilo nibatjele ukuthi: ‘UmBuso kaZimu sewutjhidele kini.’ 10  Kodwana naningena edorobheni banganamukeli, phumani niye eendleleni zalo ezikulu nithi: 11  ‘Sisula ngitjho nethuli ledorobho lenu eenyaweni zethu bona kube bufakazi ngokujamelene nani. Nanyana kunjalo, naku ekufuze nikwazi, umBuso kaZimu utjhidele.’ 12  Ngiyanitjela ukuthi ngeLanga lesaHlulelo kuzokuba ngcono ngeSodoma kunedorobhenelo. 13  “Maye kuwe Khorazini! Maye kuwe Bhethesayida! Ngathana imisebenzi yamandla eyenziwe kini yenziwa eTirosi neSidoni, ngakade abantu bakhona batjhuguluka, bambatha imigodla bahlala emlotheni. 14  Yeke, kuzokuba ngcono ngeTirosi nangeSidoni ngesikhathi sesahlulelo kunangani. 15  Wena-ke Kapernawumi, kghani uzokukhutjhulelwa ezulwini? Phasi eThuneni* kula uya khona! 16  “Loyo onilalelako uyangilalela nami. Naloyo onininako unina mina. Ngaphezu kwalokho, loyo ongininako unina naloyo ongithumileko.” 17  Yeke abama-70* babuya bathabile, bathi: “Kosi, ngitjho namadimoni ayasilalela ngokusebenzisa ibizo lakho.” 18  Wathi kibo: “Ngibona uSathana sekawile njengombani uvela ezulwini. 19  Qalani! Ngininikele amandla wokugadanga iinyoka nabofezela, nawokuhlula woke amandla wesitha, akunalitho elizonilimaza. 20  Kodwana ningathatjiswa kukuthi imimoya iyanilalela, kunalokho thabani ngombana amabizo wenu atloliwe ezulwini.” 21  Ngesikhatheso wathaba khulu ngommoya ocwengileko wathi: “Ngikudumisa tjhatjhalazi Baba, Kosi yezulu nephasi, ngombana izintwezi uzifihle ngobuthakgha kwabahlakaniphileko nabongqondongqondo, wazembulela abantwana abancani. Kunjalo Baba, ngombana lokhu bekuvumelana nentandwakho. 22  UBaba unginikele zoke izinto, begodu akekho owazi ukuthi iNdodana ingubani ngaphandle kwakaBaba, akekho nowazi uBaba ngaphandle kweNdodana, nalabo iNdodana efuna ukubambulela yena.” 23  Ngemva kwalokho wakhuluma nabafundi bakhe sebabodwa wathi: “Ayathaba amehlo abona izinto enizibonakwezi. 24  Ngombana ngithi kini, abaphorofidi abanengi namakhosi bebafisa ukubona izinto enizibonako kodwana akhenge bazibone, nokuzwa izinto enizizwako kodwana azange bazizwe.” 25  Yeke kwasikima indoda esisazi somThetho inqophe ukumlinga yathi: “Mfundisi, kufuze ngenzeni bona ngizuze ilifa lokuphila okungapheliko?” 26  Wathi kiyo: “Kutlolweni emThethweni? Ufunda njani?” 27  Yathi: “ ‘Kufuze uthande uJehova uZimakho ngehliziywakho yoke nangomphefumulwakho* woke nangamandlakho woke nangomkhumbulwakho woke,’ uthande ‘nomakhelwanakho njengombana uzithanda wena.’ ” 28  Wathi kiyo: “Uphendule kuhle; ragela phambili wenza lokho uzokufumana ukuphila.” 29  Kodwana njengombana beyifuna ukuzibeka ngebuhleni, indoda le yathi kuJesu: “Kuhlekuhle ngubani umakhelwanami?” 30  UJesu wayiphendula wathi: “Umuntu othileko bekehla asuka eJerusalema aya eJerikho, wahlangana nabadlelezeli, bamhlubulisa, bambetha, bamtjhiya lapho bacabanga ukuthi ufile. 31  Yeke kwenzeka bona kube nomphristi owehla ngayo indlela leyo, kodwana wathi nakabona umuntu loyo, wamgegeda wakhamba ngelinye ihlangothi. 32  UmLevi naye nakafika lapho wambona, wamgegeda wakhamba ngelinye ihlangothi. 33  Kodwana umSamariya othileko ebekakhamba endleleni leyo wafika kuye, nakambonako, wamrhawukela. 34  Waya kuye wambopha amanceba, wawazesa ngamafutha newayini. Wamkhweza kudumbanakhe wamusa ngendlini yeenkhambi bona bamtlhogomele. 35  Ngakusasa kwakhona wathatha abodenariyu ababili wabanikela umnikazi wendlu yeenkhambi, wathi: ‘Ngibawa umtlhogomele, kuthi nanyana yini ozoyisebenzisa ngaphezu kwalokhu, ngizokubhadela nangibuyako.’ 36  Ucabanga ukuthi ngimuphi kilaba abathathu ozenze umakhelwana womuntu osahlelwe badlelezeli?” 37  Yathi: “Ngiloyo oyenzele umusa.” UJesu wathi kiyo: “Nawe-ke khamba uyokwenza okufanako.” 38  Njengombana bakhamba, wangena esabelweni esithileko. Lapho wamukelwa mfazi okuthiwa nguMarta bona abe sivakatjhi ngendlinakhe. 39  UMarta bekanodadwabo uMariya, yena owahlala ngeenyaweni zeKosi wasolo alalele lokho ekutjhoko. 40  NakunguMarta yena bekathikaziswa kukuba majadu ngezinto ezinengi. Nje-ke waya kuJesu wathi: “Kosi, akukutshwenyi na ukuthi udadwethu ungisukele ngedwa nezinto ezingaka ekufuze ngizenze? Ngibawa umtjele azongisiza.” 41  IKosi yaphendula yathi: “Marta, Marta, utshwenyeka begodu uthikaziswa zizinto ezinengi. 42  Kutlhogeka izinto ezimbalwa, namkha yinye tere. UMariya ukhethe ingcenye ezidlula zoke,* begodu angekhe athathelwe yona.”

Imitlolo Ephasi

Luk 10:1  Eminye imitlolo yakade ithi “abama-72.”
Luk 10:4  Namkha “ningasingathi muntu nanilotjhisako.”
Luk 10:15  NgesiGirigi “eHayidesi.”
Luk 10:17  Eminye imitlolo yakade ithi “abama-72.”
Luk 10:27  Qala Ihlathululo.
Luk 10:42  Namkha “ingcenye ehle.”