Luka 1:1-80

  • Umbiko oya kuTheyofilusi (1-4)

  • Ukubelethwa kwakaJwanisi uMbhabhadisi kubikezelwa nguGabhariyeli (5-25)

  • Ukubelethwa kwakaJesu kubikezelwa nguGabhariyeli (26-38)

  • UMariya uvakatjhela u-⁠Elisabethi (39-45)

  • UMariya udumisa uJehova (46-56)

  • Ukubelethwa nokuthiywa kwakaJwanisi (57-66)

  • Isiphorofido sakaZakariya (67-80)

1  Abanengi balinge ukuhlanganisa umlando wamaqiniso esiwakholelwa ngokuzeleko,  njengombana adluliselwe kithi ngilabo ababe bofakazi bento abayibonileko neensebenzi ezimemezela umlayezo loyo,  nami ngazimisela, bona ngizitlole ngokulandelana kwazo, ngombana ngawulandela ngokunembileko umtlhala wazo zoke izinto kusukela ekuthomeni, Theyofilusi ohlonipheke khulu,  bona wazi kuhle iqiniso lezinto ozifundiswe ngomlomo.  Emihleni kaHerode,* ikosi yeJudiya, bekunomphristi ibizo lakhe linguZakariya, wesigaba saka-Abhiya. Umkakhe bekasizukulwana saka-Aroni, ibizo lakhe lingu-Elisabethi.  Bobabili bebalungile kuZimu, bebangasoleki bakhamba ngokuvumelana nayo yoke imiyalo nemithetho kaJehova.  Bebanganamntwana, ngombana u-Elisabethi bekayinyumba, kanti bobabili besele baluphele.  Njengombana bekenza umsebenzakhe wobuphristi esabelweni sesigaba sakhe phambi kwakaZimu,  ngokwekambiso yabaphristi, kwafika isikhathi sakhe sokutjhisa ipepho nakangena endaweni ecwengileko kaJehova. 10  Iwoma labantu belithandaza ngaphandle ngesikhathi sokutjhiswa kwepepho. 11  Wabona ingilozi kaJehova, ijame ngesidleni se-aldara lepepho. 12  UZakariya wathikaziseka nakabona lokhu, wathukwa khulu. 13  Ingilozi yathi kuye: “Ungasabi Zakariya, isibawo sakho sizwakele, umkakho u-Elisabethi uzokubeletha indodana, kufuze uyithiye ngokuthi nguJwanisi. 14  Wena uzokuthaba khulu, nabantu abanengi bazokuthabela ukubelethwa kwayo, 15  izokuba yikulu phambi kwakaJehova. Kodwana kufuze ingaseli iwayini namkha nanyana ngisiphi isiselo esidakako, begodu uZimu uzoyinikela ummoya ocwengileko ngitjho nangaphambi kobana ibelethwe, 16  izokuphendulela abantwana bakwa-Israyeli abanengi kuZimabo uJehova. 17  Godu, izomkhambela phambili ngommoya namandla anjengewaka-Eliya, izokutjhugulula iinhliziyo zaboyise zibe njengezabantwana, itjhugululele nabangalaleliko ekuhlakanipheni kwabalungileko, bona ilungiselele uJehova abantu abafanelekako.” 18  UZakariya wathi engilozini: “Ngingaqiniseka njani ngalokhu? Ngombana sengimdala, nomkami sekaluphele.” 19  Ingilozi yamphendula yathi: “NginguGabhariyeli, ojama phambi kwakaZimu, ngithunyelwe bona ngizokwazisa iindaba ezimnandezi. 20  Nje-ke uzokuba simumu bekube lilanga okuzokwenzeka ngalo izintwezi, ngombana azange uwakholwe amezwami, azokwenzeka ngesikhathi sawo esibekiweko.” 21  Kwenzeka koke lokhu nje, abantu basolo balinde uZakariya, bararekile ukuthi kubayini ariyada kangaka ngethempelini. 22  Nakaphumako, bekangasakghoni ukubakhulumisa, yeke abantu balemuka ukuthi ubone umbono ngethempelini. Bekakhuluma nabo ngezandla kodwana waraga nokuba simumu. 23  Kuthe nakuphela idlhego lakhe lokwenza umsebenzi ocwengileko, watjhinga kwakhe. 24  Ngemva kwamalangana umkakhe u-Elisabethi waba sidisi, kodwana khenge azihlanganise nabantu iinyanga ezihlanu, athi: 25  “Lokhu ngilokho uJehova angenzele khona emihleni le. Ungitjhejile bona asuse ihlazo lami ebantwini.” 26  Kuthe ngenyanga yesithandathu asidisi, uZimu wathuma ingilozi uGabhariyeli edorobheni leGalile elibizwa bona yiNazaretha, 27  entombini ebeyithembisene umtjhado nendoda okuthiwa nguJosefa wemzini kaDavida, ibizo lentombi leyo bekunguMariya. 28  Nayingenako ingilozi yathi kuye: “Lotjha, wena othandwa khulu, uJehova unawe.” 29  Warareka khulu ngamezwi wengilozi lawo, wazibuza ukuthi kazi kulotjhisa okunjani lokhu. 30  Ingilozi yathi kuye: “Ungathukwa Mariya, ngombana ufumene umusa kuZimu. 31  Qala, uzokuba sidisi ubelethe indodana, kufuze uyithiye ngokuthi nguJesu. 32  Yena uzokuba mkhulu, uzokubizwa ngokuthi yiNdodana yoPhezukoke, begodu uJehova uZimu uzomnikela isihlalo sobukhosi sakaDavida uyise, 33  uzokuba yiKosi phezu kwesizukulwana sakaJakopo ngokungapheliko, begodu umBuswakhe angekhe uphele.” 34  UMariya wathi engilozini: “Lokhu kuzokwenzeka njani, njengombana ngingakhenge ngiye emabhayini nendoda?” 35  Ingilozi yathi kuye: “Ummoya ocwengileko uzokuba nawe, namandla woPhezukoke azokuba phezu kwakho. Ngebangelo umntwana ozombeletha kuzokuthiwa ucwengile, yiNdodana kaZimu. 36  U-Elisabethi isihlobo sakho naye uzithwele indodana nanyana sele aluphele, begodu le yinyanga yesithandathu azithwele, umfazi ebekuthiwa uyinyumba; 37  ngombana akukho okungenzeki ngoZimu.” 38  UMariya wathi: “Ngiyincekukazi kaJehova! Akwenzeke njengokutjho kwakho.” Khonokho ingilozi yakhamba. 39  Ngemva kwamalangana, uMariya wabhinca waya esifundeni esiziintaba, edorobheni leJudiya, 40  wangena ngendlini kaZakariya walotjhisa u-Elisabethi. 41  U-Elisabethi uthe nakezwa uMariya alotjhisa, umntwana weqayeqa ngesibelethweni sakhe, u-Elisabethi wazala ummoya ocwengileko 42  warhuwelela wathi: “Ubusisiwe wena ebafazini boke, ubusisiwe nomntwana ozombeletha! 43  Kazi bengiyini bona ngivakatjhelwe ngunina leKosami? 44  Ngithe nangikuzwa ulotjhisa, umntwana osesibelethweni sami wathaba khulu beweqayeqa. 45  Uyathaba nomfazi okholwe izintwezi. Izinto uJehova amthembise zona zizokuzaliseka.” 46  UMariya wathi: “Umphefumulwami* udumisa uJehova, 47  begodu ummoyami awukghoni ukuhlala ungathabi ngoZimu uMsindisami, 48  ngombana ubone ukunyazeka kwencekukazakhe. Kusukela kwanjesi, zoke iinzukulwana zizongibiza ngokuthi ngingothabileko, 49  ngombana onaMandla ungenzele izinto ezihle, nebizo lakhe licwengile, 50  begodu kusukela kwesinye isizukulwana ukuya kwesinye umusakhe ukilabo abamsabako. 51  Wenze imisebenzi yamandla ngesandla sakhe; uphadlhalalise boke abazikhakhazisako eenhliziyweni zabo. 52  Wehlise ababusi eenhlalweni zabo zobukhosi waphakamisa abathobekileko; 53  usuthise abalambileko ngezinto ezihle, abanjingileko ubakhambise banganalitho. 54  Uyisizile incekwakhe u-Israyeli, wakhumbula umusakhe ngokungapheliko, 55  njengombana akhuluma kibokhokho bethu, ku-Abrahama neenzukulwaneni zakhe.”* 56  UMariya wahlala no-Elisabethi pheze iinyanga ezintathu ngemva kwalokho wabuyela ekhaya. 57  Kwafika isikhathi sokobana u-Elisabethi abelethe, wabeletha indodana. 58  Abomakhelwana neenhlobo nabezwa bona uJehova umenzele umusa omkhulu, bathaba naye. 59  Ngelanga lobunane beza bazokusoka umntwana, begodu bebazomthiyelela ngoyise uZakariya. 60  Kodwana unina wathi: “Awa! Uzokubizwa ngokuthi nguJwanisi.” 61  Bathi kuye: “Akakho noyedwa eenhlotjeni zakho obizwa ngebizweli.” 62  Babuza uyise benza amatshwayo ngezandla bona ufuna ibizo lomntwana kube ngubani. 63  Yeke wabawa bona bamlethele ilitje okutlolwa kilo watlola: “NguJwanisi ibizo lakhe.” Nabezwa lokhu boke barareka. 64  Khonokho umlomakhe wavuleka nelimu lakhe latjhaphuluka wathoma ukukhuluma, wadumisa uZimu. 65  Boke abomakhelwana bathukwa, bathoma ukukhuluma ngazo zoke izintwezi kiso soke isifunda esiziintaba seJudiya. 66  Boke abezwa lokho bebasolo bacabanga ngakho bazibuza, bathi: “Kazi umntwana lo uzokuba yini?” Ngombana kwamambala isandla sakaJehova besinaye. 67  Uyise uZakariya wazala ummoya ocwengileko, waphorofida wathi: 68  “Akadunyiswe uJehova, uZimu ka-Israyeli, ngombana ubatjhejile abantu bakhe wabasindisa. 69  Usivusele umsindisi onamandla* ngendlini kaDavida incekwakhe, 70  njengombana akhuluma asebenzisa abaphorofidi bakhe abacwengileko bekadeni, 71  bona sizokusindiswa emanabenethu nezandleni zabo boke abasihloyako; 72  bona arhawukele abokhokho bethu nokuthi akhumbule isivumelwano sakhe esicwengileko, 73  isifungo asenza ku-Abrahama ukhokho wethu, 74  sokusinikela ilungelo lokumenzela umsebenzi ocwengileko ngesibindi, ngemva kokobana sisindiswe ezandleni zamanaba 75  ngokuthembeka nangokulunga phambi kwakhe ukuphila kwethu koke. 76  Kodwana wena mntwana, uzokubizwa ngokuthi umphorofidi woPhezukoke, ngombana uJehova uzokuthuma bona ukhambe phambili uyokulungisa iindlela zakhe, 77  bona wazise abantu bakhe ukuthi yena uzobasindisa ngokubalibalela izono, 78  ngebanga lesirhawu sakaZimethu. Ngesirhawesi ukusa kuzosivakatjhela kuvela phezulu, 79  bona anikele ukukhanya kilabo abasebumnyameni nethunzini lokufa begodu anqophise neenyawo zethu endleleni yokuthula.” 80  Umntwana wakhula waba namandla emmoyeni, begodu waya emmangweni bekwaba lilanga azibonakalisa ngalo ku-Israyeli.

Imitlolo Ephasi

Luk 1:5  Qala Ihlathululo.
Luk 1:46  Qala Ihlathululo.
Luk 1:55  NgesiGirigi “nenzalwenakhe.”
Luk 1:69  Namkha “iphondo lephuluso.” Qala Ihlathululo, “Iphondo.”