Kholose 4:1-18

  • Iseluleko kubaphathi (1)

  • “Phikelelani emthandazweni” (2-4)

  • Khambani ngokuhlakanipha nanisebenzelana nabangaphandle (5, 6)

  • Ukulotjhisa kwamaswaphela (7-18)

4  Nina baphathi, phathani iingqila zenu ngendlela elungileko nefaneleko, nazi ukuthi nani ninoMphathi ezulwini.  Phikelelani emthandazweni, nihlale niwuphaphamele ngokuthokoza.  Nisithandazele nathi, ukuthi uZimu asivulele umnyango bona sitjhumayele ilizwi begodu simemezele ifihlo ecwengileko ngoKrestu, engibotjhwe ngebanga layo,  nokobana ngiyimemezele ngokukhanyako ngendlela engifanele ngenze ngayo.  Ragelani phambili nikhamba ngokuhlakanipha nanisebenzelana nabangaphandle, nisisebenzise kuhle isikhathi senu.*  Amezwenu awabe nomusa ngaso soke isikhathi, anungwe ngetswayi, ukuze nazi ukuthi kufuze nimphendule njani umuntu ngamunye.  UThikhikhusi, umfowethu othandekako, isisebenzi esithembekileko, isigqila engikunye naso eKosini, uzonitjela zoke iindaba ngami.  Ngimthumela kini bona nazi ukuthi sinjani nokuthi aduduze iinhliziyo zenu.  Uza no-Onesimusi, umfowethu othembekileko nothandekako, ovela hlangana nani; bazonitjela zoke izinto ezenzeka lapha. 10  U-Aristakusi, isibotjhwa engikunye naso, uyanilotjhisa, noMarkosi umzala kaBharinabhasi (loyo enafumana iinqophiso zokobana nimamukele nakeza kini), 11  noJesu obizwa ngokuthi nguJustusi, ongowabasokileko. Ngilaba kwaphela abaziinsebenzi engikunye nazo zomBuso kaZimu, begodu babe mthombo wenduduzo ekulu* kimi. 12  U-Ephafrasi, isigqila sakaKrestu Jesu esivela hlangana nani, uyanilotjhisa. Uhlala azinikela ngebanga lenu emithandazwenakhe, ukuze ekugcineni nikghone ukujama ngokupheleleko begodu niqiniseka ngayo yoke intando kaZimu. 13  Ngombana ngiyamfakazela ukuthi wenza imizamo emikhulu ngebanga lenu nangebanga lalabo abaseLawodikeya neHerapholisi. 14  ULukasi, udorhodere othandekako, uyanilotjhisa, noDemasi uyanilotjhisa. 15  Ningilotjhisele abafowethu abaseLawodikeya nakuNimfasi nebandleni elisemzinakhe. 16  Nasele niyifundile incwadi le, hlelani bona ifundwe nebandleni lamaLawodikeya, nani nifunde leyo evela eLawodikeya. 17  Godu nithi ku-Akhiphasi: “Tjheja umsebenzi owawamukela eKosini, bona uwenze ngokuzeleko.” 18  Nakhu ukulotjhisa kwami, mina Powula, engikutlole ngesandla sami. Hlalani nikhumbula ukubotjhwa kwami. Umusa omkhulu ube nani.

Imitlolo Ephasi

Kol 4:5  NgesiGirigi “nizithengele isikhathi.”
Kol 4:11  Namkha “wesizo eliqinisako.”