Kholose 3:1-25

  • Ubuntu obudala nobutjha (1-17)

    • Bulalani amalunga womzimba (5)

    • Ithando, isibopho esipheleleko sobunye (14)

  • Iseluleko esiya emizini yamaKrestu (18-25)

3  Kunalokho, nangabe navuswa noKrestu, ragelani phambili nifuna izinto zaphezulu, lapho uKrestu ahlezi khona esandleni sokudla sakaZimu.  Hlalani nidzimelelise iingqondo zenu ezintweni eziphezulu, ingasi ezintweni ezisephasini.  Ngombana nafa, begodu ukuphila kwenu bekufihleke noKrestu ebunyeni noZimu.  Kuzakuthi uKrestu, okuphila kwethu, nakabonakaliswako, nani-ke nizokubonakaliswa naye ephazimulwenakhe.  Nje-ke, bulalani amalunga womzimbenu asephasini ngokuphathelene nezenzo zomseme ezisisono,* ukusilaphala, iinkanuko zomseme ezingalawulwako, ikanuko elimazako, nokuba marhamaru, okukulotjha iinthombe.  Ilaka lakaZimu liyeza ngebanga lezinto ezinjalo.  Nani beniziphatha* njalo endlelenenu yokuphila yaphambilini.*  Kodwana nje kufuze nikususe koke lokhu kini: ilaka, itukuthelo, ubumbi, ikulumo elimazako, nekulumo eyonakeleko emlonyenenu.  Ningakhulumi amala komunye nomunye. Hlubulani ubuntu* obudala kunye nemikghwabo, 10  nimbathe ubuntu obutjha, obenziwa bube butjha ngelwazi elinembileko ngokuvumelana nomfanekiso waloyo obudalileko, 11  lapho kungekho khona umGirigi namkha umJuda, ukusoka namkha ukungasoki, umqhamuka, umSkithi,* isigqila, namkha ongasisigqila; kodwana uKrestu uzizinto zoke kibo boke. 12  Ngokunjalo, njengabakhethiweko bakaZimu, abacwengileko nabathandwako, mbathani isirhawu nethando, umusa, ukuthobeka, ummoya ophasi, nokubekezela. 13  Ragelani phambili nibekezelelana begodu nilibalelane ngokutjhaphulukileko ngitjho nanyana kungaba khona onesizathu sokunghonghoyila ngomunye. Njengombana uJehova anilibalela ngokutjhaphulukileko, nani kufuze nenze okufanako. 14  Kodwana ngaphezu kwakho koke lokhu, mbathani ithando, ngombana lisibopho esipheleleko sobunye. 15  Godu, ukuthula kwakaKrestu akubuse* eenhliziyweni zenu, ngombana nabizelwa ekuthulenokho ngomzimba munye. Hlalani nithokoza. 16  Ilizwi lakaKrestu alihlale kini ngokunothileko ngakho koke ukuhlakanipha. Ragelani phambili nifundisana begodu nikhuthazana* ngamarhubo, iindumiso zakaZimu, iingoma zokulotjha uZimu ezibhinwa ngokuthokoza, nibhinela uJehova eenhliziyweni zenu. 17  Nanyana yini eniyenza ngelizwi namkha ngesenzo, yenzani koke ebizweni leKosi uJesu, nithokoze uZimu uBaba ngaye. 18  Nina bafazi, zithobeni emadodenenu, ngombana lokho kuyathandeka eKosini. 19  Nina madoda, ragelani phambili nithanda abomkenu begodu ningababhokeli ngobukhali. 20  Nina bantwana, lalelani ababelethi benu kikho koke, ngombana lokhu kuyithabisa khulu iKosi. 21  Nina bobaba, ningabasilingi abantwabenu, ukuze bangadani. 22  Nina ngqila, lalelani amakhosenu wephasini kikho koke, ingasi kwaphela nawaniqalileko, bona nithabise abantu, kodwana ngokuthembeka okuvela ehliziyweni, nangokusaba uJehova. 23  Nanyana yini eniyenzako, yenzeni ngomphefumulo woke* njengokungathi niyenzela uJehova, ingasi abantu, 24  ngombana niyazi ukuthi umvuzo wenu olilifa nizowufumana kuJehova. Yibani ziingqila zeKosi, uKrestu. 25  Ngokuqinisekileko loyo owenza okumbi uzokufumana umvuzo wobumbi abenzileko, begodu akukho ukukhethulula.

Imitlolo Ephasi

Kol 3:5  NgesiGirigi yi-por·neiʹa. Qala Ihlathululo.
Kol 3:7  Namkha “benikhamba.”
Kol 3:7  Namkha “ngesikhathi niphila endleleni leyo.”
Kol 3:9  NgesiGirigi “umuntu.”
Kol 3:11  Ibizo elithi “umSkithi” liqalisele emntwini ongakaphucuki.
Kol 3:15  Namkha “akulawule.”
Kol 3:16  Namkha “niyelelisana.”
Kol 3:23  Qala Ihlathululo, “Umphefumulo.”