Kholose 2:1-23

  • Ifihlo ecwengileko kaZimu, uKrestu (1-5)

  • Tjhejani abadurhisi (6-15)

  • Okungokwamambala nguKrestu (16-23)

2  Ngombana ngifuna nilemuke ukuthi ngikurakura khulu kangangani ngebanga lenu nangebanga lalabo abaseLawodikeya nangebanga labo boke abangakhenge khebangibone.*  Ukwenzela bona iinhliziyo zabo ziduduzeke nokuthi zibe yinyanda yinye ethandweni nokuthi zibe nabo boke ubunjinga obumphumela wesiqinisekiso esizeleko sokuzwisisa kwabo, ukuze bazuze ilwazi elinembileko lefihlo ecwengileko kaZimu, okutjho, uKrestu.  Kuye kufihlwe ngobuthakgha woke amagugu wokuhlakanipha nelwazi.  Ngitjho lokhu bona kungabi namuntu onikhohlisa ngamezwi wobuqili.  Ngitjho nanyana ngingasinani ngokomzimba, nginani ngommoya, ngithabela ukubona ukuziphatha ngokuhleleka nangokuqina kokukholwa kwenu kuKrestu.  Nje-ke, njengombana namukele uKrestu Jesu iKosi, ragelani phambili nikhamba ebunyeni naye,  nidzimelele, nakhelwe kuye, niqine ekukholweni, njengombana nafundiswa, begodu niphuphuma ngokuthokoza.  Tjhejani bona kungabi namuntu onithumba* ngefundiso yamala nangekohliso elilize ngokwesiko labantu, ngokwezinto ezisisekelo zephasi, ingasi ngokukaKrestu;  ngombana boke ubuntu bakaZimu obupheleleko buhlezi kuye. 10  Nje-ke nifumene ukuphelela ngaye, loyo oyihloko yabo boke aborhulumende nabalawuli. 11  Ngetjhebiswano lenu naye, nani nasokwa ingasi ngokusokwa okwenziwa ngezandla zabantu ngokususa umzimba wenyama kodwana ngokusoka okwenziwa nguKrestu. 12  Ngombana nibulungwe naye ekubhajadisweni kwakhe, nangetjhebiswano lenu naye nani navuswa noke ngokukholwa kwenu emsebenzini wamandla kaZimu, owamvusa kwabafileko. 13  Ukungezelela kilokho, nanyana benifile ezonweni zenu nebujamwenu bokungasokwa kwenyamenu, uZimu unenze naphila kunye naye. Ngomusa usilibalele soke izono zethu 14  wasula nencwadi ebeyitlolwe ngesandla ebeyinemithetho begodu iphikisana nathi. Uyisuse endleleni ngokuyibethela esigodweni sokuhlunguphazwa.* 15  Ngaso* uhlubulise aborhulumende nabalawuli, wakhangisa ngabo phambi kwabo boke abantu, wenza kwaziwe ukuthi ubahlulile begodu wabadosa njengeembotjhwa. 16  Nje-ke, ningavumeli nanyana ngubani anahlulele ngenikudlako nenikuselako namkha ngokugidinga umnyanya namkha ukuthwasa kwenyanga namkha isabatha. 17  Izintwezo zisithunzi sezinto ezisezako, kodwana okungokwamambala nguKrestu. 18  Akungabi namuntu othatjiswa kuthobeka kwamala nehlobo lokulotjha leengilozi onithathela umtlomelo. Abantu abanjalo bakatelela ezintweni abazibonileko begodu umkhumbulwabo wenyama ubenza bakhukhumale ngokuzikhakhazisa ngaphandle kwebanga, 19  kukulapho bangabambeleli ehlokweni, kiloyo okondliwa ngaye woke umzimba, begodu uhlanganiswe ngokuvumelana ngamalunga nemisipha, uragele phambili ukhula ngokukhula okunikelwa nguZimu. 20  Nangabe nafa noKrestu malungana nezinto ezisisekelo zephasi, kubayini niphila ngasuthi niseseyingcenye yephasi ngokuragela phambili nizithoba emiyalweni ethi: 21  “Ningabambi, namkha ninambithe, namkha nithinte”? 22  Imiyalo le iqaliselwe ezintweni ezitjhatjalaliswako ngemva kokusetjenziswa. Le miyalo efundiswa babantu. 23  Izintwezi zibonakala zihlakaniphile. Kodwana labo abazenzako bazikhethela indlela abafuna ukulotjha ngayo. Baphatha imizimbabo makghwakghwa ngombana bafuna abantu bathi bathobekile. Kodwana izintwezo azisizi ngalitho ekulweni neemfiso zenyama.

Imitlolo Ephasi

Kol 2:1  NgesiGirigi “abangakhenge babone ubuso bami ngenyama.”
Kol 2:8  NgesiGirigi “onibamba njengesilwana esibanjelwa ukudliwa.”
Kol 2:14  Qala Ihlathululo.
Kol 2:15  Namkha kungenzeka, “Ngaye.”